Promesa zatrudnienia
ofin.plKredyty hipotecznePromesa zatrudnienia - czym jest i kiedy jest potrzebna?

Promesa zatrudnienia - czym jest i kiedy jest potrzebna?

Promesa zatrudnienia to dokument wystawiany przez pracodawcę, który deklaruje przyszłe zatrudnienie. Jest niezwykle istotna w przypadku wnioskowania o kredyt gotówkowy lub hipoteczny, szczególnie w sytuacji, gdy nie mamy umowy na czas określony. Banki wymagają tego dokumentu, aby upewnić się, że nasze obecne zarobki rzeczywiście odzwierciedlają nasze możliwości finansowe. Stabilność zatrudnienia ma duże znaczenie dla zdolności kredytowej, więc banki często biorą pod uwagę dochody z poprzednich lat oraz przynajmniej trzy miesiące pracy w obecnej firmie. Promesa powinna zawierać istotne informacje takie jak dane stron umowy, datę i miejsce podpisania, informacje o przyszłych zarobkach oraz formie zatrudnienia, a także termin podpisania przyszłej umowy. Chociaż promesa zatrudnienia nie zawsze ma charakter umowy przedwstępnej, istnieją przypadki, w których zawarcie takiej umowy wiąże się z konkretnymi skutkami prawymi, a jej treść determinuje, czy można żądać odszkodowania w razie jej nieprzestrzegania. W praktyce promesa od pracodawcy może mieć znaczenie nie tylko przy staraniach o kredyt, ale również w sytuacjach takich jak reintegration po zakładzie karnym, pracujący za granicą czy walczący o opiekę nad dziećmi. Ważne jest zrozumienie różnicy między promesą zatrudnienia a promesą kredytową oraz umiejętność znalezienia właściwego wzoru promesy, zgodnie z konkretnymi potrzebami i okolicznościami.

Promesa zatrudnienia - co to takiego?

Promesa zatrudnienia to dokument wystawiany przez pracodawcę, który jest deklaracją zatrudnienia w przyszłości. Zazwyczaj jest potrzebny w sytuacji ubiegania się o kredyt gotówkowy lub kredyt hipoteczny, kiedy nie jesteśmy zatrudnieni na umowę na czas określony. Banki wymagają takiej promesy, gdyż nie mogą być pewne, czy obecna umowa faktycznie odzwierciedla nasze możliwości zarobkowe. Wszelka niestabilność zatrudnienia, czyli częste zmiany miejsca pracy, albo nierówne dochody w oczach banku obniżają naszą zdolność kredytową. Dlatego przy badaniu zdolności kredytowej przy umowie na czas nieokreślony bank weźmie pod uwagę prawdopodobnie dochody z poprzedniego, a nie obecnego roku. W każdym przypadku konieczne będzie natomiast zatrudnienie w obecnej firmie od co najmniej 3 miesięcy. Aby promesa była ważna powinna zawierać następujące informacje:

  • dane stron umowy - adres, nazwę firmy, imię i nazwisko, PESEL.
  • datę i miejsce podpisania umowy,
  • podpis osoby upoważnionej przez pracodawcę, najlepiej z pieczątką,
  • informacja o przyszłych zarobkach (nie powinny być mniejsze niż obecne),
  • informację o przyszłej formie zatrudnienia,
  • termin podpisania przyszłej i umowy.

Wzór promesy zatrudnienia w PDF i DOC

Wzór promesy w PDF

Wzór promesy w DOC

Prezentowana przez nas promesa nie stanowi umowy przedwstępnej, dzięki czemu pracodawca powinien podpisać ją bez żadnych problemów, pod warunkiem, że faktycznie planuje nas zatrudnić. By miała charakter umowy przedwstępnej i była wiążąca prawnie, czyli za jej niedotrzymanie można było potencjalnie żądać odszkodowania, należy ją zmodyfikować tak, by zawierała szczegółowe informacje o przyszłej umowie i podkreślić fakt, że jest to umowa przedwstępna w myśl rozumienia art. 389 kodeksu cywilnego.

Do czego przydaje się promesa do kredytu od pracodawcy?

Promesa do kredytu od pracodawcy przyda się wyłącznie przy ubieganiu się o kredyt, ale będą jej potrzebować również osoby z zakładów karnych starające się o pracę w ramach resocjalizacji. Przyda się też osobom, które wyjeżdżają do pracy za granicę (tu promesa jest niekiedy konieczna do uzyskania wizy), walczącym o prawo do opieki nad dziećmi, albo takim, które chcą mieć gwarancję zatrudnienia w nowej firmie po zakończeniu zatrudnienia w obecnej. Pamiętajmy, że promesa zatrudnienia to nie to samo co promesa kredytowa. Tę drugą wystawiają banki jako przyrzeczenie przyznania kredytu na daną kwotę.

Czy promesa zatrudnienia ma skutki prawne?

To, czy promesa zatrudnienia ma określone skutki prawne, czy też nie zależy od jej treści, a mianowicie od tego, czy jest to jedynie opinia o danym pracowniku, czy też przyobiecanie zatrudnienia. Art. 389 kodeksu cywilnego stanowi, że „umowa, przez którą jedna ze stron lub obie zobowiązują się do zawarcia oznaczonej umowy (umowa przedwstępna), powinna określać istotne postanowienia umowy przyrzeczonej. ” Czyli typ umowy, okres zatrudnienia, wysokość zarobków, zakres obowiązków - wszelkie istotne przy kolejnej umowie ustalenia. Jeśli jest to taka właśnie umowa, to obowiązuje ją kolejny, 390 artykuł kodeksu cywilnego: „Jeżeli strona zobowiązana do zawarcia umowy przyrzeczonej uchyla się od jej zawarcia, druga strona może żądać naprawienia szkody, którą poniosła przez to, że liczyła na zawarcie umowy przyrzeczonej. Strony mogą w umowie przedwstępnej odmiennie określić zakres odszkodowania.” Ciężko jest określić jakie skutki może mieć niedotrzymanie tak skonstruowanej promesy zatrudnienia. W przypadku, kiedy bank wypowie z powodu nieotrzymania kolejnej umowy kredyt hipoteczny można zapewne liczyć na naprawdę wysokie odszkodowanie. Jeśli sprawa nie dotyczy kredytu, to odszkodowanie nie powinno przekraczać kwoty równej trzem miesiącom wynagrodzenia przyrzeczonego w umowie W umowie promesy można zawrzeć ewentualne sankcje (skutki) niedotrzymania warunków umowy, czyli np. kary finansowe.

Czy promesa zatrudnienia to umowa przedwstępna?

Nie, promesa zatrudnienia to nie umowa przedwstępna. Większość z promes podpisywanych przez pracodawcę nie ma jednak takiego wymiaru i nie stanowi umowy przedwstępnej w myśl przepisów kodeksu cywilnego. To jedynie luźna deklaracja o planowanym przedłużeniu zatrudnienia, a nie zaświadczenie o przedłużeniu umowy. Pracodawcy łatwiej jest, w sytuacji kiedy chce zagwarantować przyznanie kredytu swojemu pracownikowi i jest pewien, że będzie on zatrudniony na umowę na czas nieokreślony, po prostu przyznać ją wcześniej i uniknąć w taki sposób ewentualnych problemów z odszkodowaniem za nieprzestrzeganie umowy przedwstępnej. W przypadku niedotrzymania warunków umowy kredytu hipotecznego poprzez utratę zatrudnienia bank może przejąć wpłacony przez nas zadatek, bo umowa nie dojdzie do skutku z naszej winy. By uniknąć potencjalnych skutków niedotrzymania warunków umowy przedwstępnej pracodawca może zastrzec w umowie, że nie jest to umowa przedwstępna w myśl rozumienia kodeksu cywilnego i jest to jedynie przewidywany dalszy tok działania. Na przykład: nie widzimy przeciwwskazań do dalszego zatrudnienia, zamiast: osoba x x zostanie zatrudniona z dniem x na umowę o pracę na czas nieokreślony.

Często zadawane pytania

Dlaczego banki przed udzieleniem kredytu wymagają przedstawienia promesy kredytowej?
Banki wymagają przedstawienia takiego dokumentu, ponieważ muszą uzyskać pewność, że obecna umowa o zatrudnieniu faktycznie odzwierciedla nasze możliwości zarobkowe.
Gdzie najszybciej znaleźć wzór promesy zatrudnienia?
W internecie jest wiele stron internetowych, na których znajdują się wzory z tym dokumentem. W większości przypadków będziemy mogli je również pobrać na swój komputer zupełnie za darmo!
Czy promesa zatrudnienia przydaje się tylko przy ubieganiu się o kredyt?
Promesy zatrudnienia będą również potrzebować osoby z zakładów karnych, które starają się o pracę w ramach resocjalizacji. Przyda się też wszystkim wyjeżdżającym do pracy za granicę (w tym przypadku promesa jest niekiedy konieczna do uzyskania wizy) oraz walczącym o prawo do opieki nad dziećmi.
Czy promesa zatrudnienia i promesa kredytowa są tym samym?
Trzeba wiedzieć, że pod żadnym względem nie możemy porównać promesy zatrudnienia z promesą kredytową, ponieważ ta druga jest pewnego rodzaju przyrzeczeniem przyznania kredytu na daną kwotę przez bank.

Komentarze

Empty comments
Zostaw swój komentarz!
Nie znaleźliśmy żadnej opinii o tym produkcie. Pomóż innym klientom. Podziel się swoją opinią jako pierwszy.
Dodaj komentarz
Twoja ocena
5
Dodaj komentarz
Twoja ocena
5