Jak zamknąć konto w banku?
ofin.plKonta osobisteJak zamknąć konto w banku i ile to kosztuje?

Jak zamknąć konto w banku i ile to kosztuje?

Przenoszenie konta do nowego banku lub rezygnacja z istniejącego rachunku jest procesem, który można zrealizować samodzielnie lub poprzez wsparcie nowej instytucji. Bez względu na wybór, warto pamiętać o kilku istotnych krokach. Zamknięcie konta bankowego, choć niezbyt skomplikowane, może się różnić w zależności od banku. Możemy złożyć wypowiedzenie umowy osobiście w oddziale, online lub telefonicznie. Warto upewnić się, że nie mamy żadnych zobowiązań związanych z kredytem, debetem lub opłatami za prowadzenie konta, które mogą spowodować opóźnienia w procesie zamykania. Przed przystąpieniem do rezygnacji z karty płatniczej czy zamknięcia rachunku, warto również zapoznać się z konkretnymi procedurami danego banku, tak aby uniknąć problemów i dodatkowych opłat. Należy pamiętać, że likwidacja konta wymaga podjęcia odpowiednich kroków, włącznie z uregulowaniem ewentualnych zobowiązań finansowych oraz aktualizacją stałych zleceń i płatności. Każdy bank ma swoje zasady i terminy, dlatego warto zapoznać się z regulaminami oraz zasięgnąć informacji bezpośrednio u doradcy lub na stronie internetowej banku.

Czy można przenieść konto do innego banku?

Tak, można przenieść konto do innego banku i jest to bardzo proste. Procedurę zmiany rachunku możemy przejść sami lub zwrócić się o pomoc do nowego banku, który procedurę załatwi za nas. W obu przypadkach po otwarciu nowego ROR, wskazane jest zamknięcie konta z którego już nie chcemy korzystać, co pozwoli uniknąć opłat za jego posiadanie. Likwidacja konta bankowego nie jest skomplikowana, jednak procedura może się nieco różnić zależnie od banku. Czy można zamknąć konto bankowe przez internet? Jak najbardziej. Wniosek o zamknięcie konta można złożyć osobiście w oddziale, w bankowości online lub przez telefoniczną rozmowę z konsultantem banku. Rezygnacja z konta bankowego wymaga wyłącznie potwierdzenia tożsamości dowodem osobistym oraz złożenia formularza wypowiedzenia umowy. Pismo musi być podpisane odręcznie przez każdego z właścicieli rachunku (jeśli posiadamy wspólne konto bankowe) lub przez osobę upoważnioną. Jeśli nie możemy pojawić się w placówce banku osobiście, dobrym rozwiązaniem będzie ustanowienie pełnomocnictwa do rachunku bankowego dla kogoś zaufanego. Warto pamiętać, że wypowiedzenie umowy rachunku bankowego często związane jest z określonym okresem wypowiedzenia, np. 30 dni. Szczegółowe informacje jak zlikwidować konto w banku dostępne są na stronach internetowych wybranych instytucji.

Przed samodzielną rezygnacją z konta bankowego należy:

 • sprawdzić możliwość zamknięcia konta bez ponoszenia opłat karnych,
 • założyć nowe konto osobiste,
 • spłacić debet na koncie oraz kartę kredytową,
 • przelać pieniądze ze starego rachunku na nowy (pozostawiając na koncie kwotę pokrywającą opłaty za prowadzenie i zamknięcie konta - niewykorzystaną nadwyżkę bank zwraca byłemu już klientowi),
 • pobrać historię transakcji bankowych,
 • skopiować dane do posiadanych poleceń zapłaty i zleceń stałych.

Dopiero po przejściu tych kroków możemy bezpiecznie złożyć wypowiedzenie umowy konta bankowego oraz złożenie dyspozycji o zamknięciu karty debetowej i kredytowej. Pieniądze z obecnego rachunku na ten nowo założony może przelać bank lub sam posiadacz konta. Warto przy tym uważać, by nie zrobić błędu w danych do przelewu. W tym wypadku przelew na złe konto może niepotrzebnie przedłużyć procedurę zmiany banku.

Rezygnacja z karty płatniczej

Rezygnacja z karty płatniczej wygląda podobnie, jak zamknięcie rachunku bankowego. Również w tym przypadku dyspozycję możemy złożyć telefonicznie, listem poleconym z potwierdzeniem odbioru, online lub w placówce banku. W przypadku wypowiedzenia umowy posiadacz rachunku w terminie wypowiedzenia ma obowiązek spłaty całości zadłużenia na rachunku wraz z należnymi odsetkami, opłatami, prowizjami oraz kosztami. Likwidacja karty płatniczej także może się wiązać z określonym okresem wypowiedzenia, często takim samym jak przy zamykaniu konta. Wbrew mylnej opinii, zastrzeżenie karty nie jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy. Warto pamiętać, że przed zamknięciem karty należy spłacić zadłużenie na karcie kredytowej. Jeżeli tego nie zrobimy, umowa nie zostanie rozwiązana.

Jak wygląda wypowiedzenie umowy rachunku w mBank

By wypowiedzieć umowę rachunku zawartą z mBankiem należy złożyć odpowiednią dyspozycję. Można to zrobić na cztery sposoby:

 • w serwisie transakcyjnym online w zakładce “wnioski i dyspozycje”,
 • u konsultanta mLinii pod numerem 801 300 800 z telefonów stacjonarnych w Polsce oraz +48 42 6 300 800 z telefonów stacjonarnych i komórkowych na terenie całego świata,
 • w placówce banku - wystarczy okazanie dowodu osobistego,
 • przez przesłanie własnoręcznie napisanego wypowiedzenia umowy na adres korespondencyjny banku.

Po złożeniu wniosku w serwisie transakcyjnym lub infolinię, skontaktuje się z nami konsultant banku i poinformuje do dalszych etapach zamykania rachunku. Okres wypowiedzenia umowy konta w mBanku wynosi miesiąc, liczony od dnia dostarczenia pisma do banku.

Zamknięcie konta w PKO Banku Polskim

Zamykanie konta w PKO Banku Polskim wymaga złożenia odpowiedniego wniosku. Można to zrobić na trzy sposoby:

 1. osobiście w wybranej placówce PKO Banku Polskiego (konieczny jest dowód osobisty oraz wydrukowany wzór formularza wypowiedzenia umowy prowadzenia rachunku),
 2. przez infolinię banku, pod numerem 801 302 302 lub 81 535 65 65,
 3. wysyłając na adres centrali banku wypowiedzenie umowy o prowadzenie konta (listem poleconym za potwierdzeniem odbioru i odręcznym podpisem).

Przed zamknięciem konta konieczna będzie likwidacja karty płatniczej. W przeciwnym razie bank nadal będzie pobierał za nią opłatę. Wniosek o zamknięcie karty można złożyć dzwoniąc na infolinię PKO lub przez bankowość online (zakładka “Karty” -> Szczegóły karty -> Unieważnij kartę). Posiadacz rachunku może wypowiedzieć umowę w dowolnym czasie, bez podania przyczyn, z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia (strony mogą ustalić inny termin). Okres wypowiedzenia jest liczony od dnia doręczenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy do oddziału PKO BP SA. Bank PKO może pobrać opłatę za przelew środków na nasze nowe konto, ale korzystaliśmy z darmowego konta, rezygnacja z rachunku będzie bezpłatna.

Jak zamknąć konto w ING?

Aby zamknąć konto w ING procedurę warto zacząć od likwidacji karty. Zarówno zastrzeganie, jak i zamykanie kart jest możliwe w oddziale, z poziomu bankowości online (“Dane i ustawienia” → „Bezpieczeństwo” → „Zastrzeż kartę”) oraz przez infolinię - całodobowy numer banku to (32) 357 00 12. O ile nie spełniliśmy warunku zwalniającego z opłat za kartę, po jej zamknięciu konieczne będzie uregulowanie kosztów za ostatni okres rozliczeniowy. ING posiada w ofercie różne rodzaje kont bankowych, które mają inne procedury zamykania. Zamknięcie ROR-u w ING Banku Śląskim wymaga:

 • złożenia odpowiedniego formularza w wybranej placówce banku
 • lub przesłania listownego zawiadomienia o chęci zamknięcia rachunku.

Pismo musi ono zawierać podpis właściciela konta lub osoby upoważnionej. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy z ING Bankiem Śląskim S.A. dostępny na stronie banku. Co ważne, zamknięcie konta w ING następuje natychmiast, bez okresu wypowiedzenia. W związku z tym lepiej samodzielnie przelać środki na nowe konto bankowe wykonując darmowy przelew online.

Rezygnacja z konta bankowego w Nest Bank

Rezygnacja z konta bankowego w Nest Banku można zamknąć na cztery sposoby:

 • kontaktując się z infolinią Nest Bank (801-800-188 lub 22 438-41-41) i dokonując autoryzacji TelePINem,
 • przesyłając pocztą własnoręcznie podpisany wniosek na adres centrali banku,
 • wysyłając mailem skan własnoręcznie podpisanego wniosku na adres kontakt@nestbank.pl,
 • składając wniosek w formie pisemnej w placówce banku.

W przypadku Nest Banku wniosek o zamknięcie rachunku posiada wyznaczone miejsce, w którym klient może wpisać powód rozwiązania umowy. Karta płatnicza staje się nieaktywna z chwilą zamknięcia rachunku, zatem po likwidacji konta wystarczy fizyczne zniszczenie plastiku. Konto może zostać zamknięte z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia lub wyznaczonego dnia, za porozumieniem stron.

Jakie informacje musi zawierać wniosek o zamknięcie rachunku bankowego?

Wniosek o zamknięcie rachunku bankowego musi zawierać informacje takie jak:

 • imię i nazwisko posiadacza/posiadaczy rachunku,
 • numer PESEL posiadacza/posiadaczy,
 • numer rachunku do przelania środków pozostałych na zamykanym rachunku,
 • tryb w jakim ma być rozwiązana umowa (np. miesięczny),
 • dyspozycje dodatkowe dotyczące innych kont w danym banku,
 • podpis zgodny ze wzorem podpisu na umowie konta.

Jeśli zależy nam na przesłaniu do banku wypowiedzenia umowy konta w formie papierowej lub mailowej, konieczne będzie podanie określonych informacji. Zamykanie konta w mBank wymaga odręcznego sporządzonego wypowiedzenia. Wymagane wzory pism dostępne są na stronach banków. Poniżej przykładowy szablon wypowiedzenia konta z zaznaczeniem niezbędnych informacji: WZÓR

Czy bank może odmówić zamknięcia konta?

W niektórych sytuacjach bank może jednak odmówić zamknięcia konta, mimo, że wypowiedzenie umowy konta jest prawem każdego posiadacza rachunku. Powodem odmowy może być:

 • powiązana z rachunkiem spłata kredytu,
 • niespłacenie debetu na koncie,
 • niespłacenie karty kredytowej,
 • zaleganie z opłatami za prowadzenie konta,
 • posiadanie nierozliczonych transakcji płatniczych,
 • powiązanie konta z otwartą akredytywą / inkasem dokumentowym / indeksem czeków w obrocie krajowym lub dewizowym etc.,
 • zajęcie konta przez komornika,
 • ogłoszenie upadłości konsumenckiej,
 • brak podpisu wszystkich właścicieli rachunku (w przypadku konta wspólnego).

Likwodacja rachunku bankowego - o czym warto pamiętać?

Przy likwidacji rachunku bankowego warto pamiętać o następujących sprawach:

 1. Zwróć uwagę na warunki umowy konta. Przy rachunkach zakładanych w ramach ofert promocyjnych, gdzie w zamian za założenie konta otrzymujemy dostęp do produktów jakiś bonus, może znaleźć się zapis o wymaganym okresie prowadzenia konta. Wypowiedzenie umowy przez terminem może wiązać się na naliczaniem dodatkowych opłat.
 2. Przez cały okres wypowiedzenia naliczane są opłaty za prowadzenie konta oraz posiadanie karty płatniczej. Warto być na to przygotowanym i zostawić na starym koncie co najmniej kilkanaście złotych, które przeznaczone zostaną na pokrycie wszystkich kosztów. Brak środków uniemożliwia zamknięcie konta.
 3. Poinformuj konsultanta banku o rezygnacji ze zgody na przetwarzanie twoich danych osobowych w celach marketingowych. Dzięki temu nie będziesz otrzymywać listów i sms-ów z ofertami promocyjnymi.
 4. Pamiętaj, by spłacić debet na koncie oraz limit na karcie kredytowej. Bez uregulowania należności i likwidacji kart nie będzie możliwe zamknięcie rachunku.
 5. Każdy bank może stosować nieco inne procedury związane z zamykaniem kont. Warto być przygotowanym na długi okres wypowiedzenia umowy czy konieczność udania się do placówki banku osobiście.

Na koniec II kwartału 2019 r. banki uniwersalne prowadziły 33,6 mln rachunków typu ROR. Banki prześcigają się w ulepszaniu swoich ofert. W wielu instytucjach znajdziemy oferty w pełni funkcjonalnych kont, za które nie musimy płacić przy spełnieniu niewielkich wymagań, np. korzystania z karty płatniczej czy zapewnienia stałych wpływów na rachunek w określonej wysokości. Co więcej, promocje kont bankowych i nagrody za założenie rachunku umożliwiają wręcz zarabianie na bankach i to do kilku tysięcy złotych w ciągu roku. Ze względu na liczbę dostępnych ofert, wiele osób decyduje się na założenie kilku rachunków lub zmianę obecnej oferty na zdecydowanie bardziej korzystną. 

W razie śmierci właściciela konta, o czym rodzina zmarłego powinna zawiadomić bank, rachunek jest zamykany automatycznie. Każdy posiadacz konta może też złożyć odpowiednią dyspozycję na wypadek śmierci, by ułatwić podział majątku swoim spadkobiercom.

Ile wynoszą opłaty za zamknięcie konta?

Wysokość opłat za zamknięcie konta zależy od banku, w którym to konto mamy. Zanim zaczniemy rozważać zamknięcie konta w PKO czy rachunku osobistego w mBank lub innych bankach komercyjnych warto sprawdzić wysokość naliczanych opłat. Zazwyczaj wahają się one od zera do kilkudziesięciu złotych. Informacje o tym ile kosztuje powinny być zawarte m.in. w umowie konta, którą podpisaliśmy z bankiem. Za co płacimy? Opłaty naliczane są przede wszystkim za obsługę konta w trakcie całego okresu wypowiedzenia, który może trwać cały miesiąc. Warto zwrócić uwagę na pobieranie dodatkowych opłat za nieaktywną już kartę debetową oraz kosztów prowadzenia rachunku w trakcie całego okresu wypowiedzenia. W przypadku niektórych instytucji, wypowiedzenie umowy rachunku bankowego przed wyznaczonym terminem (np. w ofertach promocyjnych) może skutkować naliczaniem karnych opłat, sięgających nawet kilku tysięcy złotych. Najczęściej dodatkowe opłaty naliczane są za zerwanie umowy konta, które zostało założone w ofercie promocyjnej. Zazwyczaj oferty takie nakładają na klienta obowiązek prowadzenia konta przez określony czas. Uwaga: Zgodnie z prawem, jeśli bank zmienia Tabelę Opłat i Prowizji to każdy klient ma prawo bezpłatnie zerwać umowę konta w trybie natychmiastowym. Likwidacja konta musi nastąpić maksymalnie w przeddzień wprowadzenia zmian w banku.

Komentarze

Empty comments
Zostaw swój komentarz!
Nie znaleźliśmy żadnej opinii o tym produkcie. Pomóż innym klientom. Podziel się swoją opinią jako pierwszy.
Dodaj komentarz
Twoja ocena
5
Dodaj komentarz
Twoja ocena
5