Wspólne konto bankowe 2023
ofin.plKonta osobisteWspólne konto bankowe - jak i z kim możemy je otworzyć?

Wspólne konto bankowe - jak i z kim możemy je otworzyć?

Wspólne konto bankowe to podstawowy rachunek bankowy, który mogą prowadzić dwie lub więcej osób. Nie muszą być małżeństwem ani nawet rodziną, aby otworzyć wspólny rachunek. Konto wspólne można otworzyć nawet z obcokrajowcem. Niektóre banki oferują nawet konto dla 4 posiadaczy, w tym niepełnoletniego dziecka. Wszyscy współwłaściciele mają takie sama prawa do dysponowania kontem wspólnym. Jedynie niektóre dyspozycje wymagają zgody wszystkich. Konto wspólne niestety również podlega egzekucji komorniczej. Każdy z posiadaczy może w dowolnej chwili konto zamknąć i podjąć wszystkie zgromadzone na nim środki. Za zgodą wszystkich właścicieli rachunku, wspólne konto można przenieść do innego banku, a nawet zamienić na rachunki indywidualne. Jednak w przypadku śmierci jednego z właścicieli konta, bank zablokuje część środków i włączy je w skład masy spadkowej. Konto wspólne jako jedyne nie podlega jednak pod dyspozycję wkładem. Również Profil Zaufany założymy dzięki rachunkowi wspólnemu. Konto może pomóc zarządzać wspólnym budżetem, lub pogrążyć nas, jeśli jeden z posiadaczy ma skłonność do rozrzutności. Konto wspólne to zarówno korzyści jak i potencjalne ryzyko dzielenia środków z drugą osobą.

Wspólne konto bankowe - co to takiego?

Wspólne konto bankowe, to rachunek rozliczeniowo - oszczędnościowy, z którego jednocześnie korzystać mogą co najmniej dwie osoby, choć niektóre banki oferują konta dla trzech, a nawet czterech osób jednocześnie. Każdy współwłaściciel takiego konta musi złożyć swój podpisa na umowie, a prawa i możliwości do użytkowania konta są dla wszystkich jednakowe.

Kto może prowadzić wspólne konto bankowe?

Wspólne konto bankowe może prowadzić każdy, gdyż przeznaczone jest dla wszystkich. W świadomości polaków utarło się, że konto wspólne w bankach jest produktem dedykowanym dla małżeństw, co nie jest prawdą. W większości, jeśli nie w każdym banku na polskim rynku, można otworzyć konto wspólne z dowolną osobą, nie z partnerem, ani nawet krewnym, ale przykładowo z kolegą z pracy, sąsiadem, czy kimkolwiek innym. Konieczne jest po prostu, aby przy podpisywaniu umowy obecne były wszystkie osoby, które mają być współwłaścicielem konta.

Czy można prowadzić wspólny rachunek bankowy dla dwojga  z obcokrajowcem?

Tak, można prowadzić konto dla dwojga z obcokrajowcem, jednak potencjalni współwłaściciele konta muszą spełnić pewne warunki. Po pierwsze, obie osoby muszą być rezydentami, czyli posiadać adres stałego zamieszkania na terenie Polski. Kolejną rzeczą jest rezydencja podatkowa, czyli kraj w którym dana osoba rozlicza się z urzędem skarbowym i odprowadza podatki. Jeśli obcokrajowiec jest rezydentem w naszym kraju, ale jego rezydencja podatkowa wciąż pozostaje w kraju jego urodzenia, nie ma możliwości by otworzyć konto w Polsce. Tak więc każdy z zakładających konto wspólne powinien być rezydentem Polski z rezydencją podatkową w naszym kraju. Wtedy żaden bank nie powinien robić problemów z założeniem konta wspólnie z obcokrajowcem.

Ile osób może prowadzić wspólne konto bankowe?

Konto wspólne mogą prowadzić co najmniej dwie osoby, ale niektóre banki oferują konto wspólne dla więcej niż dwóch osób. Znaleźć można oferty, gdzie do konta może być przypisanych troje, a nawet czworo współwłaścicieli. Jeśli przeczytamy skrupulatnie oferty bankowe, to okaże się, że nawet do konta wspólnego, jako współwłaściciela można dodać osobę małoletnią, powyżej 13 roku życia.

Jakie są prawa i obowiązki posiadaczy wspólnego rachunku bankowego?

Według polityki banków oferujących konta wspólne, wszyscy współwłaściciele posiadają dokładnie taki sam zakres praw i obowiązków związanych z posiadaniem konta wspólnego. Każdy ze współwłaścicieli dysponuje swoim loginem i hasłem do bankowości online, ale możliwości oferowane przez konto są do pełnej dyspozycji dla wszystkich takie same. Każdy ze współwłaścicieli może:

  • dowolnie wpłacać i wypłacać środki,
  • realizować płatności w placówce i online,
  • płacić kartą debetową do konta,
  • dowolnie konfigurować system transakcyjny - przykładowo ustalając własne zlecenia stałe, wybrać metodę autoryzacji transakcji, ustalić własną listę odbiorców, wybrać sposób otrzymywania powiadomień, ustalić własne limity transakcji,
  • wnioskować o większośc produktów bankowych - lokaty, konta oszczędnościowe, ubezpieczenia,
  • wypowiedzieć w dowolnym momencie umowę konta i wybrać znajdujące się na nim środki.

Ten ostatni punkt w szczególności pozostawia wiele niejasności. Otóż choć uznaje się taką praktykę za dopuszczalną, to jednak część banków pozwala ustalić pewną formę rozdzielności środków na rachunku wspólnym, na mocy osobnego aneksu lub wspólnej dyspozycji. Istnieją również inne czynności związane z rachunkiem wspólnym, które wymagają zgody wszystkich współwłaścicieli, a są to:

  • powołanie i odwołanie pełnomocnictwa do konta,
  • przekształcenie rachunku wspólnego w dwa rachunki indywidualne,
  • wnioskowanie o kredyt odnawialny w rachunku,
  • przeniesienie rachunku wspólnego do innego banku.

Wspólne konto bankowe a zajęcie komornicze

Wspólne konto bankowe, tak jak rachunek indywidualny, może zostać obiektem zajęcia komorniczego. Wystarczy, że jeden z posiadaczy rachunku wspólnego podlega pod egzekucję, aby komornik mógł dobrać się do konta. Jeśli tak się stanie, pierwszym krokiem pozostałych współwłaścicieli powinno być przedłożenie komornikowi umowy z bankiem, gdzie określona jest wysokość udziału środków posiadaczy rachunku. Na jej podstawie komornik zyska obraz tego, do jakiej kwoty może on zająć środki w koncie. Niestety większośc banków stosuje jednak politkę równego podzialu, czyli każdemu z posiadaczy przysługuje jednakowy udział, nawet jeśli jeden ze współwłaścicieli zasila rachunek kwotą wielokrotnie wyższą niż pozostali. Dopiero po przedstawieniu stosownych dokumentów, komornik może uwolnić pozostałe środki. Warto również pamiętać, że działa to tylko w przypadku posiadaczy konta wspólnego, które nie są małżeństwem. W takiej sytuacji komornik ma prawo na prowadzenie egzekucji z całości środków należących do małżeństwa.

Jak wygląda zamknięcie wspólnego konta?

Zamknięcie wspólnego konta może zostać zadysponowane przez jednego lub wszystkich współwłaścicieli. Oczywiście w tym celu należy wybrać się do banku w celu podpisania odpowiednich dokumentów. Zamykając konto, bank wypłaca wszystkie zgromadzone środki. Może to się wydawać krzywdzące, ponieważ jeśli konto zamknąć może tylko jeden z posiadaczy, to podejmuje on samodzielnie całość środków. Niestety tak wygląda polityka większości banków i taki właśnie zapis pojawia się zwykle w umowach. Nawet, jeśli mamy wiedzę o takim działaniu, to bank nie zablokuje części środków, choćbyśmy dzwonili na infolinię z takim żądaniem.

Czy konto wspólne można przenieść do innego banku?

Tak, rachunek wspólny można przenieść do innego banku, tak samo jak podstawowe rachunki bankowe. Jest to jednak czynność, do przeprowadzenia której niezbędna jest zgoda wszystkich posiadaczy rachunku wspólnego. Nie mając zgody wszystkich współwłaścicieli, bank nie zgodzi się na przeniesienie rachunku.

Co się dzieje z wspólnym kontem bankowym w przypadku śmierci jednego z współwłaścicieli?

W przypadku śmierci jednego z współwłaścicieli rachunku, zostanie on automatycznie przekształcony przez bank w rachunek indywidualny i to na podstawie jedynie odpisu skróconego aktu zgonu. Nie potrzeba więcej, aby bank dokonał tej transformacji rachunku. Jednak odrębną kwestią są środki zgromadzone na rachunku. Większość banków po prostu dzieli zgromadzone środki na pół i część wypłaca żyjącemu posiadaczowi, zaś druga połowę pozostawia na rachunku technicznym, jako część masy spadkowej. Niektóre banki prowadzą jednak nieco inną politykę. W przypadku śmierci jednego z posiadaczy konta, całość środków do dyspozycji dostaje drugi posiadacz, aż do momentu rozdysponowania środków na mocy testamentu.

Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci a wspólne konto bankowe

Rachunek wspólny jest niestety jedyną formą rachunku bankowego, do której nie można ustalić dyspozycji wkładem po śmierci współposiadacza. Bank również nie dokonuje żadnych wypłat na poczet pogrzebu z środków zgromadzonych na rachunku wspólnym. Współposiadacz zyskuje natomiast dostęp do całości, a przynajmniej połowy środków (w zależności od polityki banku) i na swój sposób staje się odpowiedzialny za dysponowanie wkładem.

Czy można założyć Profil Zaufany mając wspólne konto bankowe?

Tak, można założyć Profil Zaufany mając wspólne konto bankowe. Profil Zaufany jest niezwykle przydatny zwłaszcza w załatwianiu spraw urzędowych bez wychodzenia z domu. Jednak aby móc złożyć dyspozycję założenia Profilu Zaufanego, każdy z posiadaczy musi mieć własny, oddzielny login i hasło do bankowości elektronicznej, albowiem to przez system bankowości online zakładamy profil zaufany. Żeby profil założyć, wystarczy znaleźć w zakładkach odpowiednią dyspozycję - Załóż Profil Zaufany, wypełnić kwestionariusz i dokonać niezbędnych weryfikacji. Założenie i używanie Profilu Zaufanego jest całkowicie darmowe.

Jak założyć wspólne konto bankowe?

Aby założyć wspólne konto bankowe, wszyscy przyszli posiadacze muszę stawić się w oddziale banku, aby złożyć podpisy na umowie. W większości banków jest to jedyna droga do otwarcie wspólnego rachunku. Procedura wygląda standardowo, tak jak w przypadku zakładania rachunku indywidualnego. Pracownik przeprowadzi nas przez wniosek o rachunek wspólny, przedłoży umowę, a po złożeniu podpisów przez posiadaczy, rachunek zostanie otwarty zwykle jeszcze tego samego dnia.

Istnieje niewielka ilość banków, które oferują założenie konta wspólnego drogą elektroniczną. Niestety jednak nie uda nam się całego procesu otwierania konta domknąć online. Podpisanie umowy i tak musi odbyć się w oddziale banku, przez wszystkich posiadaczy. Istnieje również opcja podpisania umowy dostarczonej kurierem, ale rachunek zostanie otwarty dopiero po tym, jak bank skompletuje wszystkie podpisy.

Czy konto wspólne można przekształcić na indywidualne?

Tak, rachunek indywidualny może zostać przekształcony na rachunki indywidualne. Jednak, jak wspomniane nieco wcześniej, taką możliwość uzyskamy dopiero wtedy, kiedy każdy z posiadaczy rachunku zgodzi się na taką dyspozycję. Samodzielnie rachunek możemy zamknąć i podjąć wszystkie środki, ale nie możemy przekształcić rachunku samodzielnie. Może to być trudne do zrozumienia, jednak rozwiązanie umowy sprawia, że przestaje ona obowiązywać ze skutkiem natychmiastowym dla każdej ze stron. Przekształcenie rachunku wspólnego na indywidualny wiąże się z koniecznością zgody wszystkich posiadaczy, ponieważ niezbędne jest podpisanie nowych, kolejnych umów na rachunki indywidualne. Dzieje się tak dlatego, że umowa zwykle podlega po prostu przekształceniu, a nie całkowitemu zerwaniu i spisaniu nowych umów.

Korzyści posiadania wspólnego konta bankowego

Posiadanie konta wspólnego może okazać się niezwykle korzystnym rozwiązaniem dla celów zarządzania wspólnym budżetem. Zupełnie inaczej też wygląda dysponowanie tym budżetem, gdy jest on zebrany w jednym miejscu, a nie na dwóch oddzielnych rachunkach. Oczywiście niewątpliwym atutem jest fakt, że do środków każdy na jednakowy dostęp, przez co nawet wkładając na rachunek większą ilość środków, niż współwłaściciel, wciąż mamy je do dyspozycji. Plusem jest również to, że wspólny rachunek daje nam większą zdolność kredytową w oczach banku. Wciąż również możemy dysponować środki na konta oszczędnościowe, czy lokaty, co może okazać się niezwykle korzystne, jeśli posiadamy wspólną finansową nadwyżkę, która da jeszcze więcej środków. Do tego dochodzą różne programy cashback w niektórych bankach, które przy koncie wspólnym i używaniu kart przez wszystkich posiadaczy, może w skali roku przynieść niemałą kwotę.

Ryzyka związane z prowadzeniem wspólnego konta bankowego

Ryzyko jakie niesie ze sobą prowadzenie wspólnego konta bankowego, to przede wszystkim rozrzutność jednego z posiadaczy. Jeśli posiadamy wspólne konto z osobą, która kompletnie nie ma pojęcia o zarządzaniu finansami, jest rozrzutna, czy ma skłonność do popadania w długi, wtedy rachunek wspólny może pogrążyć nawet rozsądnego finansistę. Banki niestety nie oferują żadnej formy zabezpieczenia środków na koncie, co wiąże się z możliwością ogołocenia konta przez niefrasobliwego współwłaściciela. Wspólnie zarobione środki mogą bardzo szybko z konta zniknąć przy nieodpowiednim zarządzaniu. Tym bardziej, że konto wspólne, jak wspomniane wcześniej w artykule, podlega również egzekucji komorniczej w postępowaniu egzekucyjnym. Warto zatem rozważyć, czy nie lepiej swoich środków pilnować na indywidualnym rachunku.

Podsumowanie najważniejszych informacji na temat wspólnego konta bankowego

Wspólne konto bankowe to rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy, który możemy prowadzić wspólnie w dwie, a nawet więcej osób. Wszyscy właściciele muszą być obecni przy podpisaniu umowy i obowiązują ich takie same prawa i obowiązki. Większość działań do konta wspólnego można wykonywać samodzielnie, z wyjątkiem kilku dyspozycji, które muszą być zaakceptowane przez wszystkich posiadaczy. Konto wspólne podnosi naszą zdolność kredytową, ale również może narazić nas na straty. Komornik ma prawo wejść na konto wspólne, nawet jeśli pozostali współwłaściciele nie są stroną postępowania. W dowolnym momencie można rachunek zamknąć przez jednego posiadacza, lub za zgodą wszystkich, przekształcić je w rachunki indywidualne. W przypadku śmierci posiadacza, większość banków zatrzyma połowę środków, które staną się częścią masy spadkowej.

Komentarze

J
Opinia od:
Jordi

Czy opinia była przydatna?