Upoważnienie do konta osobistego
ofin.plKonta osobisteUpoważnienie do konta - jak ustanowić pełnomocnictwo do rachunku bankowego?

Upoważnienie do konta - jak ustanowić pełnomocnictwo do rachunku bankowego?

Upoważnienie do konta bankowego pozwala osobie trzeciej reprezentować właściciela rachunku, umożliwiając wykonywanie różnych operacji, takich jak przelewy czy wypłaty. W celu udzielenia upoważnienia, należy przekazać pisemne pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem, zawierające dane obu stron oraz zakres czynności, na które osoba upoważniona otrzymuje pozwolenie. To pełnomocnictwo może być ogólne, określonego rodzaju lub jednorazowe. Wspólne konto bankowe małżonków po śmierci jednego z nich może być zabezpieczone poprzez wcześniejsze udzielenie upoważnienia do konta, co zapobiega konieczności podziału zgromadzonych środków w ramach spadku. Komornik nie może zajmować konta osoby upoważnionej do rachunku, a zasada ta dotyczy również wspólnego konta małżonków, jeśli pełnomocnik do niego ma uprawnienia.

Czym jest upoważnienie do konta bankowego?

Upoważnienie do konta bankowego (czasem nazywane pełnomocnictwem bankowym) to umowa lub dokument prawny, w wyniku której jedna osoba lub podmiot nadaje drugiej osobie lub podmiotowi prawo dostępu i dysponowania swoim kontem bankowym. Upoważnienie to może przybierać różne formy i zakresy, w zależności od potrzeb i umowy między stronami.

Jak nadać upoważnienie do konta bankowego?

Aby nadać upoważnienie do konta bankowego, musisz podjąć konkretne kroki:

 • Pierwszym krokiem jest skontaktowanie się z bankiem, w którym masz konto bankowe. Możesz to zrobić osobiście, dzwoniąc na infolinię bankową lub za pomocą bankowości internetowej
 • Bank zazwyczaj będzie wymagać od ciebie oraz osoby, którą chcesz upoważnić, do okazania dokumentów tożsamości. To zabezpieczenie ma na celu potwierdzenie tożsamości wszystkich stron.
 • Bank dostarczy ci odpowiedni wniosek lub formularz, który musisz wypełnić. Formularz ten może różnić się w zależności od banku, ale zazwyczaj zawiera podstawowe informacje, takie jak dane osobowe osoby upoważnianej i zakres upoważnienia
 • Po wypełnieniu formularza i podpisaniu go, złoż go w oddziale banku lub dostarcz go w odpowiedni sposób, wskazany przez bank (np. pocztą, za pośrednictwem bankowości internetowej).
 • Bank przeanalizuje wniosek i potwierdzi, że upoważnienie zostało przyjęte. Osoba upoważniona będzie miała dostęp do określonych działań na twoim koncie, zgodnie z umową.

Ważne: pełnomocnika możemy ustanowić na stałe lub czas określony (np. na okres jednorazowej wypłaty środków finansowych z konta).

Upoważnienie do konta - jak powinno wyglądać?

Jeśli nie wiemy, jak powinno wyglądać upoważnienie do konta bankowego, wystarczy posłużyć się wzorem dostępnym w sieci. Pełnomocnictwo zawiera najważniejsze informacje, takie jak:

 • dane właściciela rachunku bankowego (imię i nazwisko, numer PESEL lub numer dowodu osobistego;
 • dane osoby, która ma zostać upoważniona do rachunku bankowego (również jest to imię, nazwisko, numer PESEL oraz numer dowodu osobistego);
 • zakres udzielonego pełnomocnictwa;
 • podpisy obu stron (są one niezbędne, aby uznać ważność dokumentu).

Pamiętajmy, że mając upoważnienie do rachunku, nie stajemy się jego właścicielami! Upoważnić możemy każdą osobę pełnoletnią, nawet obcokrajowca. Nieletni posiadający upoważnienie muszą skorzystać z pomocy osoby dorosłej. Nie mogą sami wykonywać czynności związanych z kontem. Upoważnienie do konta możemy złożyć w banku osobiście lub listownie.

Rodzaje pełnomocnictw do konta

Wyróżniamy 3 rodzaje pełnomocnictw do konta:

  1. pełnomocnictwo ogólne (upoważniony ma prawo wykonywać te same czynności, co właściciel konta bankowego);
  2. pełnomocnictwo określonego rodzaju (upoważnienie daje prawo osobie trzeciej do wykonywania czynności ściśle określonych w dokumencie);
  3. pełnomocnictwo jednorazowe (jednorazowe pozwolenie na wykonanie danej czynności związanej z kontem, np. wypłata środków pieniężnych).

Co dzieje się z piniędzmi po śmierci jednego z jego współwłaścicieli wspólnego konta bankowego?

Według prawa po śmierci jednego z współwłaściceli wspólnego konta bankowego zgromadzone na rachunku pieniądze powinny zostać podzielone pomiędzy spadkobierców. Nie stanie się tak pod warunkiem, że jedna z osób otrzyma wcześniej upoważnienie do konta. Gotówka wypłacona z rachunku zmarłego nie wchodzi wtedy w skład spadku, który należałoby podzielić. Upoważnienia do konta bankowego możemy udzielić każdej spokrewnionej osobie. Warto znać procedury związane ze śmiercią właściciela konta, wiedzieć kto powiadamia bank i jakim procedurom podlega dziedziczenie z rachunku bankowego.

Czy komornik może zająć przedmioty pełnomocnika do rachunku?

Nie, komornik nie może zająć przedmiotów pełnomonicka do rachunku ponieważ pełnomocnictwo jest tak skonstruowane, że chroni przed długami obie strony (właściciela konta bankowego i osobę do niego upoważnioną). A czy komornik może zająć wspólne konto małżonków? Wszystko zależy od charakteru długu oraz tego, czy istniała między małżonkami wspólnota majątkowa. Jeśli w trakcie małżeństwa nie mamy pewności, czy nie zostaliśmy obciążeni jakimś długiem, warto to sprawdzić. Zrobimy to np. pobierając Raport BIK z Biura Informacji Kredytowej. Właściciel konta bankowego wpadł w spiralę kredytową. Nie niesie to żadnych obaw dla osób trzecich chyba, że mają oni do tego rachunku upoważnienie.  

Komentarze

W
Opinia od:
Waldi

Czy opinia była przydatna?

0
Moja rada? Chronić swojej kasy i żadnych upoważnień sbsolutnie nikomu nie dawać- nie jestem się na tym wyłożył.2019-10-25 13:07:55
Dodaj komentarz
Twoja ocena
5
Dodaj komentarz
Twoja ocena
5