Gwarancja bankowa
ofin.plKredyty hipoteczneGwarancja bankowa - zabezpieczenie finansowe dla osób fizycznych i firm

Gwarancja bankowa - zabezpieczenie finansowe dla osób fizycznych i firm

Gwarancje bankowe stanowią istotną formę zabezpieczenia kredytu lub innych zobowiązań. To umowa, w której bank zobowiązuje się do wypłaty określonej sumy pieniężnej na rzecz beneficjenta, jeśli dłużnik nie spełni swojego świadczenia. Niezależnie od wartości zobowiązania, gwarancja bankowa może dotyczyć zwrotu zaliczki, właściwego wykonania umowy, spłaty kredytu czy innych transakcji. Zgoda banku na udzielenie gwarancji wzmacnia wiarygodność zleceniodawcy. Przeniesienie wierzytelności z gwarancji bankowej jest możliwe, a wypłata następuje na podstawie dostarczonych dokumentów. Gwarancje bankowe występują w wersji dla osób fizycznych i firm. Przede wszystkim spotyka się je w obszarze dużych transakcji biznesowych, gdzie zabezpieczają interesy kontrahentów. Gwarancje mogą być warunkowe lub bezwarunkowe. W pierwszym przypadku bank wypłaca sumę, gdy spełnione są warunki z umowy. W drugim bank wypłaca sumę na żądanie, bez weryfikacji roszczenia. Uzyskanie gwarancji zaczyna się od wniosku, który bank ocenia podobnie jak wniosek o kredyt. Decydujące jest zdolność kredytowa, sytuacja finansowa i przyszłe rokowania przedsiębiorstwa. Zwykle wymaga to założenia konta lub ustanowienia zabezpieczenia hipotecznego. Opłaty za gwarancję obejmują wiele działań banku i mogą być znaczne. Umowa gwarancji bankowej musi być sporządzona pisemnie i zawierać precyzyjne zapisy dotyczące zleceniodawcy, beneficjenta, banku, warunków, kwoty, terminów, formy wypłaty i innych szczegółów. Wzory dokumentu różnią się w zależności od celu gwarancji.

Gwarancja bankowa — co to takiego?

Gwarancja bankowa to umowa, w ramach której bank zostaje poręczycielem zobowiązania lub transakcji. Gdy przedsiębiorca zobowiązuje się do dokonania zakupu lub opłacenia usługi, może uzgodnić z bankiem zasady gwarancji bankowej. Po zawarciu gwrancji, bank zobowiązuje się do pokrycia kosztów w imieniu przedsiębiorcy, jeżeli ten nie będzie w stanie uregulować kwoty umowy. Jeżeli do tego dojdzie, przedsiębiorca odda należność, spłacając raty w banku, jak gdyby wziął kredyt celem spełnienia warunków zobowiązania z handlowcem.

Elementy gwarancji bankowej

Elementami, które muszą być zawarte w treści umowy gwarancji bankowej, są:

 • Czas trwania gwarancji.
 • Maksymalna kwota, jaką bank jest gotów wypłacić.
 • Termin, w którym bank wypłaci środki, gdy zajdzie taka konieczność.
 • Warunki wypłaty świadczenia lub zaznaczenie bezwarunkowości umowy.
 • Wskazanie wierzytelności, która zostaje objęta gwarancją.

Umowa gwarancji bankowej musi być skonstruowana precyzyjnie. Beneficjent musi zrozumieć z umowy w jakich warunkach i do jakiej kwoty przysługuje mu wypłata gwarancji.

Co ma na celu zawarcie gwarancji bankowej?

Zawarcie gwarancji bankowej ma na celu zniwelowanie ryzyka transakcji między przedsiębiorcami. Z uwagi na zmienną naturę płynności finansowej przedsiębiorstw, firma nie zawsze jest w stanie zapewnić możliwość terminowego pokrycia kosztów umowy. Gwarancja bankowa zapewnia kontrahenta, że otrzyma on należne środki w terminie. Dzięki temu może on zachować płynność finansową i nie musi zwracać uwagi na zdolność finansową przedsiębiorcy, z którym zawiera umowę.

Oczywiście oznacza to, że z punktu widzenia kupującego, gwarancja bankowa jest sposobem na zdobycie lepszych warunków umowy. Przedsiębiorca może zgodzić się na sprzedaż większej ilości towaru lub wykonanie czasochłonnej usługi, gdy zapewnimy gwarancję ze strony banku.

Rodzaje gwarancji bankowych

Wyróżniamy 9 rodzajów gwarancji bankowych:

 1. Gwarancja zwrotu zaliczki.
 2. Gwarancja zapłaty czynszu.
 3. Gwarancja zapłaty rat leasingu.
 4. Gwarancja celna, zabezpieczająca opłaty na rzecz Skarbu Państwa, w tym opłaty celne oraz podatkowe. Również zastępuje depozyty gotówkowe oraz poręczenia.
 5. Gwarancja loteryjna, która zapewnia wydanie nagród przez bank.
 6. Gwarancja akcyzowa, pokrywająca koszta zobowiązań podatkowych i opłat paliwowych; często zastępuje depozyt gotówkowy lub poręczenie.
 7. Gwarancja przetargowa, która stanowi formę wadium gotówkowego. Wypłacana w przypadku niepodpisania kontraktu po wygraniu przetargu lub niewywiązania się z innych zobowiązań zawartych w umowie.
 8. Gwarancja dobrego wykonania. W umowie tego typu bank pokrywa koszty roszczeń z tytułu gwarancji technicznej i rękojmi oraz kar umownych. Zastępuje kaucję gwarancyjną.
 9. Gwarancja terminowej spłaty zobowiązania, wypłacana, gdy klient spóźnia się z pokryciem kosztów rat kredytu lub pożyczki.

Gwarancja w każdym z rodzajów może być udzielana w formie warunkowej lub bezwarunkowej. W pierwszym wypadku, bank ustala zasady i warunki wypłaty zobowiązania. Środki zostają udostępnione dopiero w wypadku ich spełnienia.

Gwarancje bankowe dzielimy zależnie od formy zobowiązania, jaką ma pokryć bank. Gwarancja może dotyczyć zabezpieczenia nie tylko kwoty sprzedaży ale również jej części, konkretnej ilości rat, jak i kary za niespełnienie warunków umowy.

Kiedy stosuje się gwarancję bankową?

Przedsiębiorcy stosują gwarancję bankową jako argument dla zawarcia umowy z kontrahentem. Gwarancja bankowa zwiększa wiarygodność przedsiębiorcy. Jest ona zawierana w formie zabezpieczenia, gdy zdolność finansowa przedsiębiorstwa nie jest wystarczająca, aby przekonać drugą stronę do utworzenia umowy na preferowanych przez nas warunkach.

Proces uzyskanie gwarancji bankowej w 5 krokach

Proces uzyskania gwarancji bankowej przebiega następująco:

 1. Znajdź interesującą cię ofertę bankową.
 2. Umów się na rozmowę z doradcą. Przedstawisz mu swoją firmę oraz planowane inwestycje.
 3. Ustal warunki gwarancji, oferując jej zabezpieczenie.
 4. Podpisz umowę gwarancyjną z bankiem.
 5. Możesz teraz zawrzeć umowę z wierzycielem, oferując mu gwarancję ze strony banku.

Gwarancję bankową uzyskuje się poprzez zawarcie umowy z bankiem. Warunkiem jej udzielenia jest zapewnienie zabezpieczenia, zwykle w postaci nieruchomości, z którego bank wyegzekwuje należność w przypadku niewypłacalności przedsiębiorcy. 

Kiedy wygasa gwarancja bankowa?

Gwarancja bankowa udzielana jest na określony czas, a więc wygasa z upływem jej terminu. Jeżeli gwarancja zostanie zawarta w ramach konkretnej umowy, wygasa w momencie jej zakończenia.

Bank może zawrzeć dodatkowe warunki w umowie, które określają możliwość jej zakończenia. Wczesne wygaśnięcie gwarancji może wynikać z wykorzystania limitu kwotowego, spłatę umowy objętej gwarancją, lub niespełnienie dodatkowych warunków wypłaty gwarancji. Ponadto beneficjent gwarancji może zrezygnować z otrzymania przysługującego mu zabezpieczenia.

Gwarancję bankową można otrzymać również w formie linii gwarancyjnej. Jest to podobne do linii kredytowej. Przedsiębiorca otrzymuje pewien limit gotówki, do którego może oferować swoim klientom gwarancje bankowe. Linie udzielane są na okres dwunastu miesięcy, po czym możliwe jest ich odnowienie.

Alternatywy dla gwarancji bankowej 

Alternatywą dla gwarancji bankowej jest gwarancja ubezpieczeniowa. Wiele form umów możemy zabezpieczyć również za jej pomocą. Jest to bardzo podobna forma zabezpieczenia, wykorzystywana jako zastępstwo kaucji pieniężnych w kontraktach.

Gwarancja ubezpieczeniowa może pokryć koszta:

 • Kaucji
 • Wadium
 • Rękojmi
 • Zwrotu zaliczki
 • Terminowej i prawidłowej realizacji kontraktu

Podsumowanie najważniejszych informacji na temat gwarancji bankowej

Gwarancja bankowa to zabezpieczenie kosztów umowy, wykorzystywane przez przedsiębiorców celem poprawy ich wiarygodności finansowej. Jest to popularny produkt, ponieważ usuwa on obawy związane z przyczynami losowymi przy zawieraniu kontraktów. Dostępne są różne formy gwarancji, które charakteryzuje forma kosztu pokrywanego przez bank. W większości przypadków, gwarancje bankowe udzielane są na określony czas, choć możliwe jest ich zawarcie na rzecz konkretnej umowy.

Często zadawane pytania

Kiedy gwarancja bankowa jest nieważna?
Jeżeli warunki wypłaty gwarancji opisane w umowie nie zostały spełnione.
Jak długo ważna jest gwarancja bankowa?
Standardowa umowa gwarancji bankowej trwa 12 miesięcy.
Czy gwarancja bankowa jest zabezpieczeniem rzeczowym?
Nie, jest to forma zabezpieczenia osobistego, udzielanego przez bank.
Ile kosztuje gwarancja bankowa?
W zamian za udzielenie gwarancji przedsiębiorca płaci prowizję, określaną jako część sumy gwarancyjnej. Prowizję spłaca się w ratach.

Komentarze

Empty comments
Zostaw swój komentarz!
Nie znaleźliśmy żadnej opinii o tym produkcie. Pomóż innym klientom. Podziel się swoją opinią jako pierwszy.
Dodaj komentarz
Twoja ocena
5
Dodaj komentarz
Twoja ocena
5