Ubezpieczenie kredytu hipotecznego
ofin.plKredyty hipoteczneUbezpieczenie kredytu hipotecznego – co warto wiedzieć?

Ubezpieczenie kredytu hipotecznego – co warto wiedzieć?

Ubezpieczenie kredytu hipotecznego jest zabezpieczeniem dla banku w przypadku niespłacenia kredytu przez kredytobiorcę. Chociaż nie jest to zawsze wymagane, wiele banków traktuje je jako kluczowy element przy podejmowaniu decyzji kredytowej. Istnieją różne rodzaje ubezpieczeń kredytu hipotecznego, w tym obowiązkowe, takie jak ubezpieczenie pomostowe, ubezpieczenie niskiego wkładu własnego i ubezpieczenie nieruchomości. Istnieją również ubezpieczenia dobrowolne, takie jak ubezpieczenie na życie, ubezpieczenie od utraty pracy i ubezpieczenie na wypadek trwałego inwalidztwa. Koszt ubezpieczenia zależy od wielu czynników, w tym zakresu ubezpieczenia, sumy ubezpieczenia i okresu obowiązywania polisy. Ważne jest, aby dokładnie przeczytać Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) przed podpisaniem umowy, aby zrozumieć zakres ochrony i potencjalne wyłączenia. W przypadku wystąpienia szkody, odszkodowanie zazwyczaj jest wypłacane bezpośrednio do banku, chyba że dokonano cesji praw z polisy. Kredytobiorcy mają swobodę wyboru firmy ubezpieczeniowej i nie muszą akceptować oferty banku, chociaż czasami może to być korzystne z punktu widzenia kosztów kredytu.

Czym jest ubezpieczenie kredytu hipotecznego?

Ubezpieczenie kredytu hipotecznego, znane również jako ubezpieczenie kredytu mieszkaniowego, to rodzaj polisy, która jest zazwyczaj wymagana przez banki lub instytucje kredytowe w przypadku udzielania kredytów hipotecznych. Głównym celem tego rodzaju ubezpieczenia jest ochrona zarówno pożyczkobiorcy, jak i pożyczkodawcy w przypadku niespłacenia kredytu lub innych sytuacji, które mogą prowadzić do utraty wartości nieruchomości.

Czy ubezpieczenie kredytu hipotecznego jest obowiązkowe?

Ubezpieczenie kredytu hipotecznego jest obowiązkowe. Kredyt hipoteczny to produkt bankowy, którego zabezpieczeniem jest nieruchomość. Zazwyczaj jest jedynym sposobem na realizację marzeń o własnym M. Spłacamy go przez lata, dlatego warto mieć na uwadze szereg potencjalnych wypadków czy chorób, które mogą nam się przytrafić i wraz z umową kredytu podpisać umowę ubezpieczenia kredytu hipotecznego. Zgodnie z aktualną ofertą banków, możemy mieć do czynienia z dwoma rodzajami ubezpieczenia kredytu hipotecznego: ubezpieczeniem obowiązkowym i dobrowolnym. Do pierwszej grupy zaliczają się ubezpieczenie pomostowe, ubezpieczenie niskiego wkładu własnego oraz ubezpieczenie nieruchomości. Z kolei ubezpieczeniem dobrowolnym jest m.in. ubezpieczenie na życie, ubezpieczenie od utraty pracy czy ubezpieczenie na wypadek trwałego inwalidztwa, podobnie jak w przypadku ubezpieczenia kredytu gotówkowego. Choć nie wszystkie ubezpieczenia są obligatoryjne, instytucje bankowe mogą traktować polisę jako podstawowy czynnik mający wpływ na decyzję kredytową. Dokonamy charakterystyki ubezpieczeń i wyjaśnimy, jaki zakres ochrony dają poszczególne warianty tych produktów. Sprawdź koszty związane z monitami i zmniejsz marżę i opłaty w kredycie.

Czym jest ubezpieczenie pomostowe?

Ubezpieczenie pomostowe jest zabezpieczeniem kredytu do momentu wpisania hipoteki w dziale IV księgi wieczystej. To obowiązkowe ubezpieczenie dla kredytobiorcy, który w momencie uruchomienia środków z kredytu, nie ma jeszcze ustanowionej hipoteki na rzecz banku. Ważne! Ubezpieczenie pomostowe nie chroni interesów klienta. Jest swego rodzaju rekompensatą dla banku, który ponosi zwiększone ryzyko do czasu uzyskania odpowiedniego wpisu w księdze wieczystej nieruchomości. Instytucja bankowa zyskuje pewność, że w razie braku zwrotu rat kredytu, będzie mogła dochodzić swoich roszczeń. Ten rodzaj ubezpieczenia podnosi marżę kredytu o 1, maksymalnie 2 proc., a jego szczegółowe warunki i koszty znajdziemy w umowie kredytowej. Dotyczy początkowego okresu spłaty kredytu. Płacimy składki wyłącznie do czasu dostarczenia odpisu z księgi wieczystej z prawomocnie wpisaną hipoteką umowną. Jak długo może to trwać? Wiele zależy od rodzaju nieruchomości, na której zakup się zdecydowaliśmy. W przypadku lokali z rynku wtórnego, dodatkowe koszta towarzyszą nam zwykle przez okres kilku miesięcy. Jeśli zaś wybraliśmy mieszkanie z rynku pierwotnego, okres ten może się przedłużyć nawet do roku czy dwóch.

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego to zabezpieczenie banku w sytuacji, kiedy klient nie posiada wymaganej kwoty. Zgodnie z Rekomendacją T, wysokość wkładu własnego wynosi 20 proc. Mniej, jeśli kredytobiorca zdecyduje się na wykupienie wspomnianego ubezpieczenia. W takiej sytuacji ubezpieczyciel pokrywa różnicę między sumą, jaką dysponujemy a kwotą, jakiej dopomina się bank. Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego również zabezpiecza interesy banku, nie klienta. Dodatkowo, koszt polisy może być większy niż wysokość wkładu własnego, jaki powinniśmy wnieść. Jeśli nie chcemy płacić dodatkowej składki, możemy skorzystać z oferty pożyczki ratalnej i w prosty sposób uzyskać brakującą sumę.

Ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych

Ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losonych jest kolejnym rodzajem ubezpieczenia kredytu zabezpieczonego hipoteką. Jest to ubezpieczenie obowiązkowe i obejmuje zarówno szkody wynikające ze zdarzeń losowych (takie jak zalanie, pożar, uderzenie pioruna), jak też ze świadomego działania osób trzecich (w tym kradzież, dewastacja czy włamanie). Należy brać pod uwagę nie tylko wysokość składki, ale również zakres ochrony ubezpieczenia, w zależności od potrzeb. Czego innego będą oczekiwać właściciele domu, a czego innego – właściciele mieszkania pod wynajem. Co istotne, ubezpieczenie nieruchomości może obejmować także pomoc w sytuacjach nagłych. Ponadto, ubezpieczyciele dają możliwość ubezpieczenia mieszkania/domu w budowie, a także pomieszczeń przynależnych do nieruchomości.

Ubezpieczenie na życie

Ubezpieczenie na życie, zwane również ubezpieczeniem na wypadek śmierci, ma najczęściej formę ubezpieczenia grupowego. Choć polisa na życie nie jest obowiązkowym rodzajem ubezpieczenia kredytu hipotecznego, na pewno powinniśmy brać ją pod uwagę. Nie chcemy, aby bliscy byli zmuszeni spłacać nasz dług, nierzadko potrzebując do tego pożyczki online. Choć pożyczki pozwalają w prosty i szybki sposób otrzymać dodatkowe środki, pieniądze te lepiej jest przeznaczyć na inne cele. Wybierając konkretną polisę oferowaną przez bank, często możemy liczyć na obniżenie prowizji kredytu czy niższe oprocentowanie. Nie należy podejmować decyzji pochopnie. Trzeba zapoznać się z warunkami ubezpieczenia (OWU), sprawdzając kluczowe informacje na temat polisy. Treść OWU jest istotna przy każdym rodzaju ubezpieczenia kredytu hipotecznego.

Ubezpieczenie na wypadek utraty pracy

Ubezpieczenie na wypadek utraty pracy to gwarancja spłaty kredytu przez ubezpieczyciela na wypadek utraty pracy nie z własnej winy. Ważne! Ochrona dotyczy wyłącznie kredytobiorców, którzy są zatrudnieni na umowę o pracę na czas nieokreślony. W wyjątkowych sytuacjach towarzystwo ubezpieczeniowe godzi się objąć ubezpieczeniem również osoby prowadzące działalność gospodarczą. Dokładnie przeanalizujmy warunki ubezpieczenia, ponieważ może się okazać, że obowiązuje nas kilkumiesięczny okres karencji, zanim ochrona ubezpieczeniowa zacznie obowiązywać. W takiej sytuacji wcześniejsze zwolnienie będzie skutkować brakiem wypłaty świadczenia.

Ubezpieczenie na wypadek trwałego inwalidztwa i ubezpieczenie na wypadek niezdolności do pracy

Ubezpieczenie na wypadek trwałego inwalidztwa oraz ubezpieczenie na wypadek niezdolności do pracy to popularny rodzaj ubezpieczenia kredytu hipotecznego. Nie są to dwa tożsame produkty, choć większość zapisów się pokrywa. Ubezpieczenie na wypadek trwałego inwalidztwa dotyczy spłaty pozostałej kwoty kredytu w razie trwałego uszkodzenia ciała, uniemożliwiającego wykonywanie pracy. W celu wypłaty odszkodowania, musimy przedstawić dokumenty potwierdzające stały uszczerbek na zdrowiu i opisujące samo zaistnienie wypadku. Co istotne, ubezpieczyciele mogą w różny sposób definiować pojęcie „trwałego inwalidztwa”. Co więcej, często uznają, że nawet jeśli utrata ręki czy nogi pozbawia możliwości wykonywania obecnej pracy, to nie wyklucza podejmowania innych czynności zarobkowych. Ubezpieczenie na wypadek niezdolności do pracy często rozszerza zakres ochrony na wypadek ciężkiej choroby. Jeśli jednak chorowaliśmy już przed zawarciem kredytu, ubezpieczyciel może nam odmówić wypłaty odszkodowania.

Koszt ubezpieczenia kredytu hipotecznego

Koszt ubezpieczenia kredytu hipotecznego i wysokość składek zależą od kilku czynników, a przede wszystkim od:

  • zakresu ubezpieczenia,
  • sumy ubezpieczenia,
  • okresu obowiązywania polisy.

Zależnie od rodzaju ubezpieczenia, znaczenie może mieć również wiek kredytobiorcy, płeć, stan zdrowia oraz rodzaj wykonywanej pracy. Ubezpieczyciel może pobrać składki jednorazowo z góry za cały rok lub ustalić comiesięczny system spłaty. Te informacje, jak również szczegóły dotyczące składki ubezpieczenia i pozostałe warunki polisy, znajdziemy w OWU, Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Co określają Ogólne Warunki Ubezpieczenia?

Ogólne Warunki Ubezpieczenia określają:

  • zasady zawarcia ubezpieczenia,
  • pojęcia ubezpieczeniowe,
  • zakres ubezpieczenia,
  • sumę ubezpieczenia,
  • obowiązki ubezpieczyciela i ubezpieczonego,
  • wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela,
  • zasady wypłaty świadczenia.

Jak już wspomnieliśmy, najważniejszym dokumentem przy ubezpieczeniu kredytu hipotecznego jest OWU. To on informuje nas o najistotniejszych postanowieniach umowy ubezpieczeniowej, bez względu na to, co będzie jej przedmiotem. Nie każdy zapoznaje się z OWU, co jest dużym błędem. Należy dokładnie przestudiować wszystkie zapisy dokumentu, zwracając szczególną uwagę na listę zdarzeń, za które ubezpieczyciel nie bierze odpowiedzialności. Niejednokrotnie też okazuje się, że jesteśmy objęci ochroną dopiero po kilku miesiącach od podpisania umowy ubezpieczenia. Takie informacje mają dla kredytobiorcy kluczowe znaczenie!

Czym jest cesja praw z polisy ubezpieczeniowej, czyli kto otrzyma odszkodowanie?

Cesja praw z polisy ubezpieczeniowej to proces przeniesienia lub przekazania praw do korzyści z ubezpieczenia z jednej osoby lub instytucji na inną osobę lub instytucję. W praktyce oznacza to, że beneficjent polisy (strona, która jest uprawniona do otrzymania świadczenia z polisy) decyduje się przekazać swoje prawa do odszkodowania lub korzyści z polisy innej osobie lub firmie. Ubezpieczenie kredytu hipotecznego jest umową dwustronną, zawieraną między kredytobiorcą a firmą ubezpieczeniową. Sama umowa ubezpieczenia nie jest zabezpieczeniem dla banku, ponieważ odszkodowanie otrzymuje osoba wskazana w polisie, czyli ubezpieczony. Dlatego banki mogą żądać dokonania cesji kredytu hipotecznego, czyli podpisania dokumentu skutkującego zmianą osoby uprawnionej do otrzymania świadczenia Co to oznacza? W razie wystąpienia szkody, odszkodowanie przechodzi bezpośrednio na rachunek banku i prowadzi do zmniejszenia bądź likwidacji zadłużenia. Jeżeli kwota świadczenia jest większa niż wielkość zadłużenia, bank dokonuje zwraca nadpłatę uprawnionym do tego osobom.

Czy umowę ubezpieczenia kredytu trzeba podpisać w banku, w którym bierzemy kredyt?

Nie, umowy ubezpieczenia kredytu nie trzeba podpisywać w banku, w którym bierzemy kredyt. Choć banki chętnie sprzedają swoje produkty z pakietem dodatkowych usług, w wyborze firmy ubezpieczeniowej mamy wolną rękę. Możemy udać się do placówki towarzystwa ubezpieczeniowego lub skorzystać z usług agenta, który dobierze dla nas najlepsze rozwiązanie. Często okazuje się, że mimo wszystko oferta banku jest dla nas najbardziej atrakcyjna, ponieważ zawarcie umowy kredytu hipotecznego wraz z ubezpieczeniem może obniżyć koszty kredytu. Wybór dobrej polisy ma bardzo duże znaczenie. Nie należy podpisywać umowy w ciemno, nie można też wybrać pierwszej lepszej oferty. Warto poznać i porównać propozycje kilku towarzystw ubezpieczeniowych, i dopiero podjąć ostateczną decyzję.

Komentarze

Empty comments
Zostaw swój komentarz!
Nie znaleźliśmy żadnej opinii o tym produkcie. Pomóż innym klientom. Podziel się swoją opinią jako pierwszy.
Dodaj komentarz
Twoja ocena
5
Dodaj komentarz
Twoja ocena
5