Pozew o zapłatę należności 2024
ofin.plDługiPozew o zapłatę należności - co powinien zawierać, żeby odzyskać dług?

Pozew o zapłatę należności - co powinien zawierać, żeby odzyskać dług?

Pozew o zapłatę należności jest wezwaniem do zapłaty umożliwiającym wierzycielowi odzyskanie należności. Pozew o zapłatę należności ma miejsce, gdy windykacja polubowna nie przyniosła żadnych efektów. Złożenie pozwu odbywa się na drodze sądowej, gdzie sprawę można skierować w postępowaniu upominawczym, uproszczonym, zwykłym lub nakazowym. O wyborze odpowiedniego postępowania przesądza dowody, jakimi będziesz dysponować w sprawie. Pozew o zwrot należności może złożyć wierzyciel, który chce uzyskać zaległe należności od dłużnika. Taki pozew wierzyciel powinien złożyć w sądzie wraz z poświadczeniem zgodności załączników oraz innymi dokumentami, jakimi posłużył się w uzasadnieniu pozwu. Poza tym konieczne będzie złożenie dwóch kopii egzemplarzy w biurze podawczym sądu rejonowego lub okręgowego, który będzie odpowiedni dla miejsca zamieszkania dłużnika. Sam wybór sądu będzie się różnić w zależności od wysokości kwoty sporu. Jeśli przekroczy ona 75 000 zł, sprawę należy skierować do sądu okręgowego, jeśli poniżej tej kwoty, wtedy wierzyciel powinien skierować sprawę do sądu rejonowego. Pozew o zapłatę należności musi zawierać niezbędne elementy, które wskazane zostały w art. 187 k.p.c., czyli określenie żądania przez wierzyciela, uzasadnienie żądania przez wierzyciela, Informację czy przed wstąpieniem na drogę sądową podjęte zostały próby mediacji i pozasądowego rozwiązania sporu między stronami. Poza tym konieczne będzie spełnienie warunków formalnych. Warunki formalnie, jakie powinien uwzględnić powód, to m.in. data sporządzenia pozwu, imię i nazwisko stron oraz ich przedstawicieli / pełnomocników czy wskazanie przez powoda sądu, do którego składany jest pozew. Uzasadnienie pozwu o zapłatę należności można napisać samemu lub skorzystać z gotowego wzoru dostępnego w internecie. W uzasadnieniu pozwu o zapłatę należności powinno się wskazać, co łączy powoda z pozwanym wraz z datą wykonania przez powoda usługi. Następnie należy wskazać dowód, na którym powód podpiera swoje żądania. Ostatnim elementem jest podanie daty podpisania przez obie strony umowy. Jak już wspomnieliśmy, to, jakie postępowanie powinien wybrać powód przy składaniu pozwu o zapłatę, przesądzają dowody, jakimi dysponuje w sprawie. Możemy wyróżnić 4 tryby postępowania: nakazowe, upominawcze, uproszczone i zwykłe. Jeśli chodzi o złożenie pozwu o zapłatę w postępowaniu nakazowym, to decyduje się na niego zazwyczaj powód, który już w trakcie składania pozwu jest przekonany, że dowody, którymi dysponuje, przesądzą o winie dłużnika. Dowody, które musi dostarczyć powód, muszą zaliczać się do katalogu dowodów, który określony został w art. 485 k.p.c. Takimi dowodami w sprawie mogą być m.in. faktury, dokumenty urzędowe, rachunki wystawione dłużnikowi czy wszelkie wezwania dłużnika do zapłaty. Jeśli orzeczenie będzie na korzyść powoda, wtedy dłużnik zobowiązany jest do uregulowania roszczenia od dnia, w którym wydano nakaz i ma na to dokładnie 2 tygodnie. W przypadku pozwu o zapłatę w postępowaniu upominawczym powód podobnie jak w postępowaniu nakazowym musi zgromadzić dowody, które będą uzasadnieniem składanego pozwu. Nie tu jednak żadnych wytycznych, co do rodzaju dostarczonego dowodu. Wymogi są natomiast co do przedmiotu sporu, którym mogą być jedynie roszczenia pieniężne. Powód powinien też znać adres do korespondencji dłużnika, na który doręczony zostanie mu nakaz zapłaty. Aby móc złożyć pozew o zapłatę w postępowaniu uproszczonym bardzo ważna jest wartość przedmiotu sporu, która nie może być większa niż 20 tys. złotych. Dlatego też pozew o zapłatę w postępowaniu uproszczonym wykorzystuje się często przy sądzeniu się w sprawach o zapłatę czynszu, wadliwego towaru czy rękojmię. Co ważne, choć wartość przedmiotu sporu nie może przekraczać 20 tys. złotych, nie oznacza to, że powód może w jednym pozwie dochodzić więcej niż jednego roszczenia. Dopuszczalne jest to jedynie wtedy, gdy roszczenia te wynikają np. z umów tego samego rodzaju, co na przykład ma miejsce w umowach najmu. Pozew o zapłatę w postępowaniu zwykłym dotyczy jedynie spraw cywilnych. Cała przy tym procedura pozwu o zapłatę w postępowaniu zwykłym trwa znacznie dłużej w porównaniu do pozostałych trybów postępowania. Należy również liczyć się z tym, że koszty postępowania są wyższe niż w przypadku pozostałych trybów postępowania. Podczas składania pozwu o zapłatę warto zacząć od wybrania trybu postępowania. Gdy już będziesz wiedział, który tryb będzie najodpowiedniejszy dla dowodów, jakimi dysponujesz, pamiętaj o przygotowaniu trzech kopii egzemplarzy pozwu, po jednym dla Ciebie (powoda), sądu i pozwanego. Warto jeszcze pamiętać, żeby przygotować w kolejnych trzech egzemplarzach załączniki do pozwu. Następny krok to własnoręczne podpisanie pozwu wraz z poświadczeniem zgodności załączników oraz innych dowodów, jakimi posłużyliśmy się w uzasadnieniu pozwu. Takie poświadczenie zgodności możesz zrobić osobiście lub przez notariusza czy adwokata reprezentującego Cię w sprawie. Ostatnim krokiem jest już tylko złożenie pozwu o zapłatę należności, które należy złożyć w dwóch egzemplarzach. Jeden z egzemplarzy przeznaczony jest dla sądu, a drugi dla pozwanego. Poza tym istnieje też możliwość wysłania pozwu listem poleconym. Gdyby jednak powód nie znał miejsca zamieszkania dłużnika, wtedy najlepszym rozwiązaniem będzie złożenie pozwu w sądzie rejonowym lub okręgowym. Złożenie pozwu sądowego o zapłatę należności zwykle kosztuje 5% wartości przedmiotu, który jest sporem w sprawie. Dla przykładu, jeśli wartość przedmiotu sporu będzie wynosić 1000 zł, wtedy opłata sądowa będzie kosztować 50 zł. Wyjątek stanowi pozew o zapłatę w postępowaniu uproszczonym, ponieważ jego koszt regulują zapisy Ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych i w takim przypadku mamy do czynienia z opłatami stałymi. Pozew o zapłatę należności można złożyć w sądzie rejonowym lub okręgowym. Jeśli wysokość roszczenia wynosi poniżej 75 tys. złotych, wtedy należy skierować sprawę do sądu rejonowego, a powyżej tej wartości do sądu okręgowego. Istnieją dwa sposoby na wycofanie pozwu o zapłatę należności. Pierwszy z nich to ustne wycofanie pozwu o zapłatę należności, co powód może zrobić jedynie po rozpoczęciu rozprawy i za zgodą dłużnika. Kolejnym sposobem jest pisemne wycofanie pozwu. W takim przypadku powód musi zrzec się roszczenia, do czego nie jest potrzebna zgoda dłużnika, ale jest to równoznaczne z wycofaniem się przez niego z roszczenia.

Pozew o zapłatę należności - co to jest?

Pozew o zapłatę należności to wezwanie do zapłaty, dzięki któremu wierzyciel może odzyskać zwrot należności. Pozew o zapłatę należności najczęściej ma miejsce, gdy windykacja polubowna nie przyniosła żadnych efektów. Złożenie pozwu odbywa się na drodze sądowej, gdzie sprawę można skierować w postępowaniu upominawczym, uproszczonym, zwykłym lub nakazowym. O wyborze odpowiedniego postępowania przesądzają jednak dowody, jakimi będziesz dysponować w sprawie. Co więcej, w art.187 dokładnie wskazano, jakie niezbędne elementy powinien zawierać pozew o zapłatę należności, a o tym, jakie dokładnie dowiesz się już w dalszej części artykułu.

Kto może złożyć pozew o zwrot należności?

Pozew o zwrot należności może złożyć wierzyciel, który chce uzyskać zaległe należności od dłużnika. Pozew o zwrot należności należy złożyć w sądzie wraz z pozostałymi dokumentami, takimi jak poświadczenie zgodności załączników oraz innymi dokumentami, jakimi posłużył się wierzyciel w uzasadnieniu pozwu. Poza złożeniem dokumentów w sądzie powód powinien także złożyć dwie kopie egzemplarzy w biurze podawczym sądu rejonowego lub okręgowego, który będzie odpowiedni dla miejsca zamieszkania dłużnika. Wybór sądu będzie się różnić w zależności od wysokości kwoty sporu. Jeśli przekracza ona 75 000 zł, sprawę należy skierować do sądu okręgowego, jeśli poniżej tej kwoty, wtedy wierzyciel powinien skierować sprawę do sądu rejonowego.

Co musi zawierać pozew o zapłatę należności?

Pozew o zapłatę należności musi zawierać niezbędne elementy, które wskazane zostały w art. 187 k.p.c., a są nimi:

  • Precyzyjne określenie żądania przez wierzyciela,
  • Uzasadnienie żądania przez wierzyciela,
  • Informacja czy przed wstąpieniem na drogę sądową podjęte zostały próby mediacji i pozasądowego rozwiązania sporu między stronami.

W punkcie pierwszym chodzi głównie o określenie przedmiotu sprawy, czyli na jaką dokładnie kwotę pieniężną zapożyczył się dłużnik lub jeśli przedmiotem sporu jest dany przedmiot, jaka jest jego wartość.

W uzasadnieniu żądania przez wierzyciela chodzi o to, żeby podparł on swoje żądania konkretnymi dowodami i faktami, aby udowodnić, że są one zasadne.

Punkt ostatni to udzielenie informacji na temat tego, czy jeszcze przed skierowaniem sprawy do sądu, podjęte zostały jakiekolwiek negocjacje lub pozasądowa próba rozwiązania sporu, a jeśli nie, to jakie były tego przyczyny.

Poza powyższymi elementami konieczne będzie spełnienie warunków formalnych. Warunki formalnie, jakie powinien uwzględnić powód, to:

  • Data sporządzenia pozwu,
  • Imię i nazwisko stron oraz ich przedstawicieli / pełnomocników,
  • Wskazanie przez powoda sądu, do którego składany jest pozew,
  • Wskazanie rodzaju pisma,
  • Treść właściwa pozwu wraz z dowodami,
  • Lista załączników,
  • Własnoręczny podpis.

Jak napisać uzasadnienie pozwu o zapłatę należności?

Uzasadnienie pozwu o zapłatę należności można napisać samemu lub skorzystać z gotowego wzoru dostępnego w internecie. Uzasadnienie pozwu o zapłatę należności powinno zacząć się od wskazania, co łączy powoda z pozwanym wraz z datą wykonania przez powoda usługi. Następnie należy wskazać dowód, na którym powód podpiera swoje żądania. Na samym końcu wystarczy już tylko podać datę podpisania przez obie strony umowy.

Jakie postępowanie wybrać przy składaniu pozwu o zapłatę?

To, jakie postępowanie powinien wybrać powód przy składaniu pozwu o zapłatę, przesądzają w dużej mierze dowody, jakimi dysponuje w sprawie. Możemy wyróżnić 4 tryby postępowania: nakazowe, upominawcze, uproszczone i zwykłe. Wybranie odpowiedniego trybu jest przy tym bardzo ważne, ponieważ przełoży się na szanse powoda w odzyskaniu pieniędzy.

Pozew o zapłatę w postępowaniu nakazowym

Na złożenie pozwu o zapłatę w postępowaniu nakazowym decyduje się zazwyczaj powód, który już w trakcie składania pozwu jest przekonany, że dowody, którymi dysponuje, przesądzą o winie dłużnika. Dlatego też pozew o zapłatę w postępowaniu nakazowym najczęściej przebiega szybko. Dowody, które musi dostarczyć powód, muszą zaliczać się do katalogu dowodów, który określony został w art. 485 k.p.c. Tak więc dowodami w sprawie mogą być m.in. faktury, dokumenty urzędowe, rachunki wystawione dłużnikowi czy wszelkie wezwania dłużnika do zapłaty. Co więcej, w postępowaniu nakazowym powód może nie tylko dochodzić roszczeń pieniężnych, ale też innych świadczeń. Pozew o zapłatę w postępowaniu nakazowym kończy się orzeczeniem sądu. Jeśli orzeczenie będzie na korzyść powoda, wtedy dłużnik zobowiązany jest do uregulowania roszczenia od dnia, w którym wydano nakaz i ma na to dokładnie 2 tygodnie.

Pozew o zapłatę w postępowaniu upominawczym

Przy pozwie o zapłatę w postępowaniu upominawczym powód, podobnie jak w postępowaniu nakazowym musi zgromadzić dowody, które będą uzasadnieniem składanego pozwu. Nie tu jednak żadnych wytycznych, co do rodzaju dostarczonego dowodu. Wymogi są natomiast co do przedmiotu sporu, którym mogą być jedynie roszczenia pieniężne. Powód powinien też znać adres do korespondencji dłużnika, na który doręczony zostanie mu nakaz zapłaty.

Pozew o zapłatę w postępowaniu uproszczonym

Pozew o zapłatę w postępowaniu uproszczonym można złożyć gdy wartość przedmiotu sporu nie może być większa niż 20 tys. złotych. Dlatego też pozew o zapłatę w postępowaniu uproszczonym wykorzystuje się często przy sądzeniu się w sprawach o zapłatę czynszu, wadliwego towaru czy rękojmię. W dodatku w tym trybie postępowania procedura sądowa przebiega bardzo szybko, ponieważ nie ma konieczności samodzielnego konstruowania pozwu, wystarczy, że powód skorzysta z gotowego formularza pozwu o zapłatę. Co ważne, choć wartość przedmiotu sporu nie może przekraczać 20 tys. złotych, nie oznacza to, że powód może w jednym pozwie dochodzić więcej niż jednego roszczenia. Dopuszczalne jest to jedynie wtedy, gdy roszczenia te wynikają np. z umów tego samego rodzaju, co na przykład ma miejsce w umowach najmu.

Pozew o zapłatę w postępowaniu zwykłym

Pozew o zapłatę w postępowaniu zwykłym dotyczy jedynie spraw cywilnych. Cała przy tym procedura pozwu o zapłatę w postępowaniu zwykłym trwa znacznie dłużej w porównaniu do pozostałych trybów postępowania. Dlatego, jeśli to tylko możliwe warto, aby powód najpierw wziął pod uwagę złożenie pozwu w innym trybie postępowania. Poza tym należy również liczyć się z tym, że koszty postępowania są wyższe niż w przypadku pozostałych trybów postępowania.

Jak złożyć pozew o zapłatę?

Aby złożyć pozew o zapłatę warto, abyś zaczął od wybrania trybu postępowania. Gdy już będziesz wiedział, który tryb będzie najodpowiedniejszy dla dowodów, jakimi dysponujesz, musisz przygotować trzy kopie egzemplarzy pozwu, po jednym dla Ciebie (powoda), sądu i pozwanego. Poza tym musisz pamiętać, żeby przygotować w kolejnych trzech egzemplarzach załączniki do pozwu.

Następny krok to własnoręczne podpisanie pozwu przez powoda wraz z poświadczeniem zgodności załączników oraz innych dowodów, jakimi posłużył się w uzasadnieniu pozwu. Takie poświadczenie zgodności powód może zrobić osobiście lub przez notariusza czy adwokata reprezentującego go w sprawie.

Ostatnim krokiem jest już tylko złożenie pozwu o zapłatę należności, które powód powinien złożyć w dwóch egzemplarzach. Jeden z egzemplarzy przeznaczony jest dla sądu, a drugi dla pozwanego, który należy złożyć w biurze podawczym sądu rejonowego lub okręgowego, który będzie odpowiedni dla miejsca zamieszkania dłużnika. Poza tym istnieje też możliwość wysłania pozwu listem poleconym. Gdyby jednak powód nie znał miejsca zamieszkania dłużnika, wtedy najlepszym rozwiązaniem będzie złożenie pozwu w sądzie rejonowym lub okręgowym.

Ile kosztuje złożenie pozwu sądowego o zapłatę należności?

Złożenie pozwu sądowego o zapłatę należności zwykle kosztuje 5% wartości przedmiotu, który jest sporem w sprawie. Dla przykładu, jeśli wartość przedmiotu sporu będzie wynosić 1000 zł, wtedy opłata sądowa będzie kosztować 50 zł. Wyjątek stanowi pozew o zapłatę w postępowaniu uproszczonym, ponieważ jego koszt regulują zapisy Ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych i w takim przypadku mamy do czynienia z opłatami stałymi.

Co więcej, powód przy składaniu pozwu sądowego o zapłatę należności ma możliwość złożenia wniosków dodatkowych. Wnioskiem dodatkowym może być na przykład ubieganie się przez powoda o zwrot kosztów procesu od dłużnika.

Do jakiego sądu złożyć pozew o zapłatę należności?

Pozew o zapłatę należności można złożyć w sądzie rejonowym lub okręgowym. Powód nie ma przy tym pełnej swobody wyboru, ponieważ wysokość przedmiotu sporu przesądza o wyborze sądu przez powoda. Tak więc, jeśli wysokość roszczenia wynosi poniżej 75 tys. złotych, wtedy należy skierować sprawę do sądu rejonowego, a powyżej tej wartości do sądu okręgowego.

Czy pozew o zapłatę należności można wycofać?

Pozew o zapłatę należności można wycofać i istnieją dwa sposoby na wycofanie pozwu. Pierwszy z nich to ustne wycofanie pozwu o zapłatę należności, co powód może zrobić jedynie po rozpoczęciu rozprawy i za zgodą dłużnika. Kolejnym sposobem jest pisemne wycofanie pozwu. W takim przypadku powód musi zrzec się roszczenia, do czego nie jest potrzebna zgoda dłużnika, ale jest to równoznaczne z wycofaniem się przez niego z roszczenia. Co ważne z racji, że roszczenie przestaje w takim przypadku istnieć, powód nie będzie miał już możliwości, aby dochodzić swojego roszczenia w przyszłości.

 

Często zadawane pytania

Czy pozew o zapłatę należności musi być na formularzu?
Tak, pozew o zapłatę należności musi być złożony na urzędowym formularzu.
Ile wynosi opłata sądowa od pozwu o zapłatę?
Opłata sądowa od pozwu o zapłatę wynosi 5% wartości roszczenia.
Kiedy należy opłacić pozew o zapłatę?
Pozew o zapłatę należy opłacić przy wniesieniu do sądu pisma, który podlega opłacie.
Ile trwa sprawa sądowa o zapłatę?
Sprawa sądowa o zapłatę najczęściej trwa od około trzech do ośmiu tygodni.
Kto płaci za pozew?
Za pozew o zapłatę płaci ta strona, która wnosi pismo do sądu. Jeśli dłużnik przegra sprawę, wtedy to on zostanie obciążony przez sąd kosztami postępowania.
Czy opłata od pozwu jest zwracana?
Tak opłata od pozwu jest zwracana, ale należy w tym celu złożyć wniosek o zwrot opłaty sądowej.

Komentarze

Empty comments
Zostaw swój komentarz!
Nie znaleźliśmy żadnej opinii o tym produkcie. Pomóż innym klientom. Podziel się swoją opinią jako pierwszy.
Dodaj komentarz
Twoja ocena
5
Dodaj komentarz
Twoja ocena
5