Syndyk - charakterystyka i prawa w zakresie zarządzania majątkiem wierzycieli i odzyskiwanie długów
ofin.plDługiSyndyk - charakterystyka i prawa w zakresie zarządzania majątkiem wierzycieli i odzyskiwanie długów

Syndyk - charakterystyka i prawa w zakresie zarządzania majątkiem wierzycieli i odzyskiwanie długów

Syndyk to funkcjonariusz publiczny odpowiedzialny za prowadzenie postępowania upadłościowego i odzyskiwanie długów. Jego praca polega na zarządzaniu majątkiem upadłego podmiotu, aby spłacić wierzycieli i przeprowadzić likwidację. Syndyk, będący licencjonowaną osobą lub firmą, działa na polecenie sądu upadłościowego i jest zobowiązany do przedstawiania sprawozdań finansowych osoby ogłaszającej upadłość. Do jego głównych zadań należy przejęcie i zinwentaryzowanie majątku dłużnika, zarządzanie tym majątkiem do zakończenia postępowania, rozliczanie roszczeń wierzycieli oraz reprezentowanie upadłego w sądzie. W zakresie uprawnień, syndyk może informować zainteresowane podmioty o postępowaniu upadłościowym, wchodzić w posiadanie majątku dłużnika oraz przygotowywać plan spłaty dla wierzycieli. Syndyk jest również odpowiedzialny za spisanie i identyfikację majątku dłużnika i na podstawie przeprowadzonego audytu przygotowuje sprawozdanie dla wierzycieli i sądu. Proces postępowania syndyka może trwać od pół roku do kilku lat w zależności od złożoności sytuacji finansowej dłużnika. Syndyk może zająć większość aktywów dłużnika, ale nie może zająć rzeczy osobistych niezbędnych do życia codziennego i wykonywania pracy. Metody egzekwowania długu przez syndyka obejmują tworzenie planu postępowania, analizę sytuacji finansowej dłużnika oraz sprzedaż jego dóbr. Koszt postępowania syndyka zależy od skomplikowania sprawy, a w przypadku nieskutecznej egzekucji syndyk może rozważyć różne opcje, w tym ponowne zainicjowanie procesu egzekucji. Aby zostać syndykiem, wymagane jest wyższe wykształcenie, zdanie egzaminu na syndyka oraz brak historii dłużniczej czy przestępstw gospodarczych w przeszłości. Syndyk różni się od komornika, który jest urzędnikiem sądowym i wykonuje wyroki sądowe, podczas gdy syndyk zajmuje się zaspokajaniem potrzeb wierzycieli w procesie upadłości.

Syndyk - kto to jest?

Syndyk to osoba pełniąca funkcję funkcjonariusza publicznego, odpowiedzialna za prowadzenie postępowania upadłościowego i odzyskiwanie długów. Syndyk zarządza majątkiem upadłego podmiotu, mając na celu jego likwidację w taki sposób, aby pokryć należności wierzycieli. Jego działania obejmują przejęcie, inwentaryzację oraz zarządzanie majątkiem dłużnika, rozliczanie roszczeń wierzycieli, przygotowywanie sprawozdań oraz reprezentowanie upadłego w sądzie. Syndykami mogą być jedynie licencjonowane osoby lub firmy, działające z ramienia sądu upadłościowego i realizujące wyrok sądu. Ich rola jest kluczowa w procesie upadłościowym, gdzie dążą do sprawiedliwego rozwiązania sytuacji finansowej dłużnika wobec jego wierzycieli. Syndyk działa z ramienia sądu upadłościowego i realizuje jego wyrok.

Jakie są zadania syndyka?

Zadania syndyka obejmują:

 • Przejęcie upadłego mienia i zliczenie majątku dłużnika
 • Zarządzanie majątkiem upadłego do czasu zakończenia postępowania
 • Rozliczanie roszczeń wierzycieli
 • Przygotowywanie sprawozdań
 • Reprezentowania upadłego w sądzie

Syndyk jest postacią niezbędną w postępowaniu upadłościowym. 

Jakie są uprawnienia syndyka?

Uprawnienia syndyka to szeroki zakres działań upoważniających go do zarządzania majątkiem podmiotu ogłaszającego upadłość konsumencką. Syndyk może informować o zainteresowane podmioty o postępowaniu upadłościowym, a nawet wchodzić w posiadanie majątku dłużnika, aby nim zarządzać. Syndyk jest zobowiązany do stworzenia planu spłaty i przedstawienia go wierzycielom. Syndyk może dokonać sprzedaży wartościowych aktywów dłużnika, aby pokryć część długu.

Czynności syndyka po wyznaczeniu go przez sąd

Syndyk wykonuje czynności związane z zarządzaniem majątkiem upadłego podmiotu. Przede wszystkim ma za zadanie przedstawić plan działania przed sądem. Syndyk jest odpowiedzialny za spisanie i identyfikację majątku dłużnika. Na postawie przeprowadzonego audytu syndyk przygotowuje sprawozdanie dla wierzycieli i sądu. Przed podjęciem konkretnej decyzji związanej z majątkiem dłużnika, syndyk musi przedstawić odpowiedni wniosek do sądu, aby otrzymać zgodę na działanie.

Jak długo trwa postępowanie syndyka?

Postępowanie syndyka trwa od pół roku do kilku lat, w zależności od skomplikowania sytuacji finansowej dłużnika. Zgodnie z zaleceniami ustawodawcy proces upadłości powinien trwać 6 miesięcy. Jest to jednak idealny scenariusz, który może mieć niewiele wspólnego z rzeczywistością. Jeżeli syndyk nie może zająć atrakcyjnego dobra, które łatwo spieniężyć na rzecz długu, postępowanie może ciągnąć się nawet przez kilka lat

Co może zająć syndyk?

Syndyk może zająć większość aktywów należących do dłużnika. Wliczamy w to nieruchomości, akcje, pojazdy, zegarki, a nawet rodzinny spadek. Syndyk zajmuje drogie przedmioty, aby je sprzedać i spłacić w ten sposób część długu. Syndyk może zająć także część wynagrodzenia dłużnika.

Czego nie może zająć syndyk?

Syndyk nie może zająć rzeczy osobistych dłużnika, które są mu niezbędne do życia codziennego oraz wykonywania pracy. Na przykład komputer lub laptop jest przedmiotem wielu sporów. Teoretycznie syndyk może go zająć, jednak wyjątek stanowi sytuacja, w której komputer lub laptop jest dłużnikowi potrzebny do wykonywania pracy. W takim wypadku syndyk nie ma prawa zlicytowania narzędzia pracy.

Metody egzekwowania długu przez syndyka

Metody egzekwowania długu stosowane przez syndyka to:

 • Inwentaryzacja i wycena majątku. Syndyk przeprowadza szczegółową inwentaryzację majątku dłużnika, w tym nieruchomości, sprzętu, towarów i praw własności intelektualnej. Następnie dokonuje wyceny tych aktywów, często z pomocą ekspertów, aby określić ich wartość rynkową.
 • Sprzedaż majątku. Syndyk organizuje sprzedaż aktywów dłużnika, co może obejmować aukcje, sprzedaż prywatną lub inne formy sprzedaży. Celem jest maksymalizacja uzyskanych środków na pokrycie długów.
 • Zarządzanie wierzytelnościami. Syndyk identyfikuje i zarządza wierzytelnościami należnymi do upadłego podmiotu. Może to obejmować ściąganie należności od dłużników upadłego podmiotu.
 • Negocjacje z wierzycielami. Syndyk może prowadzić negocjacje z wierzycielami w celu osiągnięcia porozumień dotyczących spłaty długów, co może obejmować restrukturyzację długu lub częściowe umorzenie zobowiązań.
 • Rozdzielanie środków. Po zebraniu środków z majątku dłużnika, syndyk rozdziela je między wierzycieli zgodnie z ustawowym porządkiem priorytetów. To obejmuje spłatę zobowiązań zabezpieczonych, niezabezpieczonych i wreszcie akcjonariuszy, jeśli są jakiekolwiek środki pozostałe.
 • Zamykanie postępowania upadłościowego. Po rozliczeniu zobowiązań i rozdaniu środków wierzycielom, syndyk zamyka postępowanie upadłościowe. Obejmuje to także sprawy administracyjne i prawne związane z zakończeniem upadłości.

Każda z tych metod jest stosowana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa upadłościowego i może być dostosowana w zależności od specyfiki danej sprawy upadłościowej.

Syndyk stosuje różne metody w celu zarządzania majątkiem dłużnika. Najczęściej syndyk tworzy plan postępowania. Polega on na przeanalizowaniu sytuacji finansowej dłużnika oraz zapoznaniu się z jego własnościami. Kiedy syndyk oszacuje wartość majątku, może zaplanować sprzedaż przedmiotów i innych dóbr dłużnika w taki sposób, aby zaspokoić wierzycieli.

Wynagrodzenie syndyka

Wynagrodzenie syndyka w Polsce jest regulowane przez prawo upadłościowe, które precyzuje sposób jego obliczania. Zgodnie z tymi przepisami, wynagrodzenie syndyka może wynosić od jednej czwartej do dwukrotności średniego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, pomijając wypłaty nagród z zysku, z czwartego kwartału poprzedniego roku. Obecnie, odnosząc się do danych na rok 2023, średnie wynagrodzenie to 5 367,71 PLN. Oznacza to, że wynagrodzenie syndyka może się wahać wokół tej kwoty, w zależności od skomplikowania sprawy.

W przypadkach szczególnie uzasadnionych, sąd ma możliwość ustalenia wynagrodzenia syndyka nawet do czterokrotności tej kwoty. Warto zauważyć, że w większości postępowań upadłościowych dotyczących konsumentów, gdzie nie ma dużej masy majątkowej do zarządzania, wynagrodzenie syndyka zwykle oscyluje wokół 5 000 PLN. Do tej kwoty należy doliczyć podatek VAT, który w Polsce wynosi 23%. To oznacza, że całkowita kwota wynagrodzenia syndyka, wliczając podatek, będzie wyższa niż nominalna stawka wynagrodzenia.

Dokładny koszt postępowania syndyka zależy od specyfiki danej sprawy. Jest to determinowane przez liczbę wierzycieli, majątek dłużnika, który ogłosił upadłość oraz skomplikowanie samej sprawy. Syndyk dąży do tego, aby pokryć należność wierzycieli z pieniędzy, które odzyska podczas sprzedaży własności dłużnika. Jeżeli jednak dłużnik nie dysponuje dostatecznie wartościowymi dobrami, pozostała część kwoty może zostać spłacona przez państwo.

Co w przypadku nieskutecznej egzekucji syndyka?

W przypadku nieskutecznej egzekucji syndyka, możliwe jest kilka scenariuszy. Jeżeli kredytodawca nie posiada informacji o majątku dłużnika, ma do dyspozycji kilka opcji, w tym ponowne zainicjowanie procesu egzekucji, żądanie ujawnienia majątku dłużnika, dążenie do egzekucji z majątku wspólnego dłużnika, sprzedaż długu, lub zgłoszenie kwoty długu jako odliczenia od podatku dochodowego.

Kto może zostać syndykiem?

Syndykiem może zostać osoba, która spełnia następujące wymagania:

 • Posiada wyższe wykształcenie
 • Zdany egzamin na syndyka
 • Kandydat w trakcie ostatnich 2 lat nie był dłużnikiem w postępowaniu upadłościowym
 • Osoba aplikująca na syndyka nie może być podmiotem w przeszłości skazanym za przestępstwa gospodarcze

Jak zostać syndykiem?

Aby zostać syndykiem, należy zdać specjalny egzamin przed Komisją Egzaminacyjną powoływaną przez Ministra Sprawiedliwości. Kandydat musi spełnić wymienione powyżej wymagania i opłacić koszt egzaminu na syndyka w wysokości 2700 złotych.

Jakie są różnice między syndykiem a komornikiem?

Różnice między syndykiem a komornikiem są istotne w kontekście procesów odzyskiwania długów, mimo że obie te role odgrywają kluczową funkcję w tej dziedzinie. Podstawowa różnica wynika z ich statusu prawnego: syndyk jest organem działającym w ramach postępowania upadłościowego i jest wyznaczany w procesie pozasądowym, podczas gdy komornik jest urzędnikiem sądowym, odpowiedzialnym za egzekwowanie wyroków sądowych.

Syndyk głównie zajmuje się zarządzaniem majątkiem dłużnika w kontekście upadłości, zabezpieczaniem tego majątku, a następnie jego sprzedażą lub innymi formami realizacji, aby spłacić wierzycieli. Jego działanie jest skoncentrowane na zaspokojeniu roszczeń wszystkich wierzycieli w ramach procedury upadłościowej.

Z kolei komornik wykonuje wyroki sądowe dotyczące indywidualnych długów, co oznacza, że jego działania są bezpośrednio związane z konkretnymi decyzjami sądowymi. Komornik zajmuje się egzekucją długów poprzez zajęcie i sprzedaż majątku dłużnika, ale w sposób bardziej skoncentrowany na indywidualnych przypadkach dłużników i konkretnych wyrokach sądowych.

Metody pracy obu tych profesji również się różnią. Syndyk często zarządza całym procesem upadłości, co obejmuje zarówno zarządzanie majątkiem, jak i współpracę z wierzycielami, podczas gdy komornik koncentruje się na egzekwowaniu konkretnych roszczeń, bazując na wyroku sądowym.

Często zadawane pytania

Czy syndyk może przyjść do domu dłużnika?
Tak, syndyk może przyjść do domu dłużnika. Zazwyczaj takie spotkania mają na celu poinformowanie o czynnościach już podjętych oraz kolejnych czynnościach, które dopiero mają zostać podjęte. Zazwyczaj spotkania odbywają się na “neutralnym gruncie”, jednak jeśli nie są one możliwe, wtedy syndyk może przyjść do domu dłużnika.

Komentarze

Empty comments
Zostaw swój komentarz!
Nie znaleźliśmy żadnej opinii o tym produkcie. Pomóż innym klientom. Podziel się swoją opinią jako pierwszy.
Dodaj komentarz
Twoja ocena
5
Dodaj komentarz
Twoja ocena
5