Postępowanie nakazowe - procedury i skuteczność w 2024
ofin.plDługiPostępowanie nakazowe - procedury i skuteczność

Postępowanie nakazowe - procedury i skuteczność

Postępowanie nakazowe to specyficzny typ procesu prawnego zarówno w obszarze karnym, jak i cywilnym, charakteryzujący się szybkością i brakiem konieczności obecności stron podczas posiedzenia sądowego. W tym procesie, sąd wydaje nakaz zapłaty na niejawnym posiedzeniu, a wyrok wraz z wnioskiem o ukaranie jest doręczany stronom. Kluczowym elementem postępowania nakazowego jest złożenie przez powoda pisemnego wniosku wraz z załączonymi dowodami. Nakaz zapłaty, będący orzeczeniem sądowym, zobowiązuje pozwanego do zaspokojenia roszczenia. Pozwany ma dwa tygodnie na zrealizowanie nakazu lub wniesienie zarzutów przeciw niemu. Brak zarzutów sprawia, że nakaz staje się wyrokiem prawomocnym. Postępowanie nakazowe przebiega w kilku krokach, zaczynając od zgłoszenia pozwu przez powoda, przez rozpatrzenie pozwu przez sąd, aż do wydania nakazu zapłaty. Jeśli pozwany wniesie zarzuty, sprawa może przejść do kolejnego etapu sądowego. Cały proces trwa zazwyczaj do miesiąca, z kosztami na poziomie 25% opłaty stosunkowej dla powoda i potencjalnie dodatkowych 75% dla pozwanej strony, jeśli ta wniesie zarzuty. Istotną różnicą między postępowaniem nakazowym a upominawczym jest wymóg dostarczenia dowodu długu w postępowaniu nakazowym. Postępowanie nakazowe może być uniknięte, jeśli dłużnik nie dokona uznania długu. Jednak takie zachowanie może prowadzić do inflacji długu i dalszych konsekwencji prawnych.

Postępowanie nakazowe — co to jest?

Postępowanie nakazowe jest rodzajem postępowania szczególnego w procesie karnym, jak i typem postępowania odrębnego w procesie cywilnym. Podczas postępowania nakazowego sąd wydaje wyrok na posiedzeniu niejawnym, po czym doręcza wyrok stronom postępowania wraz z wnioskiem o ukaranie.

Główną zaletą postępowania nakazowego jest szybkość procesu. Strony nie muszą być obecne podczas posiedzenia w postępowaniu nakazowym. Dzięki temu postępowanie może odbyć się dużo szybciej i jest mniej czasochłonne, uwydatniając czas pracy sądu.

Kiedy prowadzone jest postępowanie nakazowe?

Postępowanie nakazowe prowadzone jest na wniosek pisemny powoda zgłoszony w pozwie. Sąd wyda nakaz zapłaty, jeżeli do pozwu załączone są dowody uzasadniające dochodzone żądanie. Mogą one przyjąć formę:

 • Dokumentów urzędowych.
 • Zaakceptowanego przez dłużnika rachunku.
 • Wezwania dłużnika do zapłaty lub pisemnego oświadczenia dłużnika o uznaniu długu.
 • Weskla którego prawdziwość nie budzi wątpliwości.

Czym jest nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym?

Nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym jest orzeczeniem sądowym nakazującym pozwanemu zaspokoić roszczenie wraz z jego kosztami. Pozwany ma dwa tygodnie na zrealizowanie nakazu lub wniesienie zarzutów przeciw niemu. Jeżeli przed upływem terminu nie zostaną wniesione zarzuty, nakaz staje się wyrokiem prawomocnym. Nakaz zapłaty jest doręczany obu stronom rozprawy. Pozwany otrzymuje również kopię pozwu i jego załączników.<

Co musi zawierać pozew o zapłatę w postępowaniu nakazowym?

Pozew o zapłatę w postępowaniu nakazowym musi zawierać:

 • Jasno określone żądania
 • Klarowny opis sytuacji
 • Dane osobowe stron i ich pełnomocników (w tym imiona, adresy)
 • Załączniki w formie dokumentacji

Jakie dokumenty są potrzebne do wniesienia pozwu w trybie nakazowym?

Dokumenty, które są potrzebne do wniesienia pozwu w trybie nakazowym to:

 • Porozumienie o spłacie
 • Potwierdzenie salda.
 • Przyjęta faktura
 • Ugoda
 • Zobowiązanie do zapłaty

Aby uzyskać pozew w trybie nakazowym należy przygotować weksle lub dokumenty zawierające uznanie długu przez dłużnika, lub osobę uprawnioną do bycia jego reprezentantem.

Jak przebiega postępowanie nakazowe?

Postępowanie nakazowe przebiega w 4 krokach:

 1. Powód zgłasza pozew wraz z pisemnym wnioskiem o postępowanie nakazowe.
 2. Sąd rozpatruje pozew wraz z załączonymi dokumentami i decyduje o przeprowadzeniu postępowania nakazowego.
 3. Sprawa rozpatrywana jest na posiedzeniu niejawnym w składzie 1 sędziego.
 4. Powód i pozwany otrzymują od sądu nakaz zapłaty.

Postępowanie nakazowe przebiega dużo szybciej od standardowego procesu z uwagi na brak zorganizowanego procesu. Dalszy przebieg postępowania zależy od tego, czy pozwany zgodzi się spłacić dług, czy zamiast tego złoży zarzuty do nakazu. W przypadku zarzutów, może odbyć się kolejne posiedzenie sądowe, tym razem w pełnym składzie.

Ile trwa postępowanie nakazowe?

Postępowanie nakazowe trwa do miesiąca, choć nie jest to termin regulowany prawnie. Z badań Instytutu badawczego ABR SESTA wynika, że niektóre sądy starają się wydać nakaz nawet w tym samym tygodniu, często w trzy dni. Nie zawsze się to jednak udaje i równie wiele sądów dmucha na zimne, ostrzegając, że czas oczekiwania może wynieść ponad miesiąc.

Jaki jest koszt postępowania nakazowego?

Koszt postępowania nakazowego to 25% opłaty stosunkowej, czyli równowartość 1,25% wartości przedmiotu sporu. Jest to koszt tzw. wpisu, regulowany przez powoda. Jeżeli pozwany chce złożyć zarzuty do nakazu, poniesie on koszt pozostałych 75% opłaty stosunkowej.

Czy postępowania nakazowego można uniknąć?

Postępowania nakazowego można uniknąć, jeśli dłużnik nie dokona uznania długu. Innymi słowy, przez swoje działania lub korespondencję dłużnik nie może udowodnić że jest świadomy długu, lub czuje się zobowiązany do jego spłaty. Zmusi to powoda do udowodnienia przed sądem, że dług powstał z winy dłużnika, czego nie może dokonać w trybie nakazowym. Nie polecamy takiego zachowania, ponieważ odwlekanie spłaty długu oznacza jego inflację.

Czym się różni postępowanie nakazowe od postępowania upominawczego?

Postępowanie nakazowe różni się od upominawczego koniecznością dostarczenia dowodu wskazującego dług. Upominawcze odbywa się podobnie do postępowania nakazowego poprzez posiedzenie niejawne bez udziału stron. Pozwany może jednak odwołać się od wyniku postępowania upominawczego poprzez sprzeciw, gdy w przypadku nakazu może się odwołać, wyłącznie stawiając zarzut.

Często zadawane pytania

Kiedy sąd może rozpatrywać sprawę w postępowaniu nakazowym?
Gdy powód złożył wniosek o postępowanie nakazowe oraz dostarczył dowody uznania długu.

Komentarze

Empty comments
Zostaw swój komentarz!
Nie znaleźliśmy żadnej opinii o tym produkcie. Pomóż innym klientom. Podziel się swoją opinią jako pierwszy.
Dodaj komentarz
Twoja ocena
5
Dodaj komentarz
Twoja ocena
5