Skarga na komornika 2024
ofin.plDługiSkarga na czynności komornika - wszystko co trzeba wiedzieć

Skarga na czynności komornika - wszystko co trzeba wiedzieć

Skarga na komornika, a dokładnie skarga na czynności komornika opisana jest w Kodeksie Postępowania Cywilnego i dotyczy przekroczenia lub uchybienia uprawnień komornika podczas dokonywania czynności egzekucyjnych. Skargę może złożyć zarówno dłużnik - jeśli uzna, że komornik zagroził lub naruszył jego prawa - tak samo może postąpić osoba postronna, a nawet wierzyciel, w imieniu którego działa komornik. Skargę złożyć mogą również Prokurator, Rzecznicy Praw Dziecka i Praw Obywatela, organizacje pozarządowe, czy sam sąd. Skargę wnosi się do kancelarii zaskarżonego komornika, nie później niż tydzień od zdarzenia, jak mówi ustawa. Tydzień liczymy od momentu zaistnienia sytuacji zagrożenia lub naruszenia prawa, jeśli przy tym byliśmy, od poinformowania o terminie czynności, jeśli przy niej nie byliśmy, lub od dowiedzenia się o zajściu, nie znając wcześniej terminu czynności. Istnieją sytuacje gdy skarga będzie bezpodstawna, przykładowo przewlekłość czynności egzekucyjnych. Skargę należy złożyć w formie pisemnej, gotowy formularz znajdziemy na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości, a wzory w sieci. Skarga powinna zawierać, oprócz danych niezbędnych w standardowym formularzu, dokładnego opisu zaskarżonej czynności, oraz dokładnego opisu potencjalnego zadośćuczynienia, jak cofnięcie mocy czynności. Skargę składamy w kancelarii komornika, lub w sądzie rejonowym odpowiednim dla adresu, gdzie toczy się egzekucja. Koszt takiej skargi to 50 złotych. Komornik ma 3 dni na ustosunkowanie się do skargi i dostarczenie jej, wraz z aktami sprawy, do sądu pierwszej instancji. Sąd ma tydzień na rozpatrzenie skargi od momentu jej otrzymania. Sąd może wyrokować uwzględnienie skargi w całości lub części, oddalenie skargi, lub odrzucenie. Od każdej z decyzji przysługuje odwołanie w sądzie drugiej instancji.

Skarga na komornika - co to takiego?

Skarga na komornika, a dokładnie skarga na czynności komornika to przywilej stron postępowania egzekucyjnego, oraz osób trzecich, z którego można skorzystać w przypadku, gdy komornik doprowadzi do sytuacji zagrożenia lub naruszenia prawa którejś ze stron postępowania, lub osób postronnych. Ze skargi na czynności komornicze może zatem skorzystać absolutnie każdy, kogo prawa zostały zagrożone lub naruszone w wyniku działania komornika. Skargę należy złożyć w formie pisemnej w kancelarii komornika, którego dotyczy skarga lub w sądzie rejonowym, w jurysdykcji którego znajduje się adres zamieszkania dłużnika.

Kto może złożyć skargę na komornika?

Skargę może złożyć każda ze stron, jak i osoba postronna, której prawa zostały naruszone lub zagrożone przez działanie komornika. Skarga może zostać złożona przez dłużnika - wtedy składa się skargę na komornika za dopuszczenie się nadużycia, czyli niepoprawne wykonanie swoich czynności, lub za dopuszczenie się czynu zabronionego. Wierzyciel również może złożyć skargę na czynności komornicze - najpewniej na zaniechanie pewnych czynności, które miały być wykonane. Skargę złożyć może również osoba trzecia, bezstronna, jeśli komornik przykładowo dokonał zajęcia ruchomości do niej należących, ale nie będących częścią majątku dłużnika. Dodatkowo, prócz stron postępowania, prawo do złożenia skargi mają:

 • Prokurator,
 • Rzecznik Praw Obywatelskich,
 • Rzecznik Praw Dziecka,
 • Organizacje pozarządowe,
 • Sąd (lub inny organ), który zażądał wszczęcia postępowania egzekucyjnego.

Kiedy można złożyć skargę na komornika?

Skargę na komornika można złożyć w sytuacjach, kiedy uważamy, że komornik naruszył przepisy prawa lub nie dopełnił należycie swoich obowiązków. Skargę można złożyć, jeśli komornik zachował się w sposób nieodpowiedni, np. był agresywny, używał nieodpowiedniego języka czy stosował groźby. Jeśli komornik zajął majątek, który nie powinien zostać zajęty (np. przedmioty wyłączone z egzekucji), to jest to podstawą do złożenia skargi. Dodatkowo, jeśli uważasz, że komornik naliczył nieuzasadnione koszty egzekucji, możesz złożyć skargę.

Na złożenie skargi na czynności komornika ustawowo mamy tydzień. Tydzień jednak liczymy różnie, w zależności od okoliczności w jakich nastąpiło naruszenie prawa przez komornika. Reguluje to Artykuł 767 § 4 Kodeksu Postępowania Cywilnego. Bieg terminu na złożenie skargi zaczyna się w zależności od zaistnienia podstawy do złożenia skargi. W ten sposób:

 • Gdy strona lub osoba, której prawo zostało zagrożone lub naruszone w toku dokonywania czynności przez komornika, była obecna przy czynności lub znała jej termin, tydzień liczymy od dnia dokonania tej czynności,
 • Gdy strona lub osoba, której prawo zostało zagrożone lub naruszone w toku dokonywania czynności przez komornika, nie była obecna przy czynności lub nie znała jej terminu, tydzień liczymy od dnia zawiadomienia o dokonaniu tej czynności,
 • Gdy strona lub osoba, której prawo zostało zagrożone lub naruszone w toku dokonywania czynności przez komornika, nie była obecna przy czynności, nie znała jej terminu i nie została zawiadomiona o terminie czynności, tydzień liczymy od momentu dowiedzenia się o tej czynności.

Kiedy nie można złożyć skargi na komornika?

Skargi na komornika nie można złożyć, jeśli przedawnił się okres na złożenie skargi (minęło ustawowe 7 dni na złożenie skargi). Tak samo, nie można złożyć skargi, jeśli jedynie przypuszczamy, że doszło do zagrożenia lub naruszenia prawa którejś ze stron, bez możliwości udokumentowania zaistniałego zagrożenia lub naruszenia. Finalnie, skargi nie można również złożyć, jeśli celem skargi jest przewlekłe postępowanie egzekucyjne. Bardzo istotne jest również to, że skargi nie możemy złożyć, jeśli:

 • chcemy zaskarżyć fakt, iż komornik złożył zarządzenie o wezwaniu do usunięcia braków w piśmie,
 • chcemy zaskarżyć zawiadomienie o terminie czynności,
 • chcemy zaskarżyć fakt uiszczenia przez komornika podatku od towarów i usług.

Jakie elementy powinna zawierać skarga na komornika?

Skarga na komornika powinna zawierać następujące elementy:

 • Data i miejsce sporządzenia skargi, oraz podpis,
 • Oznaczenie dłużnika, sygnatura akt komorniczych,
 • Szczegółowy opis okoliczności zdarzenia, które zagraża lub narusza prawa strony,
 • Oczekiwania względem komornika - dokonanie czynności w przypadku zaniechania, czy cofnięcie czynności w przypadku jej dopełnienia.

Skarga na komornika musi zostać złożona na piśmie pod groźbą nieważności. Gotowy formularz skargi na czynności komornicze znajdziemy na stronie ministerstwa sprawiedliwości, natomiast w internecie znajdziemy całą masę wzorów, jak taki formularz wypełnić, czy wręcz napisać skargę od podstaw.

Gdzie złożyć skargę na czynności komornicze?

Skargę na czynności komornicze składamy bezpośrednio w kancelarii komornika, którego dotyczy skarga, czyli prowadzącego postępowanie egzekucyjne. Jednak jeśli komornik prowadzi postępowanie poza rejonem swojej kancelarii (przykładowo komornik z Warszawy działa w Poznaniu), to skargę składamy w sądzie rejonowym, którego jurysdykcja obejmuje adres dłużnika, względem którego toczy się egzekucja.

Ile kosztuje złożenie skargi na czynności komornicze?

Koszt skargi na czynności komornicze to opłata w wysokości 50 złotych. Wartość została znormalizowana dla każdej skargi na czynności komornicze. Nastąpiło to na mocy ustawy z dnia 28 lipca 2005, punkt 1, artykuł 25. Opłaty możemy dokonać przelewem, lub w formie znaczków opłaty sądowej.

Jak długo trwa rozpatrywanie skargi na komornika?

Zgodnie z treścią ustawy w Kodeksie Postępowania Cywilnego, sąd rozpatruje skargę na czynności komornicze w terminie tygodniowym od wpłynięcia skargi. Jeżeli jednak skarga wymaga uzupełnienia braków formalnych, to rozpatrzenie nastąpi w ciągu tygodnia od uzupełnienia braków. Warto jednak pamiętać, że złożenie skargi na czynności komornicze, nie przerywa biegu postępowania egzekucyjnego, ani go nie zawiesza.

Rozstrzygnięcie skargi wniesionej na komornika

W sprawie skargi na komornika, sąd może rozstrzygnąć sprawę podejmując trzy decyzje, każdą ze stosownym uzasadnieniem. Rozstrzygnięciem postępowania wszczętego na skutek złożenia skargi na czynności komornika może być:

 • Uwzględnienie całości lub części skargi, w takim zakresie, w jakim była uzasadniona - cofnięcie czynności komorniczej, uznanej za niestosowną,
 • Oddalenie skargi, jeśli w postępowaniu komornika sąd nie doszukał się nieprawidłowości,
 • Odrzucenie skargi, jeśli została złożona po terminie, dotyczyła przewlekłości postępowania, czy innego działania komornika, które nie podlega możliwości zaskarżenia.

Jakie są konsekwencje złożenia skargi na komornika?

Konsekwencje złożenia skargi na komornika są różne w zależności od decyzji podjętej przez sąd w związku ze skargą. Jak już wiadomo, są może uwzględnić skargę w całości lub części, oddalić skargę lub odrzucić skargę. Każda z podjętych decyzji ma swoje następstwa.

 • Uwzględnienie skargi w całości lub części - w zależności od tego, kto był skarżącym, dłużnik, wierzyciel, lub osoba postronna, i czego dotyczyła skarga, sąd może wydać różne wyroki. W przypadku zaskarżenia przez dłużnika, najpewniej domaga się on uznania jakiejś czynności wykonanej przez komornika, za bezpodstawną lub nie do końca dobrze dokonaną. Sąd może taką czynność unieważnić. W przypadku zaskarżenia przez wierzyciela, skarga dotyczy zaniechania jakiejś czynności, co z kolei prowadzić będzie do wyroku nakazującego dokonanie czynności. W przypadku kiedy skarży osoba postronna, najpewniej komornik dopuścił się czynu zabronionego, lub naruszenia prawa osoby postronnej. Na mocy wyroku, jeśli doszło do takiego zaniedbania, czy nadużycia ze strony komornika, może on nawet zostać odsunięty od postępowania egzekucyjnego w danym przypadku.
 • Oddalenie skargi - w wyniku takiego zakończenia sprawy zaskarżenia, oznacza to, że sąd nie doszukał się nieprawidłowości w postępowaniu komornika. Nie zagroził ani nie naruszył praw stron i w związku z tym żadna z czynności komornika nie zostanie cofnięta.
 • Odrzucenie skargi - oznacza to, że skarga nie zostanie nawet wzięta pod uwagę, a może się to wiązać z różnymi rzeczami. Być może skarga była dostarczona po terminie, dotyczyła przewlekłości postępowania, czy innych działań komornika, które wyjęte spod prawa skargi. Odrzucenie skargi tożsame jest z brakiem jej złożenia, poniewaz nie doprowadzi do żadnej rozprawy, ani następstw.

Czy od decyzji można się odwołać?

Tak, od decyzji sądu, zarówno stronom i komornikowi, przysługuje możliwość odwołania. Zażalenie od decyzji jednak kierowane jest już nie do sądu pierwszej instancji, ale drugiej instancji. Mało jednak prawdopodobne, aby decyzja wydana w sprawie skargi, mogła być zmieniona przez sąd niższej instancji.

Podsumowanie najważniejszych elementów na temat skargi na komornika

Skarga na czynności komornika to prawo, które przysługuje stronom postępowania, ale również osobom bezstronnym, a także innym organom - prokuratorowi, rzecznikowi praw obywatela, rzecznikowi praw dziecka, czy sądom. Skargę można złożyć, jeśli doszło do zagrożenia lub naruszenia prawa strony przez komornika, lub czynu zabronionego. Na złożenie skargi mamy 7 dni, a skargę składamy bezpośrednio w kancelarii komornika, lub w sądzie rejonowym, odpowiednim dla adresu toczącego się postępowania. Sąd może skargę uwzględnić w całości lub części, oddalić lub odrzucić. Od decyzji sądu przysługuje odwołanie przed sądem drugiej instancji. W skardze powinniśmy zawrzeć dokładny opis zaskarżonej czynności lub zaniechania oraz formę zadośćuczynienia.

Komentarze

Empty comments
Zostaw swój komentarz!
Nie znaleźliśmy żadnej opinii o tym produkcie. Pomóż innym klientom. Podziel się swoją opinią jako pierwszy.
Dodaj komentarz
Twoja ocena
5
Dodaj komentarz
Twoja ocena
5