Umowa pożyczki 2024
ofin.plPożyczkiUmowa pożyczki – wzór i omówienie najważniejszych elementów

Umowa pożyczki – wzór i omówienie najważniejszych elementów

Umowa pożyczki to bardzo ważny dokument, który przed podpisaniem należy dokładnie przeanalizować i sprawdzić, czy wszystko zostało w nim zawarte we właściwy sposób. Ważne jest by podpisać umowę tylko wtedy, gdy wszystkie jej zapisy są dla nas zrozumiałe. Sprawdź, jakie elementy powinna zawierać poprawnie przygotowana umowa pożyczki gotówkowej!

Umowa pożyczki – co to takiego?

Za umowę pożyczki uznaje się dokument potwierdzający zawarcie transakcji pomiędzy stronami - pożyczkodawcą i pożyczkobiorcą. Poprawnie przygotowana umowa pożyczki gotówkowej jest gwarancją wywiązania się z obowiązków obu stron. Dokument ten szczegółowo opisuje strony zawierające umowę i określa zasady na jakich zostaje udzielony kredyt. Zawarcie umowy jest niezbędnym etapem w drodze do otrzymania pożyczki. Większość konsumentów obawia się uzupełnienia umowy pożyczki – np. kiedy biorą pierwszą pożyczkę za darmo, ponieważ na pierwszy rzut oka wydaje im się, że jest skomplikowana i zawiera mnóstwo kruczków prawnych. Nie jest ona tak trudna do zrozumienia, jak mogłoby się wydawać. Ważne jest by dokładnie zapoznać się z jej treścią, a w przypadku niezrozumiałych treści, zgłosić swoje wątpliwości pracownikowi firmy pożyczkowej. Pożyczkodawca jest zobowiązany do odpowiedzi na wszystkie nasze pytania. Umowa pożyczkowa została zdefiniowana w Kodeksie Cywilnym, w art. 720, który mówi:

 • § 1. Przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości.
 • § 2. Umowa pożyczki, której wartość przekracza tysiąc złotych, wymaga zachowania formy dokumentowej.

Najważniejsze elementy umowy o pożyczkę

Poszczególne umowy mogą się od siebie różnić, zależnie od pożyczkodawcy czy produktu kredytowego. Legalnie zawarta umowa pożyczki pieniędzy powinna zostać podpisana przez obie strony, ewentualnie przez ich pełnomocników. Musi także zawierać datę oraz miejsce zawarcia. Wszystkie umowy muszą zawierać elementy konieczne, do których należą:

 • określenie stron umowy,
 • wskazanie przedmiotu umowy,
 • warunki zwrotu pożyczki,
 • oświadczenie o stanie majątkowym pożyczkobiorcy,
 • warunki wypowiedzenia umowy.

Poniżej szczegółowo omawiamy elementy, które powinna zawierać poprawnie przygotowana umowa pożyczki. Nie jest to wzór pożyczki, gdyż ten dokument u dwóch różnych pożyczkodawców może wyglądać nieco inaczej. My wskazujemy na zapisy umowy, które koniecznie muszą znaleźć się w jej treści.

Określenie stron umowy pożyczki

Pierwszy punkt umowy pożyczki gotówkowej jasno określa strony. Są nimi:

 • pożyczkobiorca, czyli osoba, która chciałaby uzyskać zobowiązanie finansowe,
 • pożyczkodawca, czyli podmiot proponujący ofertę pożyczkową.

W tym miejscu powinny zostać podane szczegółowe informacje umożliwiające identyfikację stron i nawiązanie kontaktu. Różni pożyczkodawcy mogą wymagać zawarcia odmiennych danych, jednak są to zmiany detaliczne. Dane koniecznie wymagane w umowie, dotyczące pożyczkodawcy oraz pośrednika, jeśli taki występuje, dotyczą:

 • nazwy firmy,
 • adresu siedziby i korespondencyjnego,
 • numerów: KRS, NIP i REGON,
 • kapitału zakładowego.

Informacje opisujące pożyczkobiorcę:

 • imię i nazwisko,
 • numer i seria dowodu osobistego,
 • numer PESEL,
 • adres zamieszkania i korespondencyjny,
 • dodatkowo: numer telefonu, adres e-mail.

Przedmiot umowy pożyczki

Ten zapis w umowie jasno określa główne zasady udzielenia pożyczki. Do takich zaliczamy:

 • dokładną kwotę pożyczki oraz informację o wysokości kosztów,
 • okres trwania umowy pożyczki,
 • walutę w jakiej zostaje wypłacona pożyczki,
 • informację kiedy środki z pożyczki zostaną udostępnione pożyczkobiorcy.

Podstawowym przedmiotem umowy jest rodzaj świadczonej usługi pożyczkowej oraz koszty zobowiązania finansowego, które pożyczkodawca nalicza na podstawie kwoty udzielonej pożyczki oraz wyznaczonego okresu kredytowania. Zakres informacji zawartych w dokumencie, zmienia się zależnie od pożyczkodawcy i rodzaju pożyczki. Może się zdarzyć, że znajdziemy tu tylko zdawkowe informacje o tym, w którym punkcie umowy znajdziemy ważne dla nas dane.

Co powinny określać zawarte w umowie warunki zwrotu pożyczki?

Kolejnym ważnym elementem każdej umowy pożyczki pieniędzy są warunki zwrotu kredytu. Bardzo często na całokształt warunków obowiązujących strony, składa się kilka klauzul, które dotyczą:

 • kosztów pożyczki,
 • czasu trwania umowy,
 • terminu zwrotu pożyczki,
 • konsekwencji nieterminowej spłaty,
 • możliwości przedłużenia terminu spłaty raty.

Treść tego fragmentu umowy może być znacznie bardziej rozbudowana. W tym artykule wskazujemy na najważniejsze zapisy, które powinny zostać opisane w ramach umowy.

Koszty pożyczki a umowa pożyczki

Informacja o kosztach pożyczki i czasie trwania umowy to kolejny ważny element. W umowie otrzymanej od pożyczkodawcy, informacje o kosztach znajdować się będą w ramach oddzielnego paragrafu, podpunktu lub będą wypisane w tabeli. Niezależnie od formy w jakiej zostaną zapisane, muszą się w niej znaleźć. Zapis o kosztach pożyczki oprócz informacji w kwestii kwoty i okresu spłaty zobowiązania finansowego, zawiera jeszcze treści dotyczące poniższych opłat:

 • opłata przygotowawcza lub operacyjna,
 • prowizja za udzielenie pożyczki,
 • całkowitego kosztu pożyczki
 • stopa oprocentowania,
 • wysokość kolejnych rat pożyczki,
 • RRSO (Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania),
 • ewentualne ubezpieczenie zobowiązania finansowego.

Czas trwania umowy o pożyczkę

Kolejną ważną kwestią jest czas trwania umowy, który zwykle rozpoczyna się od daty uruchomienia środków z pożyczki. Umowa pożyczki gotówkowej kończy się wraz z ostatnim dniem okresu spłaty zobowiązania finansowego. Co ważne, pożyczkodawca nie może narzucić terminu płatności rat, może jedynie określić ostateczny termin zwrotu. Ma to na celu dopasowanie umowy pożyczki do możliwości pożyczkobiorcy, tak by klient mógł uregulować raty terminowo.

Termin zwrotu zaciągniętej pożyczki gotówkowej a umowa pożyczki

W tym zapisie po raz kolejny pojawia się termin zwrotu pożyczonej kwoty pieniędzy oraz informacje, w jaki sposób należy oddać uzyskane pieniądze. W tym punkcie często zawarta jest informacja o możliwości wcześniejszej spłaty pożyczki. W większości przypadków możliwość ta jest całkowicie bezpłatna, wymaga jedynie wcześniejszej konsultacji z biurem obsługi klienta. Pożyczkobiorca może zwrócić zobowiązanie finansowe firmie pożyczkowej stosując się do jednego z dwóch rozwiązań: zwrot pieniędzy osobiście lub przelewem na konto.

Określenie w umowie konsekwencji nieterminowej spłaty pożyczki 

Pożyczkobiorca musi zostać poinformowany o konsekwencjach związanych z nieterminową spłatą zobowiązania finansowego. Treść tego zapisu w umowie pożyczki dotyczy odsetek karnych za niedotrzymanie terminu spłaty pożyczonych pieniędzy, kosztów związanych z wysyłaniem tzw. monitów, czyli wezwań do zapłaty oraz procesu windykacyjnego czy ostatecznie skierowania sprawy na drogę sądową.

Przedłużenie terminu spłaty pożyczki a umowa pożyczki

W sytuacji, gdy firma pożyczkowa, umożliwia pożyczkobiorcy przedłużenie terminu spłaty zobowiązania, w umowie powinien znaleźć się zapis na ten temat. Ten punkt umowy pożyczki powinien zawierać informacje dotyczące zasad korzystania z przedłużenia spłaty rat przy pożyczce ratalnej lub możliwości refinansowania w przypadku chwilówki. Może się to wiązać z naliczeniem dodatkowych kosztów, jednak są one stosunkowo niskie.

Oświadczenie o stanie majątkowym pożyczkobiorcy a umowa pożyczki

Ten element umowy pożyczki pieniędzy stanowi zabezpieczenie dla pożyczkodawcy, w przypadku niewypłacalności klienta. Pożyczkobiorca powinien zostać poinformowany o warunkach, które akceptuje przez podpisanie umowy. Umowa jest jednocześnie oświadczeniem potwierdzającym m.in.:

 • prawdziwość przedstawionych danych osobowych,
 • pełną zdolność do czynności prawnych i brak działania pod przymusem,
 • otrzymanie formularza informacyjnego dotyczącego pożyczki,
 • uzyskanie wyjaśnienie w zakresie zgłaszanych przez siebie wątpliwości dotyczących treści umowy,
 • wiedzę o konsekwencjach nieterminowej spłaty.

Informacje, które powinny zostać zawarte w tym elemencie dotyczą również wyrażenia zgody na wykorzystanie udostępnionych danych w celu udzielenia pożyczki i kontaktu z pożyczkobiorcą. Często zostają określone konkretne przypadki, w których może zostać nawiązany kontakt:

 • informacji o zbliżającym się terminie spłaty raty,
 • wysyłania monitów sprawie spłaty pożyczki,
 • ewentualnych zmianach w umowie.

Warunki wypowiedzenie umowy pożyczki

Każdy pożyczkobiorca przed podpisaniem dokumentu o pożyczkę, najpierw powinien się zapoznać z treścią dotyczącą wypowiedzenia umowy pożyczki. Formularz odstąpienia od umowy jest dołączony do umowy jako załącznik. Odstąpienie od umowy pożyczki jest dostępne dla obu stron - może to zrobić również pożyczkodawca. Zapis określa przypadki, w których strony mogą skorzystać z możliwości wypowiedzenia umowy, zasady na jakich należy to zrobić oraz termin zwrotu przedmiotu umowy. W tym miejscu musi także znaleźć się informacja o możliwości odstąpienia od umowy w okresie 14 dni od jej zawarcia, bez podawania przyczyny.

Umowa pożyczki prywatnej

Konsumenci często decydują się również na zawarcie umowy pożyczki prywatnej, czyli zawieranej pomiędzy dwoma osobami fizycznymi. Dzieje się tak, ponieważ wolą uzyskać pieniądze od przyjaciół czy rodziny, niż korzystać z ofert firm pożyczkowych lub banków. Zwykle taki dokument sformułowany jest w formie pisemnej, jednak czasami zdarza się, że pożyczkobiorcy i pożyczkodawcy wystarczy umowa ustna. Zawsze jednak lepiej jest zabezpieczyć się na wypadek zmiany relacji, przez spisanie umowy w dwóch egzemplarzach. Z jakich elementów składa się umowa pożyczki prywatnej? Okazuje się, że nieznacznie różni się ona od zwykłej umowy o pożyczkę. Również zawiera informacje o przedmiocie umowy, stronach i warunkach zwrotu. Treści, które nie zostały uregulowane w podpisanym dokumencie, podlegają aktualnym przepisom prawa zawartym w Kodeksie cywilnym.

Umowa pożyczki – wzór

Gdzie można znaleźć darmowy wzór umowy pożyczki? Większość pożyczkodawców udostępnia wzór ramowej umowy pożyczki na swojej stronie internetowej. Wzoru formularza należy szukać w dolnej części strony, konkretnie w zakładce “Dokumenty”. Wystarczy pobrać taki dokument na dysk i dokładnie go przeanalizować. Należy pamiętać, że umowy nie zawsze będą wyglądały tak samo. Zaciągając pożyczkę w innej instytucji, niż dotychczas należy dokładnie zapoznać się z treścią dokumentu. Pamiętajmy, że w przypadku niejasności, któregoś z zapisów możemy zadać pytanie pracownikowi firmy. Nigdy nie podpisujmy umowy, której nie rozumiemy!

Podsumowanie najważniejszych informacji na temat umowy pożyczki

Umowa pożyczki jest prawnym dokumentem, który określa warunki i zobowiązania pożyczkodawcy i pożyczkobiorcy. Najważniejsze informacje dotyczące umowy pożyczki obejmują kwotę pożyczki, okres spłaty, wysokość odsetek, ewentualne opłaty i sankcje za nieterminową spłatę. Umowa powinna być dokładnie przeczytana i zrozumiana przez obie strony przed podpisaniem, a w przypadku wątpliwości zawsze warto skonsultować się z prawnikiem lub doradcą finansowym.

Często zadawane pytania

Czy można zmienić warunki umowy pożyczki?
Warunki umowy pożyczki mogą być zmienione za zgodą obu stron i w formie pisemnej aneksu do umowy. Ważne jest, aby wszelkie zmiany były jasno ustalone i potwierdzone na piśmie.
Czy umowa pożyczki musi być notarialnie uwierzytelniona?
Nie jest konieczne notarialne uwierzytelnienie umowy pożyczki, chyba że takie wymogi wynikają z obowiązujących przepisów prawnych lub strony umowy decydują się na takie zabezpieczenie.
Czy umowa pożyczki musi być zawarta na piśmie?
Zaleca się, aby umowa pożyczki była zawarta na piśmie, aby dokumentować porozumienie między stronami i uniknąć nieporozumień w przyszłości. Pisemna umowa ma również wartość dowodową.

Komentarze

m
Opinia od:
miki

Czy opinia była przydatna?

0
Zanim podpisze się jakąkolwiek umowe z kimkolwiek to poza jej przeczytaniem trzeba sprawdzic czy firma pozyczkowa w ogole widnieje w jakis spisach, ktore to kontroluja. Malo to fikcyjnych firm, ktore wyludzaja dane, a pozniej zero kontaktu z nimi. Ja proponuje duza ostroznac i wybieranie tylko sprawdzonych firm, ktore sa na rynku od lat i maja niezle opinie.2021-03-23 12:29:31
Dodaj komentarz
Twoja ocena
5
Dodaj komentarz
Twoja ocena
5