Odstąpienie od umowy pożyczki
ofin.plPożyczkiOdstąpienie od umowy pożyczki - w jakim czasie można odstąpić od umowy?

Odstąpienie od umowy pożyczki - w jakim czasie można odstąpić od umowy?

Odstąpienie od umowy pożyczki to prawo, które przysługuje konsumentowi zgodnie z przepisami prawnymi. Pozwala to na rezygnację z zaciągniętej pożyczki bez podania powodu, niezależnie od tego, czy pożyczka została zaciągnięta w banku, SKOK-u czy instytucji pozabankowej. Umowa pożyczki powinna zawierać kluczowe informacje, takie jak strony umowy, opis przedmiotu umowy, czas trwania umowy, koszty zobowiązania, zasady i termin spłaty pożyczki, zabezpieczenie spłaty pożyczki, reklamację, wypowiedzenie umowy pożyczki i podpisy obu stron. Odstąpienie od umowy pożyczki przez konsumenta wymaga złożenia odpowiedniego dokumentu w formie pisemnej z własnoręcznym podpisem pożyczkobiorcy. Wniosek o odstąpienie od umowy pożyczki powinien być dołączony do umowy głównej zaciągniętego zobowiązania finansowego. Zgodnie z prawem, konsument ma możliwość odstąpienia od umowy pożyczki do momentu upływu 14 dnia od chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy pożyczki przez konsumenta nie wiąże się z ponoszonymi przez niego z tego tytułu kosztami. Jeżeli kwota pożyczki została wypłacona, wnioskujący ma obowiązek jej zwrotu w terminie 30 dni od momentu złożenia dokumentu o odstąpieniu od umowy. Odstąpienie od umowy pożyczki różni się od wypowiedzenia umowy. W przypadku odstąpienia, umowa jest uznawana za nieważną od początku, podczas gdy w przypadku wypowiedzenia, umowa przestaje obowiązywać od określonego dnia. Wzory odstąpienia od umowy pożyczki są łatwo dostępne w internecie, a na niektórych stronach można znaleźć szczegółowe instrukcje, jak poprawnie wypełnić taki dokument.

Odstąpienie od umowy pożyczki - co to takiego?

Odstąpienie od umowy pożyczki to proces, w którym jedna ze stron umowy pożyczki (zwanej pożyczkobiorcą) rezygnuje z umowy pożyczki i zobowiązuje się zwrócić pożyczkę oraz ewentualne odsetki i inne koszty pożyczki do pożyczkodawcy. Odstąpienie od umowy pożyczki może mieć różne przyczyny, takie jak zmiana zdania pożyczkobiorcy, sytuacja finansowa, lub zmiana okoliczności.

Odstąpienie od umowy pożyczki to termin, który określają przepisy prawne. Zgodnie z art. 3 Ustawy o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 roku. Należy mieć na uwadze fakt, iż za konsumenta uznaje się osobę fizyczną, która dokonała czynności prawnej z przedsiębiorcą, a czynność ta nie jest związana z prowadzeniem działalności gospodarczej przez osobę zaciągającą pożyczkę. Konsument, który zawarł umowę pożyczki zbyt pochopnie, uległ namowom osób trzecich lub po prostu znalazł lepszą ofertę (np. darmową chwilówkę), ma prawo do odstąpienia od umowy pożyczki. Firma pożyczkowa, która udzieliła mu tego rodzaju zobowiązania finansowego, nie ma prawa wymagać od pożyczkobiorcy podania powodu odstąpienia od umowy. Znaczenia nie ma również fakt, czy pożyczkobiorca zaciągnął pożyczkę w banku, Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej czy instytucji pozabankowej - wszędzie ma możliwość odstąpienia od umowy pożyczki.

Co powinna zawierać umowa pożyczki?

Umowa pożyczki powinna zawierać:

 • strony umowy, czyli pożyczkobiorcę i pożyczkodawcę,
 • opis przedmiotu umowy pożyczki,
 • dokładny czas trwania umowy,
 • koszty udzielonego zobowiązania finansowego,
 • zasady oraz termin spłaty pożyczki,
 • zabezpieczenie spłaty pożyczki
 • reklamację,
 • wypowiedzenie umowy pożyczki,
 • podpisy obu stron.

Umowa pożyczki powinna również zawierać oświadczenie stanowiące o możliwości odstąpienia od umowy pożyczki. Należy w nim umieścić sposób powiadomienia pożyczkodawcy i czas zwrotu otrzymanych środków finansowych. Oświadczenie to powinno również zawierać pełną nazwę pożyczkodawcy oraz adres jego siedziby.

Odstąpienie od umowy pożyczki przez konsumenta 

Odstąpienie od umowy pożyczki przez konsumenta polega na złożeniu stosownego dokumentu. Należy go sporządzić w formie pisemnej. Jego najważniejszym elementem jest własnoręczny podpis pożyczkobiorcy. Wniosek o odstąpienie od umowy pożyczki powinien być dołączony do umowy głównej zaciągniętego zobowiązania finansowego. Jeżeli pożyczkobiorca nie jest w posiadaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, może go pobrać ze strony internetowej pożyczkobiorcy. Oświadczenie o odstąpienie od umowy pożyczki, na przykład pod postacią pożyczki na raty, należy złożyć w siedzibie instytucji, która udzieliła pożyczki. Jeżeli dana firma pożyczkowa nie posiada stacjonarnej siedziby bądź pożyczkobiorca nie ma możliwości dostarczenia dokumentu, może wysłać oświadczenie w formie listu. Warto mieć na uwadze fakt, iż termin odstąpienia od umowy pożyczki jest liczony od daty stempla na kopercie, a nie daty dostarczenia do pożyczkodawcy.

Odstąpienie od umowy pożyczki - jak napisać pismo samodzielnie?

Odstąpienie od umowy pożyczki to ważna decyzja, i aby napisać takie pismo samodzielnie, musisz postępować zgodnie z odpowiednimi przepisami i w sposób jasny i precyzyjny. Samodzielne sporządzenie oświadczenia jest konieczne, jeżeli pożyczkobiorca nie otrzymał go podczas podpisywania umowy głównej pożyczki. Pożyczkobiorca w pierwszej kolejności musi pamiętać o nadaniu mu odpowiedniego tytułu. Może wybrać jedną z poniższych propozycji:

 • ”Odstąpienie od umowy pożyczki”
 • "Oświadczenie odstąpienia od umowy pożyczki”
 • "Formularz odstąpienia od umowy pożyczki"

Kolejny etap to umieszczenie w dokumencie danych pożyczkobiorcy oraz pożyczkodawcy. Następny krok wiąże się z podaniem:

 • daty zawarcia umowy pożyczki,
 • daty wpływu środków finansowych z pożyczki na konto pożyczkobiorcy,
 • kwoty pożyczki,
 • dodatkowych opłat poniesionych przez pożyczkobiorcę.

Bardzo istotnym elementem sporządzanego dokumentu jest umieszczenie w nim klauzuli „Zgodnie z Rozdziałem 5 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. 126, poz. 715) oraz pkt. 7 Umowy Pożyczki niniejszym informuję o moim odstąpieniu od przedmiotowej Umowy Pożyczki nr”.

W jakim czasie można odstąpić od umowy pożyczki?

Od umowy pożyczki mozna odstąpić do momentu upływu 14 dnia od chwili zawarcia umowy, zgodnie z art. 3 Ustawy o kredycie konsumenckim, konsument. Należy mieć na uwadze fakt, iż do tego terminu nie wlicza się dzień podpisania umowy pożyczki. Pożyczkobiorca musi pamiętać o tym, iż złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy pożyczki po upływie wyżej wskazanego terminu, nie jest możliwe. Wyjątek stanowi wskazanie innego terminu odstąpienia w głównej umowie pożyczki.

Z jakimi kosztami wiąże się odstąpienie od umowy pożyczki przez konsumenta?

Odstąpienie od umowy pożyczki przez konsumenta nie wiąże się z ponoszonymi przez niego z tego tytułu kosztami, zgodnie z art. 54 Ustawy o kredycie konsumenckim. Jeżeli kwota pożyczki została wypłacona, wnioskujący ma obowiązek jej zwrotu w terminie 30 dni od momentu złożenia dokumentu o odstąpieniu od umowy. Brak zwrotu pożyczki może wiązać się z konsekwencjami. Osoba składająca oświadczenie o odstąpieniu od umowy, powinna mieć również na uwadze fakt, że oprócz obowiązku zwrotu pożyczonej kwoty, musi uregulować związane z nią odsetki (od dnia wypłaty środków do momentu zakończenia obowiązywania umowy). Jeżeli pożyczkobiorca nie dokona zwrotu otrzymanych środków, oświadczenie o odstąpieniu od umowy zostanie uznane za bezskuteczne. Wtedy to będzie on miał obowiązek spłaty pożyczki na wcześniej ustalonych warunkach.

Odstąpienie od umowy pożyczki i wypowiedzenie umowy pożyczki

Odstąpienie od umowy pożyczki i wypowiedzenie umowy pożyczki to terminy, które często są stosowanie zamiennie. To duży błąd! Wypowiedzenie umowy, w rozumieniu przepisów prawnych, oznacza, iż umowa ta obowiązywała przez określony czas. Jedna ze stron postanowiła jednak ją wypowiedzieć. Dokument przestaje zatem obowiązywać z dniem, który został określony w głównej umowie w punkcie dotyczącym wypowiedzenia umowy.

  Odstąpienie od umowy Wypowiedzenie umowy
Przykład Odstąpienie od umowy pożyczki zawartej online. Rozwiązanie umowy pożyczki online, która obowiązywała przez rok.
Skutek Uznaje się, że umowa nigdy nie została zawarta (tzw. skutek ex tunc). Umowa była ważna przez określony czas, ale przestała obowiązywać (tzw. skutek ex nunc).

 

Odstąpienie od umowy pożyczki - wzór

Darmowy wzór odstąpienia od umowy pożyczki z łatwością znajdziemy w internecie. Na wybranych stronach znajdziemy opis dokumentu wraz z omówieniem, jak poprawnie go wypełnić. 

Podsumowanie najważniejszych informacji na temat odstąpienia od umowy pożyczki

Odstąpienie od umowy pożyczki to proces, w którym pożyczkobiorca rezygnuje z umowy pożyczki, zobowiązując się do zwrotu pożyczonej kwoty oraz odsetek i innych kosztów. Przyczyny odstąpienia mogą być różne, takie jak zmiana zdania, sytuacja finansowa, lub zmiana okoliczności. Umowa pożyczki powinna zawierać strony umowy, opis przedmiotu pożyczki, czas trwania umowy, koszty, termin spłaty, zabezpieczenia, reklamacje, wypowiedzenie, oraz podpisy obu stron. Musi też zawierać oświadczenie o możliwości odstąpienia. Odstąpienie od umowy pożyczki przez konsumenta jest prawnie uregulowane i można to zrobić do 14 dni od jej zawarcia, bez konieczności podawania przyczyny. Koszty odstąpienia nie obciążają pożyczkobiorcy, ale musi on zwrócić pożyczone środki i odsetki. Odstąpienie od umowy nie jest tożsame z wypowiedzeniem umowy. Wypowiedzenie dotyczy umów na czas określony, natomiast odstąpienie pozwala unieważnić umowę, jakby nigdy nie została zawarta. Wzór odstąpienia od umowy pożyczki można znaleźć w internecie, z instrukcjami, jak go wypełnić. Warto jednak wypełnić go zgodnie z obowiązującymi przepisami i zrozumieć swoje prawa i obowiązki przed podjęciem decyzji o odstąpieniu.

Komentarze

W
Opinia od:
Wanda

Czy opinia była przydatna?

0
Nigdzie nie widzę nr.tel.aby poprosić o pożyczkę do domu. Proszę o wiadomość.2023-12-17 23:43:59
Dodaj komentarz
Twoja ocena
5
Dodaj komentarz
Twoja ocena
5