kształt

Przedawnienie długu – czy pożyczka się przedawnia?

Sprawdź daty przedawnienie długu.
Dłużniku, twój dług może zostać anulowany. Jeśli wierzyciel i windykator nie domagają się spłaty przez kilka lat, następuje przedawnienie długu i wierzyciel nie może już domagać się jego spłaty. Okresy przedawnienia różnią się zależnie od rodzaju zobowiązania, przy czym niektóre długi nie przedawnią się nigdy. W niektórych sytuacjach bieg przedawnienia zostaje przerwany i zaczyna biec na nowo. Dla dłużnika może to oznaczać poważne problemy.
 1. Kiedy przedawnia się dług – okresy przedawnienia roszczeń
 2. Gdzie sprawdzić czy dług jest przedawniony?
 3. Jakie długi się nie przedawniają?
 4. Przerwanie biegu przedawnienia rozpoczyna odliczanie terminu na nowo
 5. Zawieszenie biegu przedawnienia wydłuża okres przedawnienia
 6. Czy cesja wierzytelności przerywa bieg przedawnienia?
 7. Uznanie długu przedawnionego – świadome i nieświadome
 8. Przedawniony dług a zdolność kredytowa

Kiedy przedawnia się dług – okresy przedawnienia roszczeń

Czy długi się przedawniają? Tak, niemal każde roszczenie finansowe może się w końcu przedawnić, jeśli wierzyciel przez długi czas nie domaga się jego spłaty. Oznacza to, że nie musimy oddawać zaległych należności, jeśli nie będziemy tego chcieli. Jak to możliwe, że windykator terenowy przez lata nie zapukał do naszych drzwi? Zazwyczaj powodem jest zwyczajne przeoczenie długu, co zdarza się przy posiadaniu kilku dłużników jednocześnie. Kolejne powody to m.in. problem z kontaktem z dłużnikiem lub trudności w ustaleniu spadkobierców długu. Niektórzy wierzyciele potrafią także nie ubiegać się przez lata o zwrot drobnych sum.

Dla dłużników ważniejsze niż powód przedawnienia jest pytanie kiedy dług ulega przedawnieniu. Termin przedawnienia będzie inny dla różnych zobowiązań, o odliczanie okresu przedawnienia zaczyna się ostatniego dnia roku, w którym powinna nastąpić spłata zadłużenia. Po ilu latach przedawnia się dług wg Kodeksu Cywilnego? Zgodnie z ustawą okres przedawnienia wynosi 3 lata dla roszczeń z tytułu świadczeń okresowych i prowadzenia działalności gospodarczej oraz 6 lat dla roszczeń majątkowych stwierdzonych prawomocnym wyrokiem sądu.

Po jakim czasie przedawniają się długi? Poniżej dostępne są terminy przedawnień dla poszczególnych rodzajów zadłużenia.

Jeden rok to okres kiedy:

 • przedawnia się mandat za jazdę bez biletu.

Dwa lata – to okres, po którym następuje:

 • przedawnienie roszczeń telekomunikacyjnych,
 • przedawnienie debetu na koncie bankowym,
 • przedawnienie roszczeń finansowych z umowy o dzieło i umowy zlecenie,
 • przedawnienie roszczeń z umowy sprzedaży.

Trzy lata – to okres kiedy następuje:

 • przedawnienie roszczeń finansowych z umowy o pracę,
 • przedawnienie kredytu,
 • przedawnienie pożyczki,
 • przedawnienie karty kredytowej,
 • przedawnienie podatku od nieruchomości,
 • przedawnienie składek ubezpieczenia,
 • przedawnienie długu alimentacyjnego,
 • przedawnienie czynszu,
 • przedawnienie mandatu karnego wystawionego kierowcy przez policję lub straż miejską.

Pięć lat – to czas, po którym nastąpi:

 • przedawnienie podatku dochodowego PIT.

Sześć lat – tyle trzeba czekać na:

 • przedawnienie długów spadkowych,
 • przedawnienie nakazu zapłaty wydanego przez sąd.

Dziesięć lat – to okres po jakim możemy liczyć na:

 • przedawnienie roszczeń ZUS.1

Gdzie sprawdzić czy dług jest przedawniony?

Nie wiesz jak sprawdzić czy dług jest przedawniony? Wszystkie niezbędne informacje znajdziesz w umowie pożyczki czy innych umowach, na podstawie których jest kierowane roszczenie. Początek biegu terminu przedawnienia liczy się ostatniego dnia roku, w którym powinna nastąpić spłata zadłużenia. Jeśli nie jesteś pewien, jakie kroki podjąć gdy nastąpi przedawnienie długu, bezpłatne porady prawne bez problemu znajdziesz w internecie.

Jakie długi się nie przedawniają?

Przedawnienie długu bankowego, alimentacyjnego, składek ZUS czy pożyczki następuje po kilku latach. Kiedy dług jest przedawniony, wierzyciel nie może dochodzić jego spłaty, zatem problem teoretycznie znika. Niestety, nie wszystkie długi mogą ulec przedawnieniu. Jeśli zdecydowaliśmy się na kredyt hipoteczny to przedawnić się mogą wyłącznie odsetki od kredytu. Przez to, że kredyt jest przecież zabezpieczony hipoteką na nieruchomości, bank może uzyskać sądowy nakaz zapłaty nawet gdy nastąpiło przedawnienie. W wyjątkowych przypadkach, jeśli wymagać będą tego względy słuszności, sąd może nie uwzględnić upływu terminu przedawnienia roszczenia przeciwko konsumentowi. Wszystko zależy od długości okresu pomiędzy przedawnieniem a dochodzeniem roszczenia, rodzaju długu, powodu niedochodzenia zwrotu należności wcześniej, a także zachowanie samego dłużnika.

Nie mamy też co liczyć na przedawnienie długu u komornika, jeśli prowadzi on przeciw nam egzekucję komorniczą. Na czas egzekucji ustanawiane jest zawieszenie biegu przedawnienia i trwa ono aż do czasu prawomocnego zakończenia postępowania egzekucyjnego. To ile może nam zabrać komornik zależy od rodzaju i wysokości przedawnionego długu. Jeśli sądowy nakaz zapłaty zapłaty został ustanowiony lata temu, a kwota naliczonych odsetek znacznie przekracza kwotę należności głównej, mamy szansę na przedawnienie odsetek w egzekucji komorniczej (okres przedawnienia odsetek zasądzonych w orzeczeniu wynosi tylko 3 lata).

Przerwanie biegu przedawnienia rozpoczyna odliczanie terminu na nowo

Bieg przedawnienia długu może trwać całe lata. Wielu dłużników niecierpliwie czeka na przedawnienie należności licząc, że ich problemy finansowe znikną wraz z upływem czasu. Nie zawsze tak jest. Jeśli w trakcie liczenia okresu przedawnienia (od 2 do 10 lat) wierzyciel wykona jakiekolwiek działanie w sprawie długu, nastąpi przerwanie biegu przedawnienia i odliczanie okresu przedawnienia od nowa.

Wystarczy, że wierzyciel złoży pozew sądowy, poprosi o pomoc windykatora czy prześle wezwanie do zapłaty – każda czynność przerywa bieg przedawnienia. Lata oczekiwania pójdą wtedy na marne, a problem długu wróci ze zdwojoną siłą. Nie tylko będziemy musieli uregulować całą kwotę zobowiązania, ale zostaniemy obciążeni wysokimi karami pieniężnymi za zwłokę w spłacie. Wtedy wielu konsumentów decyduje się albo sprzedać posiadane dobra albo zaciągnąć pożyczkę dla zadłużonych. Jeśli to nie pomoże, jedynym wyjściem bywa ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Zawieszenie biegu przedawnienia wydłuża okres przedawnienia

Zawieszenie biegu przedawnienia może wydłużyć termin przedawnienia o kilka lat. Jest to rozwiązanie stosowane w przypadkach, gdy dochodzenie roszczeń finansowych jest utrudnione lub niemożliwe. Gdy przeszkody zostaną usunięte, okres przedawnienia biegnie dalej.Bieg przedawnienia może zostać zawieszony w przypadku roszczeń, które przysługują:

 • dzieciom przeciw rodzicom – zawieszenie na czas trwania władzy rodzicielskiej,
 • osobom bez pełnej zdolności do czynności cywilnoprawnych w stosunku do opiekunów i kuratorów – zawieszenie na czas sprawowania opieki lub kurateli,
 • małżonkom przeciw sobie nawzajem – zawieszenie na czas trwania małżeństwa,
 • osobom, które nie mogły dochodzić swoich prac z powodu siły wyższej, np. wojny czy kataklizmu – zawieszenie na czas istnienia przeszkody (podstawą do zawieszenia nie może być długotrwała choroba czy pobyt za granicą).

Zawieszenie biegu przedawnienia jest często stosowane przez dłużników ZUS. Wystarczy, że zawrą oni umowę o odroczenie płatności składek lub o rozłożenie należności na raty. W trakcie okresu zawieszenia, nie są naliczane odsetki za opóźnienia w spłacie.

Czy cesja wierzytelności przerywa bieg przedawnienia?

Firma windykacyjna odkupiła twój dług i teraz domaga się jego spłaty? Jeśli należność jest przedawniona, nie musisz jej spłacać! Bazowanie na niewiedzy przestraszonych dłużników to praktyka stosowana od lat. Jeśli otrzymamy od windykatora ponaglenie do spłaty przedawnionego długu, rozsądniej będzie nie reagować.

Samo przejęcie wierzytelności czy skierowanie pisma do dłużnika nie przerywa biegu przedawnienia. Dlaczego zatem wierzyciele to robią? Jeśli przestraszony dłużnik zgodzi się na mediację czy poprosi o rozłożenie spłaty na raty, sprawa zostanie skierowana do sądu. Oznacza to bowiem, że nastąpiło uznanie długu po przedawnieniu.

Uznanie długu przedawnionego – świadome i nieświadome

Nawet jeśli nastąpiło już przedawnienie wierzytelności i nie trzeba jej spłacać, sumienie niektórych dłużników nie pozwala zostawiać niezamkniętych spraw. Zwrot długu jest możliwy zawsze, a przedawnienie nie stanowi tu żadnego problemu. W takim wypadku następuje właściwe uznanie roszczenia. Ma formę umowy między dłużnikiem a wierzycielem, opartą na oficjalnym uznaniu istnienia długu przez dłużnika. Niewielu konsumentów zdaje sobie sprawę, że możliwa jest także nieświadoma zgoda na przerwanie przedawnienia i ponowne dochodzenie spłaty zaległych długów. Sytuacja taka ma miejsce, gdy następuje niewłaściwe uznanie długu.

By nastąpiło niewłaściwe uznanie długu dłużnik nie musi składać oficjalnego oświadczenia o uznaniu długu. Wystarczy, że podejmuje działania jasno wskazujące, że ma świadomość istnienia zobowiązania i chce je dobrowolnie uregulować. Uznanie długu następuje, jeśli dłużnik:

 • poprosi wierzyciela o zwolnienie z obowiązku spłaty, rozłożenie długu na raty lub odroczenie płatności w czasie,
 • spłaci część zobowiązania i nie będzie kwestionował pozostałej części długu,
 • spłaci odsetki od zobowiązania,
 • zawrze z wierzycielem ugodę.

Jak widać niewłaściwe uznanie długu następuje, gdy dłużnik wykona jakiekolwiek działanie w sprawie długu i nie można go cofnąć. Wierzyciele powołują się też często na tzw. doręczenie zastępcze nakazu zapłaty. Jeśli na adres zamieszkania zostaną przesłane dwa pisma(w odstępie 7 dni), a dłużnik na nie nie odpowie, nakaz uważa się za odebrany. Warunkiem awizowania jest prawidłowy adres oraz złożenie pisma sądowego na poczcie, a awiza w skrzynce pocztowej lub na drzwiach mieszkania adresata ze wskazaniem, gdzie i kiedy pismo można odebrać.

Uznanie długu ma spowoduje przerwanie biegu przedawnienia i da wierzycielowi szansę dochodzenia spłaty na drodze sądowej.

Przedawniony dług a zdolność kredytowa

Żadnego długu nie należy bagatelizować. Nawet za coś tak drobnego jak mandat za jazdę na gapę wierzyciel może skierować sprawę do sądu, a to pociągnie za sobą naliczanie dodatkowych opłat. Każda niespłacona pożyczka i kredyt są widoczne w naszym raporcie BIK i bazach dłużników. Można oczywiście skorzystać z ofert pożyczek bez BIK, ale nie warto martwić się niespłaconymi zobowiązanami. Instytucje finansowe chcą jak najszybciej odzyskać swoje pieniądze. W razie opóźnień w spłacie, sprawa dłużnika jest przekazywana do firmy windykacyjnej, a następnie do sądu (prawomocny wyrok sądu wydłuży okres przedawnienia do 6 lat).

Wpis do KRD przedawnionego długu nie powinien zaskakiwać. Wierzyciel ma obowiązek usuwania z KRD wyłącznie informacji o długach spłaconych lub wygasłych. BIG będzie przetwarzał informacje o niespłaconych długach, chyba że wierzyciel zdecyduje inaczej. Usunięcie przedawnionego długu z BIG może nastąpić wyłącznie w sytuacji, gdy spłacimy zadłużenie lub zawrzemy z wierzycielem ugodę. Zatem nawet jeśli nie musimy spłacać przedawnionych długów, dawne zobowiązania mogą nadal negatywnie wpływać na naszą zdolność kredytową.


 1. Termin przedawnienia składek ZUS zależy od tego, kiedy powstało zadłużenie. Jeśli przed 2012 rokiem, to umorzenie składek ZUS nastąpi dopiero po 10 latach. Jeśli dług powstał po 2012 roku, to termin przedawnienia niezapłaconych składek ZUS wyniesie 5 lat.

Czytaj także:

Zwrot prowizji bankowej – najważniejsze informacje

Ubiegając się o dowolny kredyt, możemy wnioskować o zwrot prowizji bankowej. Należy jednak wcześniej spełnić kilka warunków, np. dokonać wcześniejszej spłaty zadłużenia. Jak napisać wniosek o zwrot prowizji bankowej, do kogo go [...]
Redakcja OfinRedakcja Ofin

Podatek od pożyczki – kto musi płacić?

Nierozliczenie się z Urzędem Skarbowym za podatek od pożyczki grozi stosunkowo wysoka kara finansowa. Jaki rodzaj opodatkowania obowiązuje w przypadku zobowiązań finansowych? Czy każda pożyczka jest obarczona podatkiem PCC? Sprawdź, czy [...]
Redakcja OfinRedakcja Ofin
5 1 vote
Ocena
Powiadomienia
Powiadom o
guest
2 komentarzy
najstarszy
najnowszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Monko
Monko
10 miesięcy temu
Ocena :
     

Niestety, nie jest to takie proste, zeby Twoj dlug sie przedawnil, a pewnie niektorym sie wydaje, ze nie trzeba placic i czekac az dlug sie przedawni, a to nie tak dziala.

Funki
Funki
10 miesięcy temu

Zamiast zastanawiać się CO ZROBIC ZEBY TWOJ DLUG SIE PRZEDAWNIL, zastanów się co zrobic zeby z tego dlugu wyjsc.