kształt

Gwarancja bankowa – zabezpieczenie finansowe dla osób fizycznych i firm

Gwarancja bankowa
Gwarancja bankowa jest formą wsparcia finansowego dla przedsiębiorców, którzy dokonują transakcji na wysokie kwoty. Umowa gwarancji bankowej zobowiązuje bank do wypłacenia kontrahentowi określonej kwoty pieniędzy, jeśli dany przedsiębiorca nie wywiąże się ze swojego zobowiązania. Ten sposób zabezpieczenia wierzytelności podnosi wiarygodność finansową firm i zwiększa szanse na podpisanie umowy handlowej czy otrzymanie kredytu. Jaki jest koszt gwarancji bankowej i czy warto się na nią zdecydować?

Co to jest gwarancja bankowa?

Gwarancje bankowe to jedna z form osobistego zabezpieczenia kredytu lub innej wierzytelności. W umowie bank zobowiązuje się, że zapłaci beneficjentowi gwarancji (na jego żądanie) określoną sumę pieniężną w wypadku, gdyby dłużnik nie spełnił swojego świadczenia. Kwota gwarancji nie jest uzależniona od wartości zobowiązania, jakie zabezpiecza. Gwarancja bankowa może dotyczyć zwrotu zaliczki, należytego wykonania umowy, spłaty kredytu gotówkowego lub rat leasingowych, zapłaty cła, zapłaty za otrzymany towar etc.

Zgoda banku na zostanie gwarantem sprawia, że zleceniodawca gwarancji staje się zdecydowanie bardziej wiarygodnym kontrahentem. Przelewu wierzytelności z gwarancji bankowej można dokonać wraz z przeniesieniem wierzytelności zabezpieczonej gwarancją.

Wypłata środków następuje, gdy beneficjent gwarancji spełni określone warunki zapłaty i dostarczy do banku potwierdzające to dokumenty wraz żądaniem zapłaty we wskazanej formie. Bank, który udzielił gwarancji, może wypłacić sumę gwarancyjną bezpośrednio lub za pośrednictwem innego banku.

Rodzaje gwarancji bankowych

W bankach możliwa jest gwarancja bankowa dla osoby fizycznej, jak i gwarancja dla firm. Najczęściej spotykane są gwarancje bankowe dla firm, których działalność wiąże się z transakcjami na naprawdę wysokie kwoty. Takie zabezpieczenie bankowe podnosi wiarygodność przedsiębiorstwa w oczach kontrahentów, ponieważ daje beneficjentowi pewność odzyskania swoich pieniędzy niezależnie od przyszłej sytuacji finansowej firmy. Gwarancje bankowe zdecydowanie zwiększają też szanse na wysoki kredyt gotówkowy w innym banku, na korzystnych warunkach.

Niezależnie od zleceniodawcy, wyróżnić możemy dwa rodzaje gwarancji bankowych. Jest to:

 • gwarancja warunkowa – bank wypłaca sumę gwarancyjną wyłącznie w sytuacji, gdy beneficjent świadczenia spełni wszystkie warunki zapisane w umowie gwarancyjnej, a bank potwierdzi zasadność roszczenia,
 • gwarancja bezwarunkowa – na żądanie beneficjenta bank wypłaca mu całą sumę gwarancyjną, przy czym nie sprawdza zasadności roszczenia i nie wymaga dołączania dodatkowej dokumentacji.

Jak uzyskać gwarancję bankową?

Udzielenie gwarancji następuje na wniosek przedsiębiorstwa. Bank rozpatruje go podobnie jak wniosek o kredyt. Przeprowadzana jest ocena zdolności kredytowej i sytuacji finansowej przedsiębiorstwa oraz rokowań firmy na przyszłość. Konieczne może być również założenie konta lub ustanowienie zabezpieczenia umowy hipoteką na posiadanej nieruchomości lub określoną kwotą gotówki.

Po uregulowaniu wszystkich opłat i dopełnieniu formalności, podpisywana jest umowa gwarancji bankowej.

Gwarancja bankowa – koszt

Umowa gwarancji bankowej podnosi wiarygodność przedsiębiorcy w oczach kontrahenta. Szczególnie, że wykorzystywana jest głównie przy transakcjach na wysokie kwoty. Niestety, uzyskanie gwarancji może zleceniodawcę sporo kosztować. Opłaty związane z gwarancją bankową pobierane są za wszystkie działania banku. Poniżej zestawienie najważniejszych kosztów gwarancji:

Gwarancja bankowa – wybrane koszty:

 • opłata za przygotowanie projektu gwarancji/promesy gwarancji – opłata jest pobierana w przypadku rezygnacji klienta z wystawienia gwarancji/promesy,
 • prowizja za wystawienie gwarancji (od kwoty transakcji),
 • prowizja za podwyższenie kwoty gwarancji (od kwoty podwyższenia),
 • prowizja za przedłużenie okresu ważności gwarancji (od kwoty pozostającego salda),
 • wypłata roszczenia z tytułu gwarancji,
 • opłata za wystawienie przez bank promesy gwarancji.

Prowizja za wystawienie gwarancji i promesy pobierana jest co miesiąc z góry, od daty wystawienia dokumentu aż do dnia wygaśnięcia zobowiązań banku. Prowizja za wystawienie promesy gwarancji pobierana jest niezależnie od prowizji za wystawienie gwarancji, chyba że uzgodniono inne warunki umowy. Poniżej porównanie opłat za gwarancje bankowe dla firm w wybranych instytucjach finansowych.

Zabezpieczenie umowy gwarancją bankową – jak wygląda wzór pisma?

Gwarancja bankowa może mieć inny wzór w zależności od jej celu i powodu, dla którego ma być wystawiona. Zapisy umowy muszą być precyzyjne i nie budzić wątpliwości żadnej ze stron. Umowa gwarancji bankowej musi być sporządzona w formie pisemnej (inaczej może być uznana za nieważną), a dokument powinien jasno określać:

 • zleceniodawcę gwarancji (jest uczestnikiem ale nie stroną umowy),
 • strony umowy – beneficjent gwarancji i gwarant (bank),
 • bank, który udzielił potwierdzenia gwarancji, jeśli jest ona konieczna,
 • wytyczną chronionej wierzytelności,
 • dokumentację wymaganą przez bank,
 • sumę gwarancyjną (kwotę gwarancji jaka może zostać wypłacona),
 • możliwość zwiększenia lub zmniejszenia sumy gwarancyjnej,
 • okres obowiązywania umowy gwarancyjnej,
 • czynniki mogące spowodować ustanie gwarancji,
 • zobowiązanie banku do wypłaty świadczenia gotówkowego (,
 • formę gwarancji (bezwarunkowa lub warunkowa),
 • formę żądanej zapłaty,
 • termin realizacji wypłaty,
 • zezwolenie na weryfikację tożsamości beneficjenta gwarancji,
 • datę i miejsce podpisania gwarancji,
 • regulacje prawne, którym podlega gwarancja bankowa.

Jak gwarancja bankowa jest regulowana przez prawo bankowe?

Gwarancja bankowa regulowana jest przez KC oraz Prawo bankowe Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. z późniejszymi zmianami art. 80 do 92. Banki mogą na zlecenie udzielać i potwierdzać gwarancje bankowe, poręczenia, a także otwierać i potwierdzać akredytywy.

W sytuacji, gdy bank potwierdził zobowiązanie innego banku wynikające z gwarancji bankowej, beneficjent może kierować swoje roszczenia do:

 • banku, który udzielił gwarancji,
 • do banku, który potwierdził gwarancję,
 • do obu tych banków łącznie, aż do zupełnego zaspokojenia roszczeń wierzyciela.

Okres obowiązywania gwarancji bankowej

W umowie z bankiem określony jest termin obowiązywania gwarancji oraz sytuacje, w których umowa gwarancyjna może zostać uznana za nieważną. Bank może odmówić wypłacenia świadczenia, jeśli:

 • zleceniodawca gwarancji udokumentuje, że wypełnił warunki umowy między nim a wierzycielem (dług został spłacony),
 • beneficjent gwarancji zrezygnuje z gwarancji bankowej lub pisemnie potwierdzi zwolnienie banku z umowy gwarancji,
 • zaistnieją inne określone w umowie gwarancji bankowej powody.

Przedawnienie roszczeń z tytułu gwarancji bankowych, które stały się wymagalne, następuje po 6 latach. Bieg przedawnienia liczony jest od dnia, w którym przedłożono skuteczne żądanie zapłaty. W tym okresie roszczenie jest wymagalne, nawet jeśli wygasło już zobowiązanie obejmowane przez gwarancję.

Tabela kosztów gwarancji bankowych:

Bank Załóż konto Wystawienie gwarancji Zmiana warunków Projekt gwarancji Wpłata świadczenia Wypłata roszczenia
gwarancja bankowa mBank Złóż wniosek maks. 3%, min. 500 zł min. 500 zł 500 zł 0,2%, min. 500 zł, max 1 000 zł
gwarancja bankowa ING Złóż wniosek min 0,2 %, min.100 zł min.100 zł 100 zł 100 zł 600 zł
gwarancja bankowa PKO BP Złóż wniosek 200 zł 200 zł 0,2%, min. 150 zł 200 zł 0,25%, min. 500 zł, max. 2 000 zł
gwarancja bankowa BOŚ Bank Złóż wniosek 0,10%, min.100 zł, max. 500 zł 1,00% min.100 zł min.200, max. 500 zł 0,20%, min.100 zł 0,20% min.100 zł
gwarancja bankowa Millennium Złóż wniosek 1,50%-0,75% (zależnie od kwoty gwarantowanej), min. 200 zł min. 200 zł 100 zł 0,75%, min. 200 zł 0,2% min. 200 zł
gwarancja bankowa Pekao Złóż wniosek 200 zł 200 zł min. 0,75% 200 zł min. 0,5% min. 200 zł
gwarancja bankowa Santander BP Złóż wniosek 0,5% – 5%, min. 300 zł min. 300 zł – za podwyższenie kwoty 200 zł min. 100 zł 0,5% min. 200 zł

 

Czytaj także:

Konopi inwestorzy – chwilowa moda czy okazja na zysk?

Konopna gorączka na całym świecie Dziś 37 spośród 50 kontynentalnych stanów USA zalegalizowało w jakimś stopniu marihuanę. Kanada legalizację ma dawno za sobą. W Europie Niemcy obiecali swoim obywatelom legalny rynek marihuany od 2024 [...]
Redakcja Ofin Redakcja Ofin

Kredyt studencki – najważniejsze informacje

Czym jest kredyt studencki? Kredyt na studia, a właściwie kredyt studencki jest formą kredytu, z którego korzystać mogą studenci którzy nie ukończyli 30 roku życia oraz doktoranci do 35 lat. Przeznaczona może być na pokrycie kosztów [...]
Redakcja Ofin Redakcja Ofin
0 0 votes
Ocena
Powiadomienia
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments