kształt

Kwota wolna od zajęcia 2019 – ile może zabrać komornik?

Kwota wolna od zajęcia 2019 - ile może zabrać komornik?
Grozi ci egzekucja komornicza? Sprawdź ile komornik może zabrać z konta oraz jaka jest kwota wolna od zajęcia w 2019 roku. Poznaj uprawnienia komornika i sprawdź jakie czekają cię konsekwencje niespłaconych długów. Na końcu tekstu podpowiemy jak złożyć wniosek do komornika o odblokowanie konta bankowego oraz czy możliwa jest pożyczka dla bardzo zadłużonych.

Kwota wolna od zajęcia komorniczego 2019

Zgodnie z prawem komornik może zająć do 50 proc. wynagrodzenia za pracę, a jeśli źródłem zadłużenia są świadczenia alimentacyjne – do 60 proc. pensji. To ile komornik może zabrać z pensji zawsze zależny od obowiązującej w danym roku płacy minimalnej i wymiaru czasu pracy pracownika wskazanym w umowie o pracę. Kwota wolna od potrąceń dla osób pracujących w niepełnym wymiarze godzin zmniejsza się proporcjonalnie do wymiaru etatu.

Kwota wolna od zajęcia komorniczego 2018 za umowę o pracę na pełen etat wynosiła 1530 zł, natomiast kwota wolna od zajęcia 2019 sięgać będzie 1633 zł, czyli tyle ile wynosi płaca minimalna netto. Miesięczne dochody dłużnika na poziomie co najmniej 3266 zł na rękę uprawniają komornika do egzekucji nawet 50 proc. tej kwoty. Komornik ma prawo wymagać od nas części dochodów pochodzących ze świadczeń takich jak emerytura czy renta.

Czym jest kwota wolna od egzekucji?

Kwota wolna od egzekucji komorniczej to prawnie ustalona suma pieniędzy, jaką komornik musi pozostawić do dyspozycji dłużnika, by nie został on bez środków do życia. Dotyczący niej zapis został wprowadzony do kodeksu pracy pod nazwą kwota wolna od potrąceń. Zgodnie z art. 87 KP: “Wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wpłat dokonywanych do pracowniczego planu kapitałowego, jeżeli pracownik nie zrezygnował z ich dokonywania – przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne”1.

Kwota wolna od zajęcia komorniczego może być zróżnicowana zależnie od:

 • rodzaju potrącenia – potrącenia mogą być następstwem niespłaconych długów alimentacyjnych, świadczeń innych niż alimentacyjne, udzielonych i nierozliczonych zaliczek pieniężnych czy niezapłaconych kar pieniężnych z odpowiedzialności porządkowej;
 • wymiaru godzin pracy – kwota wolna od egzekucji ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu wraz ze skróceniem godzin pracy dłużnika, co ma bezpośredni wpływ na poziom jego dochodów;
 • miejsca zamieszkania dłużnika – jeśli miejsce pracy dłużnika jest w innym mieście niż jego stałe miejsce zamieszkania, koszt uzyskania przychodu jest wyższy niż podstawowy, co wpływa na obniżenie kwoty wolnej od potrącenia komorniczego.

Kwota wolna od zajęć komorniczych liczona jest oddzielnie dla każdego miesiąca. Niewykorzystana kwota wolna od zajęcia nie przechodzi na kolejny miesiąc, zatem limit zajęcia komorniczego nie ulega podwyższeniu.

Zajęcie komornicze – ile może zabrać komornik z konta, pensji i emerytury

Wpisanie do KRD jest dla wielu dłużników mniej stresujące niż zajęcia komornicze, ponieważ wpływają one bezpośrednio na pogorszenie naszej sytuacji materialnej. Ile komornik może zabrać z wypłaty? Jeśli dłużnik zarabia najniższą krajową, komornik nie może mu zająć ani grosza. W przypadku wyższej wypłaty, komornik ma prawo dokonać egzekucji 50 proc. wynagrodzenia do limitu kwoty 1633 zł netto. W przypadku zajęć za długi alimentacyjne komornik może zająć 60 proc. pensji (niezależnie od jej wysokości) oraz wszystkie premie, nagrody, pensje trzynastki, odprawy, odszkodowania czy prowizje.

Ustawowo wszystkie świadczenia o charakterze socjalnym są w całości zwolnione z egzekucji komorniczych. Zatem czy komornik może zająć 500+? Według ogólnych zasad świadczenia socjalne na rachunku bankowych są bezpieczne od zajęć komorniczych. Jeśli jednak na konto wpływają także inne dochody i łączna wysokość wpływów przekracza kwotę wolną od zajęcia – komornik może zająć konto. By odzyskać pieniądze ze świadczeń socjalnych, dłużnik musi złożyć wniosek o ograniczenie egzekucji z rachunku bankowego do komornika.

Egzekucji komorniczej podlega także emerytura i renta, jednak w obydwu przypadkach komornik ma obowiązek pozostawienia na koncie dłużnika 75 proc. otrzymywanego świadczenia. Częściowemu zajęciu podlega także zasiłek macierzyński, chorobowy czy pogrzebowy. W tych przypadkach komornik może domagać się od 25 do 60 proc. wysokości świadczenia. Osoby utrzymujące się z zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium są zwolnieni z egzekucji w przypadku długów niealimentacyjnych. Dłużnicy w trakcie egzekucji powinni mieć także świadomość, że komornik może zająć zwrot podatku PIT oraz nadpłaty podatku. Dotyczy to także ulgi na dziecko.

Czego nie może zająć komornik – co nie podlega egzekucji komorniczej?

Nawet podczas egzekucji komorniczej prawa dłużnika są ważniejsze niż wierzyciela. Uprawnienia komornika umożliwiają mu zajęcie znacznej części naszych dochodów, jednak nie wszystkich. Czego nie może zająć komornik? Standardowo z egzekucji wyłączony jest:

 • zasiłek rodzinny i pielęgnacyjny,
 • świadczenia alimentacyjne,
 • świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów,
 • świadczenia rodzinne,
 • dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe i dla sierot zupełnych,
 • zasiłki dla opiekunów,
 • świadczenia z pomocy społecznej,
 • świadczenia integracyjne,
 • świadczenie wychowawcze,
 • jednorazowe świadczenie, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, 500+.

W określonych przypadkach możliwa jest egzekucja niektórych świadczeń. Warunkiem jest posiadanie dodatkowego źródła dochodu i możliwość zabezpieczenia podstawowych potrzeb. Ile musi zostawić komornik? Kwota wolna od zajęcia na koncie powinna wynieść 75 proc. wynagrodzenia minimalnego przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi i 90 proc. wynagrodzenia minimalnego przy potrącaniu kar pieniężnych przewidzianych w art. 108 KP2, który dotyczy kar porządkowych. Najniższa realna kwota, której komornik nie może zabrać, wynosi 40 proc. minimalnego wynagrodzenia netto. Tej kwoty nie można egzekwować nawet za alimenty.

Zablokowane konto przez komornika – jak odblokować?

Niezapłacone długi mogą być źródłem poważnych konsekwencji. Pierwszym etapem egzekwowania długu jest wizyta windykatora terenowego, kolejnym przekazanie sprawy do sądu i rozpoczęcie egzekucji komorniczej. Najszybszą metodą odzyskania wierzytelności jest blokada konta przez komornika. Zajęcie konta umożliwia przekazanie części naszych dochodów do komornika za pośrednictwem banku. Zajęta kwota jest następnie przekazywana wierzycielowi. Egzekucji podlegać będą zarówno środki już zgromadzone na koncie, jak i te, które dopiero na nie wpłyną. Wolne od potrąceń będzie 75 proc. wpływów z umowy o pracę. Zajęcie konta ma też inne negatywne następstwa.

Na podstawie tytułu wykonawczego wystawionego przeciwko dłużnikowi pozostającemu w związku małżeńskim można prowadzić egzekucję z rachunku wspólnego dłużnika i jego małżonka. Ponadto na skutek zajęcia rachunku bank ma zakaz wypłacania pieniędzy z rachunku do wysokości wskazanej przez komornika. Bank ma także prawo wypowiedzieć nam limit kredytowy na koncie i kartę kredytową oraz zablokować środki na rachunku oszczędnościowym.

Kiedy komornik blokuje konto, bank nie musi powiadamiać dłużnika. Powinien to listownie zrobić sam komornik lub inny organ, który dokonał zajęcia. Jak długo komornik może blokować konto? To zależy od samego dłużnika. Odblokowanie konta przez komornika następuje w trzech sytuacjach:

 • całe zadłużenie zostało spłacone,
 • podpisano ugodę z wierzycielem,
 • podniesiono zarzut przedawnienia roszczenia.

Czas kiedy komornik musi odblokować konto następuje natychmiast po wygaśnięciu zadłużenia. Jeśli tego nie zrobi, dłużnik powinien złożyć wniosek do komornika o odblokowanie konta bankowego i wystosować skargę na przewlekłość postępowania egzekucyjnego.

Konto bez komornika – czy istnieje konto, na które nie wejdzie komornik?

Zajęcie komornicze wynagrodzenia to nie wszystko. Jeśli miesięczna pensja jest wyższa niż ustalona kwota wolna od zajęcia, to bank ma prawo dokonać potrącenia z wynagrodzenia i przesłać nadwyżkę pieniędzy na konto komornika. Jest to tzw. zajęcie komornicze rachunku bankowego. W takim wypadku gdy pensja pracownika jest wypłacana na rachunek bankowy, komornik może część wypłaty powyżej kwoty wolnej od zajęcia komorniczego. Kwota wolna od zajęcia komorniczego 2019 w przypadku zablokowania rachunku bankowego wynosi 75 proc. minimalnego wynagrodzenia i ta kwota może być wypłacona dłużnikowi przez bank. Wyjściem w tej sytuacji wydaje się być konto bez komornika.

Sprawdź informacje o spirali kredytowej i jak z niej wyjść na wiele sposobów.

Z tej opcji skorzystać mogą osoby, które chcą zabezpieczyć przed zajęciami otrzymywane świadczenia socjalne (np. 500+). Tak zwane konto socjalne to obecnie jedyna szansa na konto wolne od komornika nawet, jeśli zgromadzone na nim środki będą wyższe niż kwota wolna od potrąceń. Warunkiem posiadania takiego rachunku jest przyjmowanie na niego wyłącznie dochodów pochodzących z świadczeń socjalnych, zasiłków czy dodatków socjalnych. Tych wpływów nie można mieszać z dochodami z alimentów czy umowy o pracę, ponieważ wtedy możliwe jest zajęcie konta przez komornika. Założenie konta jest możliwe w bankach takich jak: PKO, ING, Santander, mBank, Alior Bank czy Bank Spółdzielczy. Prowadzenie takiego rachunku jest darmowe jednak o posiadaniu konta mamy obowiązek powiadomić komornika.

Osoby, które nie pobierają świadczeń socjalnych i są w trakcie egzekucji komorniczej mogą skorzystać z karty prepaid. Są one pomocne m.in. wtedy, gdy pilnie potrzebujemy pożyczki na nieprzewidziane wydatki. Otrzymane pieniądze możemy przelać bezpośrednio na wcześniej zakupioną kartę prepaid. Umożliwi to w miarę swobodne operowanie pieniędzmi w trakcie egzekucji.

Pożyczka dla osób z zajęciami komorniczymi – gdzie taką znaleźć?

Pożyczki dla osób z komornikiem są dostępne wyłącznie w sektorze pozabankowym, jednak nawet tutaj istotny jest poziom i rodzaj zadłużenia. Brak zdolności kredytowej ogranicza pole manewru na rynku pożyczek. Możliwe jest co prawda wzięcie pożyczki bez sprawdzania BIK, jednak ten rodzaj oferty charakteryzuje się dość krótkim okresem kredytowania. Osoby szukające pożyczki dla mocno zadłużonych z długim okresem kredytowania powinny szukać ofert pożyczki pod zastaw i z poręczycielem. Warte uwagi są serwisy takie jak:

 • Rapida Money,
 • Autokapitał,
 • Monedo Now,
 • Aasa,
 • Ekassa,
 • Family Loan,
 • Kredyt dla zadłużonych,
 • Profi Credit.

Jeśli komornik zablokował nasze konto, najlepszym wyjściem będą pożyczki bez przelewu weryfikacyjnego i z dostawą do domu. Tylko w ten sposób komornik nie zajmie pieniędzy, o które wnioskowaliśmy. Wygodną opcją jest także limit kredytowy na karcie (np. Cardina). Umożliwi to wykonywanie operacji bezgotówkowych oraz wypłatę pieniędzy na całym świecie w miejscach oznaczonych logo MasterCard, nawet podczas egzekucji komorniczej.

Kwota wolna od zajęcia – podsumowanie najważniejszych informacji

Zajęcia komornicze do skomplikowany temat. By ułatwić zrozumienie artykułu, przygotowaliśmy zestawienie najczęściej zadawanych pytać dotyczących egzekucji i wysokości kwoty wolnej od zajęcia.

 1. Czy komornik może zabrać wszystko z konta? – Nie, obowiązuje kwota wolna od zajęcia komorniczego na rachunku bankowym.
 2. Czym jest kwota wolna od zajęcia? – Jest to suma, jaką na naszym koncie musi zostawić komornik.
 3. Ile komornik może zabrać z wypłaty? – Do 50 proc. wynagrodzenia od dłużników niealimentacyjnych i do 60 proc. wynagrodzenia od dłużników alimentacyjnych.
 4. Ile komornik może zabrać z pensji za alimenty? – Do 60 proc. dochodów.
 5. Ile komornik może zabrać z pensji minimalnej? – Przy pensji minimalnej egzekucja nie jest przeprowadzana.
 6. Ile komornik może zabrać z emerytury? – Od 25 proc.dochodów przy zwyczajnej egzekucji długów do 60 proc. przy egzekucji alimentacyjnej.
 7. Czy komornik może zająć konto bez powiadomienia? – Nie, jednak niezależnie od tego czy list do nas trafi, po dwóch tygodniach powiadomienie uznaje się za dostarczone.
 8. Zablokowane konto przez komornika – jak odblokować? – Odblokowanie konta przez komornika następuje w chwili gdy całe zadłużenie zostanie spłacone, jeśli podpisano ugodę z wierzycielem lub gdy nastąpiło przedawnienie długu.
 9. Czy komornik może zająć konto żony za długi męża? – Co do zasady tak, jednak najpierw egzekucji podlega jednak wspólne konto małżonków.

 1. https://www.arslege.pl/kwota-wolna-od-potracen-z-wynagrodzenia-za-prace/k10/a1270/ ostatni dostęp 11.02.2019
 2. https://www.arslege.pl/kary-porzadkowe/k10/a1295/ ostatni dostęp 11.02.2019

Czytaj także:

Konopi inwestorzy – chwilowa moda czy okazja na zysk?

Konopna gorączka na całym świecie Dziś 37 spośród 50 kontynentalnych stanów USA zalegalizowało w jakimś stopniu marihuanę. Kanada legalizację ma dawno za sobą. W Europie Niemcy obiecali swoim obywatelom legalny rynek marihuany od 2024 [...]
Redakcja Ofin Redakcja Ofin

Kredyt studencki – najważniejsze informacje

Czym jest kredyt studencki? Kredyt na studia, a właściwie kredyt studencki jest formą kredytu, z którego korzystać mogą studenci którzy nie ukończyli 30 roku życia oraz doktoranci do 35 lat. Przeznaczona może być na pokrycie kosztów [...]
Redakcja Ofin Redakcja Ofin
0 0 votes
Ocena
Powiadomienia
Powiadom o
guest
1 Komentarz
najstarszy
najnowszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Monia
Monia
4 lat temu

To jest smieszne, że komornik nie moze wejsc na minimalna krajowa, ale moze wejsc na nizsza emeryture!