Jak przebiega upadłość banku?
ofin.plBankiUpadłość banku - Co oznacza w praktyce?

Upadłość banku - Co oznacza w praktyce?

Upadłość banku to najprościej mówiąc sytuacja, w której dochodzi do zakończenia działalności banku ze względu na brak dysponowania przez niego wystarczającą ilością aktywów. O trudnej sytuacji bank zobowiązany jest poinformować Komisję Nadzoru Finansowego. KNF w związku z tym e zwykle decyzję o zawieszeniu dotychczasowej działalności banku i konieczności powołania odpowiedniego zarządu. Decyzja o zawieszeniu działalności banku może nastąpić już w ciągu 5 dni roboczych. Zlikwidowanie instytucji bankowej to jednak niejedyne rozwiązanie, ponieważ komisja może jeszcze wydać innemu podmiotowi przejęcie niewypłacalnego banku. Upadłość banku przebiega w pewnym sensie dwuetapowo. Etap I to moment ogłoszenia przez sąd upadłości banku, który ma jeszcze możliwość zawarcia układu. Gdy do tego nie dochodzi, następuje ogłoszenie upadłości przez sąd i wszczęcie postępowania o likwidacji majątku instytucji bankowej. Etap II to już moment określenia przez sędzie-komisarza terminu, w jakim mają zostać złożone oferty oraz warunki przejęcia banku z ogłoszoną upadłością przez inne instytucje bankowe. W przypadku sprzedaży instytucji bankowej, ale nie w całości, może dojść do sytuacji, w której sprzedaży zostaną poddane poszczególne składniki majątku upadłego banku. Po ogłoszeniu upadłości przez bank następuje zwykle rozwiązanie organów zarządzających i nadzorczych banku, a także wygaśnięcie zarządu komisarycznego. Co więcej, powołany zostaje likwidator a uprawnienia do odpraw pieniężnych i wynagrodzeń za okres po ogłoszeniu upadłości przestają być należne wszystkim pracownikom, którzy wchodzą w skład organów banku. Jeśli chodzi o klientów indywidualnych, to upadłość banku oznacza dla nich rozwiązanie umów zawartych z bankiem. Bezpieczeństwo ich środków zapewnia Bankowy Fundusz Gwarancyjny, który zabezpiecza je aż do równowartości 100 000 euro przysługującej jednemu klientów. Przy obliczeniach kwoty, jaka zostanie klientom przyznana, BFG uwzględnia to, jakimi środkami dysponowali przed ogłoszeniem upadłości. Klienci powinni się przy tym liczyć, że jeśli na swoich rachunkach bankowych dysponowali przed upadłością banku kwotą większą niż wspomniane wyżej 100 000 euro, to możliwe, że fundusz nie pomoże odzyskać wszystkich należnych im środków. Ogłoszenie upadłości przez bank wiąże się z dużym stresem ze strony jego pracowników. Polepszający jest fakt, że ich sytuacja jest lepsza niż w przypadku pracowników firmy z ogłoszoną upadłością. Pracownicy banku uprawnieni są do otrzymania nie tylko odprawy pieniężnej, ale i wynagrodzenia obejmującego konkretny okres już po ogłoszeniu upadłości przez bank. Główną różnicą między upadłością banku a upadłością firmy jest eskalacja skutków. Upadłość banku wiąże się z większym zachwianiem stabilności systemu finansowego, co zwykle wymaga również bardziej wzmocnionego nadzoru i interwencji ze strony władz, takich jak choćby KRS. Jeśli zaś chodzi o upadłość firmy, to skutki w dużej mierze zależą od wielkości przedsiębiorstwa. Mimo wszystko skutki upadłości mają węższy zasięg niż w przypadku upadłości banku. Choć upadłość banku nie zdarza się często, to jednak miała niejednokrotnie miejsce i w Polsce. Swoją upadłość ogłosiły m.in. banki, takie jak Savim Bank, Bank Staropolski, czy Getin Bank.

Upadłość banku - co to jest?

Upadłość banku to sytuacja, w której dochodzi do zakończenia działalności banku ze względu na brak dysponowania przez niego wystarczającą ilością aktywów, które pozwoliłyby zaspokoić główne zobowiązania banku. O fakcie tym bank zobowiązany jest poinformować Komisję Nadzoru Finansowego (KNF), która w takich sytuacjach wydaje zwykle decyzję o zawieszeniu dotychczasowej działalności banku i powołania w związku z tym odpowiedniego zarządu. Na taką decyzję nie trzeba długo czekać, KNF może wydać decyzję o zawieszeniu działalności banku do 5 dni roboczych. Komisja ma jeszcze jedno wyjście - może wydać innemu podmiotowi przejęcie niewypłacalnego banku.

Jak przebiega upadłość banku?

Upadłość banku przebiega w pewnym sensie dwuetapowo. W etapie I gdy dochodzi do ogłoszenia przez sąd upadłości banku, ale ten ma jeszcze możliwość zawarcia układu. Jeśli jednak do tego nie dojdzie, wtedy ogłoszenie upadłości przez sąd z możliwością zawarcia układu, automatycznie jest zmienione na postępowanie o likwidacji majątku instytucji bankowej. W tym momencie następuje etap II, czyli określenie przez sędzie-komisarza w porozumieniu z KNF dokładnego terminu, w jakim mają zostać złożone oferty oraz warunki przejęcia banku z ogłoszoną upadłością przez inne instytucje bankowe. Gdyby doszło do sprzedaży instytucji bankowej, jednak nie w całości, wtedy może dojść do sytuacji, w której sprzedaży zostaną poddane poszczególne składniki majątku upadłego banku.

Po ogłoszeniu upadłości banku:

 • Następuje rozwiązanie zarówno organów zarządzających, jak i nadzorczych banku,
 • Następuje wygaśnięcie zarządu komisarycznego,
 • Powołany zostaje likwidator,
 • Uprawnienia do odpraw pieniężnych i wynagrodzeń za okres po ogłoszeniu upadłości przestają być należne wszystkim pracownikom, którzy wchodzą w skład organów banku,
 • Rozwiązaniu ulegają wszelkie umowy na rachunku bankowym,
 • Oprocentowanie zostaje naliczane wyłącznie do dnia, w którym ogłoszona została upadłość banku.

Co upadłość banku oznacza dla klientów banku?

Dla klientów banku ogłoszenie upadłości przez instytucje banku budzi duży niepokój w związku ze środkami zgromadzonymi przez nich na koncie, a także umowami kredytowymi, jakie zawarli z bankiem.

Upadłość banku w praktyce oznacza dla klientów indywidualnych rozwiązanie umów, jakie mieli zawarte z bankiem. Środkami zgromadzonymi na rachunku bankowym klienci nie muszą się obawiać, ponieważ nie tracą do nich dostępu. Bezpieczeństwo środków zapewnia Bankowy Fundusz Gwarancyjny, który zabezpiecza je aż do równowartości 100 000 euro przysługującej jednemu klientowi. Oznacza to, że jest to łączna kwota, która przysługuje jednemu klientowi, bez względu na to ile dotychczas środków posiadał w banku, który ogłosił upadłość. Należy przy tym liczyć się z tym, że przy obliczeniach kwoty, jaka zostanie klientowi upadłemu banku przyznana, BFG uwzględnia to, jakimi środkami dysponował on jeszcze przed ogłoszeniem upadłości. Co więcej, istnieje duże prawdopodobieństwo, że klienci, którzy na swoich rachunkach bankowych dysponowali przed upadłością banku kwotą większą niż wspomniane wyżej 100 000 euro, bardzo możliwe, że fundusz nie pomoże odzyskać wszystkich należnych im środków.

Klienci nie muszą z kolei obawiać się oprocentowaniem rachunku bankowego, ponieważ naliczane jest jedynie do dnia, w którym ogłoszona została upadłość banku. Klienci mogą odebrać swoje środki w ciągu 5 lat w siedzibie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego lub placówkach, które zostaną im w tym celu wskazane.

Jak wygląda spłata kredytu po upadłości banków?

Spłata kredytu po upadłości banków wbrew pozorom nie ulega zmianie. Wyjątek stanowią umowy, które zostały już sporządzone, ale sam kredyt nie został jeszcze klientowi udzielony przez bank. Tak więc, jeśli bank ogłosił upadłość, ale co ważne nie został przejęty przez inną instytucję bankową, wtedy klient zobowiązany jest do spłaty rat na ten sam rachunek, jaki wskazany ma w umowie kredytowej. Jeśli natomiast bank został przejęty przez inną instytucję, wtedy kredytobiorcy otrzymają nowy numer rachunku bankowego, na który zobowiązani są do uregulowania należnych zobowiązań.

Czy sama upadłość banku może usprawiedliwiać nieuregulowanie rat kredytu? Nieuregulowanie rat kredytu, nawet w sytuacji, w której doszło do upadłości banku, w żadnym wypadku nie usprawiedliwia kredytobiorcy i nie zwalnia go z poniesienia w związku z tym konsekwencji. Procedura jest właściwie taka sama, jak w przypadku standardowego niespłacania przez klienta banku rat kredytu - może zostać wszczęta przeciwko niemu egzekucja lub windykacja. Co ważne, kredytobiorca powinien mieć na uwadze, że konsekwencje te mogą być znacznie bardziej dotkliwe w przypadku banku, który ogłosił upadłość. Kredytobiorcy, który uchyla się od spłaty rat kredytu, może grozić wypowiedzenie umowy, a nawet konieczność natychmiastowej spłaty kredytu.

Co się dzieje z lokatami po upadłości banku?

To, co dzieje się z lokatami po upadłości banku w dużej mierze zależy od decyzji podjętej przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, ponieważ to od niego w dużej mierze zależy, czy klientowi banku wypłacone w 100% zostaną środki, jakie zgromadził na lokatach. Sytuację polepsza fakt, że w Polsce obowiązuje gwarancja wypłaty depozytów wsparta systemem prawnym.

Co upadłość banku oznacza dla pracowników banku?

Sytuacja pracowników banku z ogłoszoną upadłością w dużej mierze zależna jest od tego, czy bank zostanie przejęty przez inną instytucją bankową. Przejęcie banku przez inne instytucje daje pracownikom upadłego banku większe szanse na zatrudnienie, ponieważ przejęcie banku przez inny bank wiąże się z powiększeniem przedsiębiorstwa, a co za tym idzie potrzebą zatrudnienia większej ilości specjalistów. Gdyby jednak nie doszło to przejęcia upadłego banku przez inną instytucję bankową, wtedy każda osoba wchodząca w jego skład uprawniona jest do otrzymania nie tylko odprawy pieniężnej, ale i wynagrodzenia obejmującego konkretny okres już po ogłoszeniu upadłości przez bank.

Upadłość w Polskich bankach

Ogłoszenie przez bank upadłości jest sytuacją, która nie zdarza się często. Niemniej jednak również w Polsce miało miejsce ogłoszenie upadłości przez następujące banki:

 • Agrobank,
 • Savim Bank,
 • Bank Staropolski,
 • Bank Promocji Eksportu Animex,
 • Bank Komercyjny Posnania,
 • Getin Bank.

Upadłość banku a upadłość firmy - czym się różni?

Główną różnicą między ogłoszeniem upadłości banku, a upadłości firmy jest przede wszystkim eskalacja tego skutków. Upadłość banku wiąże się zwykle z bardziej znaczącym wpływem na stabilność systemu finansowego, co zwykle wymaga również bardziej wzmocnionego nadzoru i interwencji ze strony władz, takich jak choćby KRS. Co więcej, upadłość banku dotyka nie tylko jego pracowników, ale i bezpośrednio jego klientów. Sprawa się przy tym komplikuje, ponieważ upadłość banku powoduje, że klienci nie mogą już korzystać z rachunku bankowego, na które otrzymują swoje wynagrodzenie, rentę czy emeryturę. Jeśli klienci upadłego banku posługiwali się otworzonym w nim kontem do stałych zleceń, również to będzie wymagać od nich otworzenia konta w innym banku i podania nowego numeru rachunku do stałych zleceń. Poza tymi dość oczywistymi skutkami, upadłość banku może przełożyć się na funkcjonowanie systemu finansowego w całym kraju, a także wzbudzić niechęć do korzystania z usług bankowych oraz inwestowania. Co więcej, upadłość banku wiąże się z koniecznością poinformowania o tym Komisji Nadzoru Finansowego, która powołuje w tej sprawie odpowiedni do tego zarząd, co ukazuje powagę sytuacji, która rośnie w związku z możliwością niewypłacenia wszystkich środków zgromadzonych przez klientów na jego rachunku bankowym czy lokacie.

Jeśli zaś chodzi o upadłość firmy, to skutki tego w dużej mierze zależą od jej wielkości. Mimo jednak wszystko ich eskalacja ma bez wątpienia węższy zasięg niż w przypadku upadłości banku. Jedną z głównych różnic jest powołanie odpowiednich organów sprawujących nadzór nad procesem upadłości. W przypadku upadku firmy sąd powołuje Tymczasowy Nadzór Sądowy w celu zbadania dokładnej sytuacji dłużnika, a także w celu ustalenia dokładnej wartości firmy czy kosztów postępowania. Co więcej, po ogłoszeniu upadłości firmy przez jego właściciela, kontrolę nad jej majątkiem przejmuje syndyk, a już po upłynnieniu całego majątku posiadanego przez upadłego, środki finansowe zostaną podzielone pomiędzy wierzycielami. Jeśli zaś chodzi o sytuację pracowników, to w przypadku upadłości firmy są oni w gorszej sytuacji niż pracownicy banku, który ogłosił upadłość. W przypadku pracowników firmy, która ogłosiła upadłość, pracodawca ma prawo rozwiązać umowy ze wszystkimi zatrudnionymi pracownikami, a nawet z tymi w wieku przedemerytalnym, czy będącymi na urlopie macierzyńskim. Co więcej, w tej sytuacji okres wypowiedzenia wynosi jedynie jeden miesiąc, a za pozostałe dwa pracownik otrzyma odszkodowanie.

Podsumowanie najważniejszych informacji na temat upadłości banków

Upadłość banku to sytuacja, w której dochodzi do zakończenia działalności banku. Spowodowane jest to m.in. dysponowaniem przez bank niewystarczającą ilością aktywów, które pozwoliłyby zaspokoić jego główne zobowiązania. Bank zobowiązany jest natychmiast poinformować Komisję Nadzoru Finansowego, aby ta mogła wydać decyzję o zawieszeniu dotychczasowej działalności banku, a także powołać w związku z tym odpowiedni zarząd. Co ważne, nawet po ogłoszeniu upadłości przez bank, kredytobiorcy nadal zobowiązani są spłacania regularnych rat kredytu. Warunki spłaty kredytu pozostają niezmienne, w tym wysokość rat kredytu czy terminy spłat.

 

Często zadawane pytania

Jak organy regulacyjne nadzorują proces upadłości banku i jakie wymagania muszą zostać spełnione?
Proces upadłości banku nadzorują Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) i Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG). Wymaganiem, jakie musi zostać spełnione do powołania powyższych organów, jest zgłoszenie przez bank, że nie może wywiązać się on z głównych zobowiązań i dysponuje wystarczającą ilością aktywów.
Jakie są główne motywacje za przeprowadzeniem upadłości banku?
Głównymi motywacjami przeprowadzania upadłości banku jest m.in. uniknięcie kryzysu finansowego, zapewnienie ochrony deponentom, a także uniknięcie zaburzeń na rynku.
Czy upadłość banku zawsze prowadzi do jego likwidacji?
Nie, upadłość banku nie zawsze musi prowadzić do jego likwidacji. Poza ogłoszeniem upadłości komisja może podjąć również decyzję o przejęciu banku przez inną instytucję bankową.
Jakie są najlepsze praktyki, które banki mogą wdrożyć, aby zmniejszyć ryzyko upadłości i zabezpieczyć swoje finanse?
Dobrą praktyką dla banku w celu zabezpieczenia jego finansów, jest stosowanie się do wytycznych określonych w dyrektywie o upadłości banków. Dzięki dyrektywie inne instytucje finansowe mogą udzielić pomocy bankowi, któremu grozi upadłość. Poza tym dyrektywa pozwala zapobiegać zagrożeniom dla banku już na wczesnym etapie. Warto również, aby banki na bieżąco monitorowały raporty giełdowe banku oraz analizowały dane otrzymane ze sprawozdań finansowych.

Komentarze

Empty comments
Zostaw swój komentarz!
Nie znaleźliśmy żadnej opinii o tym produkcie. Pomóż innym klientom. Podziel się swoją opinią jako pierwszy.
Dodaj komentarz
Twoja ocena
5
Dodaj komentarz
Twoja ocena
5