Tajemnica bankowa
ofin.plBankiTajemnica bankowa - najważniejsze informacje

Tajemnica bankowa - co to takiego?

Dokładne zasady tajemnicy bankowej określa ustawa o Prawie bankowym. Zgodnie z nim, tajemnicy bankowej podlegają zarówno pracownicy banku, jak i osoby, za pośrednictwem których wykonuje on czynności bankowe. Tajemnica bankowa obejmuje również sam bank, jako instytucję. Jest to więc gwarancja tego, że poufne informacje nie wyciekną na żadnym etapie relacji bank - klient.

Co podlega tajemnicy bankowej?

Wspomniana wcześniej ustawa reguluje dokładnie, które dane są objęte tajemnicą bankową. To wszelkie informacje dotyczące czynności bankowej, uzyskane w czasie negocjacji, w trakcie zawierania oraz realizacji umowy. W praktyce dotyczy to niemal każdej sfery działalności w bankowości - informacji o prowadzonych kontach, dokonywanych transakcjach czy udzielanych kredytach. Bank nie może ujawniać tych danych bez zgody klienta.

Kiedy nie obowiązuje tajemnica bankowa?

Tajemnica bankowa nie obowiązuje jednak zawsze. Są od niej wyjątki. To np. sytuacje, w których bez ujawnienia informacji objętych tajemnicą bankową nie jest możliwe podjęcie działań wynikających z danej umowy, a co za tym idzie - jej realizacja. Bank może takie informacje przekazać również firmom, które w jego imieniu wykonują określone czynności, a także adwokatom i radcom prawnym świadczącym usługi na rzecz banku. Informacje objęte tajemnicą bankową mogą być ujawnione również w przypadkach, kiedy jest to konieczne m.in. do zawarcia i wykonywania umów sprzedaży lub przelewu niektórych wierzytelności, wykonywania umów odwróconego kredytu hipotecznego, przeprowadzania wewnętrznych kontroli czy nawet realizacji wynikających z przepisów obowiązków dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Zwolnienie z tajemnicy bankowej

Są także sytuacje, w których bank może zostać zwolniony z konieczności dochowania tajemnicy bankowej. Może stać się tak na mocy postanowienia sądu, określającego rodzaj i zakres informacji, jakie mogą zostać ujawnione. Dzieje się tak jednak jedynie w przypadku, jeśli o ujawnienie tajemnicy bankowej starał się będzie prowadzący postępowanie prokurator. W takiej sytuacji składa on wniosek do właściwego miejscowo sądu okręgowego, a ten decyduje, czy dane informacje mogą zostać ujawnione.

Konsekwencje złamania tajemnicy bankowej

Wiemy już, w jakich przypadkach tajemnica bankowa może zostać ujawniona. W pozostałych sytuacjach trzeba jej dochować - w przeciwnym razie można ponieść surowe konsekwencje. Za bezpodstawne ujawnianie lub wykorzystywanie informacji objętych tajemnicą bankową grozi grzywna do nawet 1 mln zł oraz 3 lata więzienia. Przepisy przewidują kary także w przypadkach zatajania lub podawania nieprawdziwych informacji w sytuacjach, kiedy ujawnienie tajemnicy bankowej jest konieczne.

Kiedy złamanie tajemnicy bankowej jest dopuszczalne?

Złamanie tajemnicy bankowej nie zawsze wiąże się z karami. Czasem niedochowanie tajemnicy jest uzasadnione. Bank ma bowiem obowiązek przekazać informacje niektórym instytucjom, choć jedynie w określonych sytuacjach. Zgodnie z ustawą o Prawie bankowym, dostęp do informacji objętych tajemnicą mogą uzyskać m.in.:

   • inne banki i instytucje kredytowe,
   • minister sprawiedliwości,
   • szef Krajowej Administracji Skarbowej,
   • Komisja Nadzoru Finansowego,
   • prezesi Najwyższej Izby Kontroli, Urzędu Ochrony Danych Osobowych i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
   • sąd lub prokurator,
   • komornik sądowy,
   • Bankowy Fundusz Gwarancyjny,
   • służby państwowe, m.in. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Policja, Żandarmeria Wojskowa, Straż Graniczna.

Podsumowanie najważniejszych informacji na temat tajemnicy bankowej

Tajemnica bankowa jest narzędziem, dzięki któremu nasze dane wrażliwe są bezpieczne i nie musimy obawiać się, że zostaną ujawnione osobom trzecim i wykorzystane przeciwko nam. Klienci mogą więc korzystać z usług bankowych z większym zaufaniem. Warto mieć jednak na uwadze, że od tajemnicy bankowej jest wiele wyjątków i nie będzie ona nas chronić, jeśli zdecydujemy się np. na łamanie prawa.

Często zadawane pytania

Kto może zwolnić bank z tajemnicy bankowej?
Bank może zostać zwolniony z tajemnicy bankowej przez sąd okręgowy. Ma jednak prawo do odwołania się od decyzji sądu.
Czy można ujawnić tajemnicę bankową nabywcy wierzytelności?
Tak, istnieje możliwość ujawnienia tajemnicy bankowej nabywcy wierzytelności. Dzieje się tak m.in. jeśli jest to niezbędne do zawarcia i wykonania umowy.
Czy prokurator może zwolnić z tajemnicy bankowej?
Prokurator może żądać udzielenia informacji objętych tajemnicą bankową jeśli prowadzi postępowanie w sprawie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego. Bank może również sam zawiadomić prokuratora, jeśli pojawia się uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa.
Czy sąd cywilny może zwolnić z tajemnicy bankowej?
Nie, sąd cywilny nie ma możliwości zwolnienia z tajemnicy bankowej.

Komentarze

Empty comments
Zostaw swój komentarz!
Nie znaleźliśmy żadnej opinii o tym produkcie. Pomóż innym klientom. Podziel się swoją opinią jako pierwszy.
Dodaj komentarz
Twoja ocena
5
Dodaj komentarz
Twoja ocena
5