kształt

Odstąpienie od umowy pożyczki – w jakim czasie można odstąpić od umowy?

Odstąpienie od umowy pożyczki - w jakim czasie można odstąpić od umowy?
Odstąpienie od umowy pożyczki to termin, który określa art. 3 Ustawy o kredycie konsumenckim. Do odstąpienia od umowy ma prawo każdy konsument. Musi on jednak złożyć stosowne oświadczenie w terminie 14 dni od chwili zawarcia umowy pożyczki. Ma również obowiązek zwrotu otrzymanych środków finansowych w ciągu 30 dni od momentu złożenia wniosku o odstąpienie od umowy pożyczki.
 1. Odstąpienie od umowy pożyczki-co to oznacza?
 2. Co powinna zawierać umowa pożyczki?
 3. Odstąpienie od umowy pożyczki przez konsumenta-jak odstąpić od umowy?
 4. Jak napisać odstąpienie od umowy pożyczki?
 5. W jakim czasie można odstąpić od umowy pożyczki?
 6. Ile kosztuje odstąpienie od umowy pożyczki?
 7. Odstąpienie od umowy a wypowiedzenie
 8. Odstąpienie od umowy pożyczki-wzór

Odstąpienie od umowy pożyczki – co to oznacza?

Odstąpienie od umowy pożyczki, na przykład to termin, który określają przepisy prawne. Zgodnie z art. 3 Ustawy o kredycie konsumenckim Pojęcie umowy o kredyt konsumencki z dnia 12 maja 2011 roku, maksymalna wysokość pożyczki może wynosić 255 550 zł lub stanowić równowartość wskazanej kwoty w innej walucie.

Należy mieć na uwadze fakt, iż za konsumenta uznaje się osobę fizyczną, która dokonała czynności prawnej z przedsiębiorcą, a czynność ta nie jest związana z prowadzeniem działalności gospodarczej przez osobę zaciągającą pożyczkę.

Konsument, który zawarł umowę pożyczki zbyt pochopnie, uległ namowom osób trzecich lub po prostu znalazł lepszą ofertę (np. darmową chwilówkę), ma prawo do odstąpienia od umowy pożyczki. Firma pożyczkowa, która udzieliła mu tego rodzaju zobowiązania finansowego, nie ma prawa wymagać od pożyczkobiorcy podania powodu odstąpienia od umowy. Znaczenia nie ma również fakt, czy pożyczkobiorca zaciągnął pożyczkę w banku, Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej czy instytucji pozabankowej – wszędzie ma możliwość odstąpienia od umowy pożyczki.

Co powinna zawierać umowa pożyczki?

Podczas podpisywania umowy pożyczki, pożyczkobiorca powinien zwrócić uwagę na kilka bardzo ważnych elementów, które należy umieścić w sporządzanym dokumencie. Co powinna zawierać umowa pożyczki? Do niezbędnych informacji zaliczyć można:

 • strony umowy, czyli pożyczkobiorcę i pożyczkodawcę,
 • opis przedmiotu umowy pożyczki,
 • dokładny czas trwania umowy,
 • koszty udzielonego zobowiązania finansowego,
 • zasady oraz termin spłaty pożyczki,
 • zabezpieczenie spłaty pożyczki
 • reklamację,
 • wypowiedzenie umowy pożyczki,
 • podpisy obu stron.

Umowa pożyczki powinna również zawierać oświadczenie stanowiące o możliwości odstąpienia od umowy pożyczki. Należy w nim umieścić sposób powiadomienia pożyczkodawcy i czas zwrotu otrzymanych środków finansowych. Oświadczenie to powinno również zawierać pełną nazwę pożyczkodawcy oraz adres jego siedziby.

Odstąpienie od umowy pożyczki przez konsumenta-jak odstąpić od umowy?

Odstąpienie od umowy pożyczki, na przykład chwilówki online przez internet, przez konsumenta polega na złożeniu stosownego dokumentu. Należy go sporządzić w formie pisemnej. Jego najważniejszym elementem jest własnoręczny podpis pożyczkobiorcy. Wniosek o odstąpienie od umowy pożyczki powinien być dołączony do umowy głównej zaciągniętego zobowiązania finansowego. Jeżeli pożyczkobiorca nie jest w posiadaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, może go pobrać ze strony internetowej pożyczkobiorcy.

Oświadczenie o odstąpienie od umowy pożyczki, na przykład pod postacią chwilówki na raty, należy złożyć w siedzibie instytucji, która udzieliła pożyczki. Jeżeli dana firma pożyczkowa nie posiada stacjonarnej siedziby bądź pożyczkobiorca nie ma możliwości dostarczenia dokumentu, może wysłać oświadczenie w formie listu. Warto mieć na uwadze fakt, iż termin odstąpienia od umowy pożyczki jest liczony od daty stempla na kopercie, a nie daty dostarczenia do pożyczkodawcy.

Jak napisać odstąpienie od umowy pożyczki?

Odstąpienie od umowy pożyczki, na przykład pożyczki na dowód, to dokument, który powinien się składać z kilku istotnych elementów. Samodzielne sporządzenie oświadczenia jest konieczne, jeżeli pożyczkobiorca nie otrzymał go podczas podpisywania umowy głównej pożyczki. Pożyczkobiorca w pierwszej kolejności musi pamiętać o nadaniu mu odpowiedniego tytułu. Może wybrać jedną z poniższych propozycji:

 • ”Odstąpienie od umowy pożyczki”,
 • Oświadczenie odstąpienia od umowy pożyczki”,
 • Formularz odstąpienia od umowy pożyczki.

Kolejny etap to umieszczenie w dokumencie danych pożyczkobiorcy oraz pożyczkodawcy. Następny krok wiąże się z podaniem:

 • daty zawarcia umowy pożyczki,
 • daty wpływu środków finansowych z pożyczki na konto pożyczkobiorcy,
 • kwoty pożyczki,
 • dodatkowych opłat poniesionych przez pożyczkobiorcę.

Bardzo istotnym elementem sporządzanego dokumentu jest umieszczenie w nim klauzuli „Zgodnie z Rozdziałem 5 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. 126, poz. 715) oraz pkt. 7 Umowy Pożyczki niniejszym informuję o moim odstąpieniu od przedmiotowej Umowy Pożyczki nr”.

W jakim czasie można odstąpić od umowy pożyczki?

Zgodnie z art. 3 Ustawy o kredycie konsumenckim, konsument ma możliwość odstąpienia od umowy pożyczki do momentu upływu 14 dnia od chwili zawarcia umowy. Należy mieć na uwadze fakt, iż do tego terminu nie wlicza się dzień podpisania umowy pożyczki.

Pożyczkobiorca musi pamiętać o tym, iż złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy pożyczki po upływie wyżej wskazanego terminu, nie jest możliwe. Wyjątek stanowi wskazanie innego terminu odstąpienia w głównej umowie pożyczki.

Ile kosztuje odstąpienie od umowy pożyczki?

Zgodnie z art. 54 Ustawy o kredycie konsumenckim, Odstąpienie od umowy pożyczki przez konsumenta nie wiąże się z ponoszonymi przez niego z tego tytułu kosztami. Jeżeli kwota pożyczki została wypłacona, wnioskujący ma obowiązek jej zwrotu w terminie 30 dni od momentu złożenia dokumentu o odstąpieniu od umowy. Brak zwrotu pożyczki może wiązać się z konsekwencjami.

Osoba składająca oświadczenie o odstąpieniu od umowy, powinna mieć również na uwadze fakt, że oprócz obowiązku zwrotu pożyczonej kwoty, musi uregulować związane z nią odsetki (od dnia wypłaty środków do momentu zakończenia obowiązywania umowy). Jeżeli pożyczkobiorca nie dokona zwrotu otrzymanych środków, oświadczenie o odstąpieniu od umowy zostanie uznane za bezskuteczne. Wtedy to będzie on miał obowiązek spłaty pożyczki na wcześniej ustalonych warunkach.

Odstąpienie od umowy a wypowiedzenie

Odstąpienie od umowy pożyczki oraz wypowiedzenie umowy pożyczki to terminy, które często są stosowanie zamiennie. To duży błąd! Wypowiedzenie umowy, w rozumieniu przepisów prawnych, oznacza, iż umowa ta obowiązywała przez określony czas. Jedna ze stron postanowiła jednak ją wypowiedzieć. Dokument przestaje zatem obowiązywać z dniem, który został określony w głównej umowie w punkcie dotyczącym wypowiedzenia umowy.

Odstąpienie od umowy Wypowiedzenie umowy
Przykład Odstąpienie od umowy pożyczki zawartej online. Rozwiązanie umowy pożyczki online, która obowiązywała przez rok.
Skutek Uznaje się, że umowa nigdy nie została zawarta (tzw. skutek ex tunc). Umowa była ważna przez określony czas, ale przestała obowiązywać (tzw. skutek ex nunc).

 

Odstąpienie od umowy pożyczki – wzór

Darmowy wzór odstąpienia od umowy pożyczki z łatwością znajdziemy w internecie. Na wybranych stronach znajdziemy opis dokumentu wraz z omówieniem, jak poprawnie go wypełnić. Jeden z przykładowych wzorów dostępny jest także tutaj:

Czytaj także:

Konopi inwestorzy – chwilowa moda czy okazja na zysk?

Konopna gorączka na całym świecie Dziś 37 spośród 50 kontynentalnych stanów USA zalegalizowało w jakimś stopniu marihuanę. Kanada legalizację ma dawno za sobą. W Europie Niemcy obiecali swoim obywatelom legalny rynek marihuany od 2024 [...]
Redakcja Ofin Redakcja Ofin

Kredyt studencki – najważniejsze informacje

Czym jest kredyt studencki? Kredyt na studia, a właściwie kredyt studencki jest formą kredytu, z którego korzystać mogą studenci którzy nie ukończyli 30 roku życia oraz doktoranci do 35 lat. Przeznaczona może być na pokrycie kosztów [...]
Redakcja Ofin Redakcja Ofin
0 0 votes
Ocena
Powiadomienia
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments